Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDursun, Özgür Özcan
dc.contributor.authorÇuhadar, Cem
dc.contributor.authorTanyeri, Tayfun
dc.date.accessioned2019-10-19T17:28:01Z
dc.date.available2019-10-19T17:28:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1301-0085
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJMU9UY3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14735
dc.description.abstractBilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nicel ve nitel veri toplama ve analiz yöntemlerinin birlikte işe koşulduğu karma desenli bir araştırmadır. Araştırmanın nicel verileri Arıcak (1999) tarafından geliştirilen 30 maddelik Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği ile araştırmanın nitel verileri ise katılımcıların geliştirilen bir blog ortamından toplanmıştır. Nicel veriler bağımsız örneklemler için t Testi ve tek yönlü ANOVA testleriyle analiz edilirken nitel verilerin analizinde betimsel analiz tekniğine başvurulmuştur. Araştırmanın nicel boyutunun katılımcılarını dört farklı devlet üniversitesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 208 birinci sınıf öğrencisi, nitel boyutunu ise her üniversiteden üçer öğrenci olmak üzere 12 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre mesleki benlik saygısı cinsiyet ve bölümü tercih sırası değişkenleri bağlamında fark göstermemekte; öğrenim görülen üniversiteye göre ise anlamlı bir fark göstermektedir. Ayrıca Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının içsel ve dışsal bazı faktörlerden doğrudan etkilendiği görüşü dile getirilebiliren_US
dc.description.abstractThis research project aims to determine the professional self esteem of IT preservice teachers, and uses both qualitative and quantitative data collection and analysis methods to accomplish this goal. The quantitative data were obtained from a 30-item professional self esteem scale that was developed by Aricak (1999) and the qualitative data were compiled from user blogs. While a t test and one-sided ANOVA tests were used for independent sample survey methods to analyse qualitative data, the analysis of quantitative data was performed by figurative (descriptive) techniques. The participants of the qualitative part of the research consists of 208 freshman students who attend the Computer and Educational Technology Departments of four different state universities. The quantitative part consists three students from each of the four universities. According to the findings of this research, one's professional self esteem does not depend on gender or the ranking of his or her Department; however, it strongly varies from one university to the other. Moreover, both internal and external factors play a role for designation of professional self esteem of the IT preservice teachersen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleBilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue35en_US
dc.identifier.startpage131en_US
dc.identifier.endpage142en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record