Advanced Search

Now showing items 1-20 of 9367

  • Ziraat işletmelerinde maliyet muhasebesi 

   Cemalcılar, Özgül (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1960)
   İşte, ziraat işletaelerinde tohumun toprağa verilmesi, hatta ekimden evvel gerekli hazırlıkların yapılmaya başlanması ile kullanışa elverişli oluncaya kadar geçen zaman içindeki ameliyeler ve diğer ziraat faal1yetler1nde ...
  • İşsizlikten tamistihdama 

   Dirimtekin, Halil (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1964)
   İşsizlik, çağdaş ekonominin en ilginç konularından biri olup, bunun istihdamı da önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. "İşsizlikten tam istihdama" incelenmesinde, işsizlik olayının yalnız tasviti ile kalınmamış, zaman zaman ...
  • Türkiye şeker sanayiinde işgücü ve sosyal politika meseleleri 

   Güven, Ercan (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1966)
   İncelememiz dört bölüne ayrılmış bulunmaktadır. Birinci bölümde, Türkiye şeker sanayiinin tarihi seyri içinde takip edilen şeker siyaseti incelenmektedir. İkinci bölün, çeşitli yönleri ile işgücü meselesine ayrılmış ...
  • Fonların kaynakları ve uygulanmaları tablosu ile para akışı analizleri 

   Cemalcılar, Özgül (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1967)
   Fonların tanımı, fonlar tablosunun hazırlanış yol ve şekilleri, tablonun kullanılan yerleri ve fonların sağlanmasında önemli bir kaynak olan para akışının geniş oalrak incelenmesi
  • Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında eğitimin rolü 

   Çömlekçi, Neclâ (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1967)
   İktisadi kalkınmada insan kaynaklarının bir sermaye nevi olduğu ve insan kaynaklarını geliştirmenin karlı bir yatırım şekli olduğu son zamanlarda gitgide büyük bir önem kazanmaktadır.
  • Bankalarda kambiyo işlemleri ve muhasebesi 

   Çömlekçi, Ferruh (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1967)
   Bankalarda kambiyo işlemleri ve muhasebesi
  • Ticaret işletmelerinde vergi bilançosu 

   Bektöre, Sabri (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1968)
   Biz bu çalışmamızda Türkiye'de mevcut mevzuatın işletmeleri bu yolda müessir bir vergi bilançosu kullanmaya sevketmek hususunda değeri nedir ya da Türkiye için elverişli bir vergi bilançosunun nasıl olması gerektiği ...
  • Muhasebe kontrolunda iş kağıtları ve revizyon dosyasının hazırlanışı 

   Kotar, Erhan (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1970)
   İncelememiz dört kısımdan ibaret olup birinci kısımda, genel olarak muhasebe kontrolünün anlamı belirtilmiş, kontrol kategorileri, yöntemleri ve tekniklerinden söz edilmiş, ilgili hususların örnek ve şemalarla aydınlatılmasına ...
  • Türkiye'de devlet tahvillerinin faiz rejimi 

   Binatlı, Cüneyt (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1970)
   Araştırmamızın konusu olan Türkiye'de devlet tahvillerinin faiz rejimi iç borçlara bağlı istikrar tahvilleri faiz rejiminin ve borçlarla ilgili faiz ödemelerinin yarattığı iktisadi ve mali değişikliklerin tahlilini kapsamakta ...
  • Teoride ve Türkiye'de parafiskal gelirler 

   Herekman, Aykut (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1971)
   Üç bölüm halinde ele aldığımız konunun incelenmesinde önce parafiskal gelirlerin teorik esasları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Birinci bölümü meydana getiren bu teorik esaslara dayanarak da ikinci bölümde Türkiye'de hangi ...
  • Doğrusal proğramlama metodu ile üretim planlaması ve bir tekstil işletmesinde uygulama 

