Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKara, Çiğdem
dc.date.accessioned2019-10-19T17:26:46Z
dc.date.available2019-10-19T17:26:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1300-7491
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZMU5EVTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14272
dc.description.abstractBu çalışmada âşık tarzı halk hikâyelerindeki kadınla erkeğin birbirlerine duydukları aşkı konu edilmektedir. Çalışmanın amacı ise halk hikâyelerinin anlattığı aşkı betimlemektir. Bu amaçla ağırlıklı olarak antropologlar tarafından etnografk verilere dayalı olarak geliştirilmiş aşk üzerine kuram ve modellerden yararlanılmaktadır. Çalışma üç bölüm halinde düzenlenmiştir. İlk bölümde, bir halk hikâyesi İlhan Başgöz'ün yapısalcı modeline göre çözümlen- mektedir. İkinci bölüm, doğrudan çalışmanın amacıyla ilgilidir. Aşk betimlemesi altı başlık altında yapılmaktadır: Öncelikle romantik aşkın göstergeleri aranmakta, ardından aşkın gösterilme yolları belirlenmekte, daha sonra bir kişinin aynı anda kaç kişiye birden âşık olunabileceği tartışılmakta, bir sevgili seçmeyi belirleyen etmenler sıralanmakta, âşık olmanın belirtileri ortaya konmakta ve son olarak kur yapma işaretleri açıklanmaktadır. Çözümlemeler yapılırken farklı halk hikâyelerinden ve onların varyantlarından örnekler verilmektedir. Çalışma sonunda elde edilen bulgulardan bazıları şöyledir: Halk hikâyeleri, geleneksel romantik aşkı, neredeyse evrensel özelliklerle uyumlu bir biçimde ve oldukça kusursuz anlatmaktadır. Aşk, sadece sözel ifade edilmemekte, fziksel olarak da yaşanmaktadır. Sevgililer, hikâyenin baş kısmında genellikle aileler tarafından onaylanmıştır. Kültürel aşk haritası, ekonomi ve engeller, sevgili seçimindeki öncelikli belirleyicilerdir. En yaygın kur yapma işaretleri müzik ve hediyedir. Aşkın sevgililer üzerindeki en belirgin etkileri; âşık olunan kişinin özel bir anlam kazanması, araya giren düşünceler, cinsel çekicilik ve birlikte olma arzusudur.en_US
dc.description.abstractThe subject of this study is love between man and women who in minstrel folk tales. Aim of the study is described the love narrated by minstrel tales. For this purpose, theories and models on love which based on ethnographic data and mainly developed by anthropolo- gists, are utilized. The study is organized into three sections. In frst section, a minstrel tale is analyzed by structural model developed by İlhan Başgöz. Second section is directly related to aim of the study. The love is described under six topics: First, indicators of romantic love are searched; after, the ways of represent of love are determined; then it is discussed that some - one can be in love with how many person in same time; the effects determining the selection of a lover are listed; symptoms of being in love are revealed; and fnally sings of courtship are explained. During the analysis is given examples from different minstrel tales and their variations. Some of the fndings obtained at the end of the study are as follows: In minstrel tales are narrated traditional romantic love as coherent with almost universal features and in a quite perfect style. Love in minstrel tale is represented not only verbally but also experi- enced physically. The lover are generally approved by families at the beginning of the tales. Cultural love maps, economy and obstacles are primarily decisive in selection of lover. The most common courtship sings are music and present. The most signifcant symptoms of love on lover are given a special meaning to person with fell in love; intrusive thoughts, sexual attractiveness, and the desire to be together.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.titleHalk hikâyelerindeki aşkın antropolojik betimlemesien_US
dc.title.alternativeAnthropological description of love into minstrel talesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFolklor/Edebiyaten_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue80en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.endpage84en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorKara, Çiğdem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record