Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYurdakul, Kabakçı Işıl
dc.contributor.authorKurt, Aşkım Adile
dc.date.accessioned2019-10-19T17:27:58Z
dc.date.available2019-10-19T17:27:58Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFMk5qRTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14719
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Bilişim Teknolojisi öğretmen adaylarının Bilişim Teknolojileri Öğretim Programının uygunluğuna ilişkin görüşlerinin program öğeleri temel alınarak çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada tekil ve ilişkisel tarama modellerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2008- 2009 öğretim yılı bahar döneminde Türkiye?de çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 330 Bilişim Teknolojileri öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Bilişim Teknolojileri Öğretim Programının Uygunluğunu Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubunda yer alan 330 öğretmen adayından 227?sine ulaşılarak, %73 geri dönüş oranı sağlanmıştır. Araştırmada elde edilen verilere dayalı olarak, Bilişim Teknolojisi öğretmen adaylarının genel olarak Bilişim Teknolojileri Öğretim Programının uygunluğuna ilişkin olumlu görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının benzer şekilde programın öğeleri olan kazanım, içerik, öğretme-öğrenme ve değerlendirme öğelerinin uygunluğuna ilişkin de olumlu görüşe sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmada Bilişim Teknolojisi öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre öğretim programının genel, kazanım, öğretme-öğrenme ve değerlendirme öğeleri açısından kız öğretmen adayları lehine bir farklılık bulunurken, öğretmenlik uygulamasında devam ettikleri okul türüne göre öğretim programının öğeleri açısından görüşleri arasında farklılık bulunmamıştır. Son olarak araştırmada Bilişim Teknolojisi öğretmen adaylarının Bilişim Teknolojileri Öğretim Programının öğeleri açısından görüşlerinin öğrenim gördükleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlara bağlı olarak, çalışmada uygulamaya ve geleceğe dönük araştırmalara dönük çeşitli öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the views of preservice information technologies teachers about the appropriateness of the curriculum of the Information Technologies course in terms of various variables on the basis of the curriculum components. In line with this purpose, single and correlational survey model were used in this study. The population of the study contained 330 pre-service information technologies teachers attending to various higher education institutions in Turkey in the spring term of 2008- 2009 academic years. For data collection, the questionnaire for the Evaluation of the Appropriateness of the Curriculum of the Course of Information Technologies” was developed by three researchers, then 227 preservice teachers, out of 330, completed the questionnaire, thus %73 rate of return was accomplished. Consequently, it was revealed that in general, the preservice information technologies teachers had positive views about the appropriateness of the curriculum of the course and that they also reported positive views about the appropriateness of the components of the curriculum, which were goal, content, teaching-learning and assessment. Furthermore, it was found out that in terms of the gender of the preservice teachers, there were differences in favor of the female preservice teachers regarding such components of the curriculum as goal, teaching- learning and assessment; however, with respect to the school type the preservice teachers, no difference was found between their views regarding the curriculum components. Finally, it was concluded that the views of the preservice teachers in terms of the curriculum components differed with respect to the universities they attended. Within the framework of the obtained results, implementations and further research were suggested.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleÖğretmen adaylarının Bilişim Teknolojileri dersi öğretim programına ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of the Views of PreserviceTeacher regarding the curriculum of the course of information technologies with respect to various variablesen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage277en_US
dc.identifier.endpage301en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record