   Şenel, Musa (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1972)
   Sanayileşmenin gelişmesine paralel olarak, işi e tel erde geniş ölçüde makinalaşmaya yer verilmiş özellikle üretim alanında teknik bilgilere verilen önem sürekli olarak artmıştır. Makinaların etkili bir biçimde kullanılması ...
  • İlaç sanayiinde fiyatlandırma ve maliyetin bulunuşu 

   Uçansu, Tuna Çeteğin (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1972)
   İlaç, ihtiyacı olanların almaktan vaz geçemeyeceği ve gene ciddi olarak ilaçtan başka şeyle ikame edilemeyecek bir metadır. Halk yönünden taşıdığı bu önem dolayısıyla hemen bütün memleketlerde devlet ilacı her bakımdan ...
  • Lületaşı sektörünün ekonomik analizi 

   Tekin, Cengiz (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1972)
   Az gelişmiş Ülkeler için bir genelleme yapıldığında, bunların ekonomilerinin en belirgin özelliğinin, var olan kaynakların etkin bir biçimde kullanılmadığı, sonucuna varılacaktır. Özellikle doğal kaynaklardan yeterince ...
  • Pazarlamada fiziksel dağıtım ve Türkiye'deki uygulama 

   Tenekecioğlu, Birol (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1972)
   İçinde bulunduğumuz yüzyılda yoğun bir üretim faaliyetine yer verilmiş ve binlerce yeni mamül pazarlara sürülmüştür. Endüstrinin ve tekniğin ilerlemesi, büyük işletmelerin kurulması, örgütlerinde fiziksel dağıtım bölümlerine ...
  • İşletmelerin finansal yönetiminde yatırım kararları 

   Büker, Semih (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1972)
   Tezimizin girişinde yatırım ile ilgili kavramlar, yatırımların işletmeler ve Türkiye ekonomisi bakımından önemi üzerinde durduk. Daha sonra, işletmelerin yatırım kararlarını etkileyen, alternatif yatırım fırsatları arasında ...
  • Kalkınmada altyapı yatırımları 

   Han, Ergül (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1973)
   Bir ekonomide üretken faaliyetlerin aksamadan sürdürülebil- mesi, ekonominin temelini oluşturan altyapı yatırımlarının yapılma- sındaki başarıya bağlıdır. Altyapı yatırımları; enerji, ulaştırma ve sulama tesislerinin ...
  • Teoride ve Türkiye uygulamasında tarımsal pazarlama açısından kooperatif işletmeler 

   Karalar, Rıdvan (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1973)
   Endüstriyel pazarlamaya göre gerek dayandığı kurutların özelliği baklamdan gerekse yerine getirilen işlevler açısından Önemli ölçüde farklılıklar gösteren tarımsal pazarlama içinde kooperatif işletmelerin incelenmeni, ...
  • Türk ve İngiliz hukukunda satıcının zapta karşı teminat borcu 

   Türker, Erhan (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1973)
   Çalışmamışın konusunu alım-satım akdinde satıcının sapta karşı teminat borcu teşkil etmektedir. Bu konunun seçilmesinde iki neden rol oynamıştır. Bunlardan birincisi, alım-satım akdinin modern toplumdaki Önemli yeridir. ...
  • Mali tekeller ve Türkiye'de tütün 

   Tekin, Fazıl (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1973)
   I. Piyasa düzeninin tekel şartları altına düşmesi, fiyatların yükselmesine yolaçan bir durumdur. İster devlet, ister özel teşebbüs tarafından idare edilsin, tekel kavramı iktisadi hayatın asıl amacı ile çatışma halindedir. ...
  • Türkiye'de vergi yargı sistemi 

   Mutluer, M. Kamil (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1974)
   Görülüyor ki; Türkiye'de vergi yargısı üzerinde yapılan çalışmalar parça parça kalmış ve bütünleşerek bir sonuca ulaşamamıştır. Bu itibarla teziniz, Türkiye’de askıda kalmış olan vergi yargısını değişik yönlerden, incelemek, ...