Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCiğerci, Fatih Mehmet
dc.contributor.authorGüngör, Fisun
dc.date.accessioned2019-10-18T19:25:55Z
dc.date.available2019-10-18T19:25:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2146-8249
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNMk9Ua3hNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/11263
dc.description.abstractBugün dünyada milyonlarca insan ülkelerini terkederek veya terk etmek zorunda kalarak diğer ülkelere göçmen, mülteci, sığınmacı vb. olarak yerleşmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin hazırlamış olduğu bir rapora göre, yaklaşık 60 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kalmış ve ülkelerindeki savaş, çatışma gibi sebeplerden dolayı başka yerlere gitmek zorunda kalmışlardır. Savaş, ekonomik problemler, prolitik problemler gibi sebeplerden dolayı ülkelerini terk edenler için kapılarını açan en önemli ülkelerden biri Türkiye'dir. Bugün ülkemizde farklı ülkelerden gelen milyonlarca insan bulunmaktadır. Bu durum ülkemizde bulunan ilkokullarda binlerce yabancı uyruklu ilkokul öğrencisi bulunduğu anlamına da gelmektedir. Fakat bu durum gerek yabancı uyruklu öğrenciler, gerek Türk öğrenciler ve gerekse sınıf öğretmenleri ve okul yönetcileri için birçok sorunu beraberinde getirmiştir.Bu araştırmanın amacı, Bilecik ilindeki ilkokullarda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin başta eğitim-öğretim süreci olmak üzere ülkemizde bulunurken her alanda yaşadıkları sorunları sınıflarında yabancı uyruklu ilkokul öğrencisi bulunan sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda ortaya koymaktır. Araştırmada; yabancı uyruklu öğrencilerinin yaşadıkları sorunları sınıf öğretmenlerinin algılarına göre ve onların gözünden derinlemesine irdelenmesi ve araştırma kapsamında çözüm önerileri geliştirilmesi hedeflendiği için nitel araştırma yaklaşımlarımdan olgubilim modeli seçilmiştir. Araştırma verileri Bilecik il merkezinde yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin bulunduğu dört ilkokuldaki toplam otuz üç sınıf öğretmeni ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiştir. Araştırma verileri, içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular sonucunda yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadıkları sorunlar yedi ana temada ve bu ana temalara bağlı alt temalarda toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre yabancı uyruklu öğrencilerin dilsel, kültürel, ekonomik, politik, sosyal, psikolojik ve eğitim-öğretim sorunları yaşadıkları tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractMillions of people all over the world today leave or have to leave their countries and move to other countries as immigrants, refugees, asylums, etc. due to various reasons. According to a report by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), about 60 million people were forced to leave their homes and worldwide displacement due to wars, conflicts and persecutions is at the highest level. Turkey is one of the most important countries which has been following a policy of opening its doors to those who have had to leave their countries due to such problems as war, economic problems, political problems, etc. in their own countries. Today, there are millions of people from other countries in the country, which also means that there are thousands of foreign students in many primary schools in the country. However, this situation has brought many problems for the foreign students, Turkish students, teachers and school administrators. The aim of this study is to identify the general and educational problems encountered by the foreign primary school students from the perspectives of the classroom teachers in Bilecik. As the study aims at examining the problems in detail depending on the views of the teachers and to bring about recommendations within the scope of those views, phenomenological research design in quantitative approaches was adopted. The data of the study were gathered from 33 classroom teachers in four primary schools in the province with semi-structured interviews. For the analysis of the data, content analysis was conducted. As a result of the interview with the classroom teachers, the findings were categorized under seven themes and sub-themes related to the main ones. According to the findings of the study, the foreign students encounter language, cultural, economic, politic, social, physiological problems and the problems in teachinglearning processen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleSınıf Öğretmenlerinin Bakış Açısından Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Yaşadığı Sorunlar (Bilecik İli Örneği)en_US
dc.title.alternativeThe Problems Encountered by the Foreign Primary School Students from the Perspectives of Classroom Teachers (Bilecik Sampling)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Education and Futureen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue10en_US
dc.identifier.startpage137en_US
dc.identifier.endpage164en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record