Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • 3;00 – 5;11 yaş diliminde bulunan otizm spekturum bozukluğu tanılı çocukların sözcük dağarcığı gelişimlerinin bir yıl süre ile izlenmesi 

  Maviş, İlknur; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı; Aksu, İlim (2019)
  Bu araştırmada, yaşları 3;00 – 5;11 diliminde olan Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanılı çocukların Sözcük Dağarcığı gelişimlerinin bir yıl süresince nasıl bir değişim gösterdiğini betimlemek amaçlanmıştır. Bu amaç ...
 • Venetoklaks ve siRNA yüklü albümin taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi 

  Büyükköroğlu, Gülay; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknolojisi Anabilim Dalı; Çalışkan, Bilgen (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Dünya çapında bir sağlık sorunu olan kanser, kontrolsüz hücre çoğalması ile karakterize tümör oluşumunun sonucudur. Bcl-2 geni tarafından kodlanan Bcl-2 proteini, çeşitli apoptotik uyaranlara yanıt olarak apoptozun kontrolü ...
 • Metiltiyazol türevlerinin antikanser ve antiinflamatuvar aktivitelerinin değerlendirilmesi 

  Temel, Halide Edip; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Erdaş, Dilek (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  İnflamatuvar yanıtlar; malign dönüşüm, invazyon ve metastaz olmak üzere kanser gelişiminin farklı aşamalarında belirleyici rol oynamaktadır. Günümüzde tercih edilen antiinflamatuvar ve antikanser etkili ilaçların yüksek ...
 • Yeni triazol ve triazolotiyadiazin türevlerinin sentezi ve biyolojik etki çalışmaları 

  Altıntop, Mehlika Dilek; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Yılmaz, Nalan (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, yeni triazolotiyadiazin (2a-j) ve triazol (3a-g) türevleri sentezlenmiş ve bu bileşiklerin A549 insan akciğer adenokarsinom ve NIH/3T3 fare embriyonik fibroblast hücre dizilerine karşı sitotoksik etkileri ...
 • Bazı şalkon türevlerinin biyokimyasal etki mekanizmalarının araştırılması 

  Akalın Çiftçi, Gülşen; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Aksoy, Mehmet Onur (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sadece 2018 yılında 18,1 milyon insana kanser teşhisi konulmuş ve 9,9 milyon insan kanser sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Evrimsel teoriler, kanserin oluşum, gelişim ve türlerinin yanı ...
 • Vortioksetin'in antinosiseptif etkinliğinin ve altta yatan olası mekanizmalarının değerlendirilmesi 

  Can, Özgür Devrim; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Çevik, Zeliha Nur (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Vortioksetin multimodal etki mekanizmasına sahip görece yeni bir antidepresandır. Bu ilacın antidepresan etkisinin mekanizması kesin olarak bilinmemekle birlikte söz konusu etkinin serotonerjik reseptör aktivitesinin ...
 • Hidroklorotiyazit ve triamterenin kapiler elektroforez ile miktar tayini 

  Dal, Arın Gül; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Çeçen, Selen Duygu (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada hidroklorotiyazit (HCT) ve triamterenin (TRM) farmasötik preparatlarından tayini için bir kapiler elektroforez (KE) yöntemi geliştirilmiştir. Çalışmada deteksiyon foto diyot dizisi (DAD) detektörle sağlanmış ...
 • Türkiye'de doğal olarak yetişen Daucus L. türleri üzerinde farmakognozik araştırmalar 

  Demirci, Betül; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Büyükkılıç, Betül (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, Türkiye'de doğal olarak yetişen Daucus L. türlerinin meyvelerinden elde edilen uçucu yağlar ve ekstreler incelenmiştir. Daucus cinsine ait Türkiye'de yetişen türler; D. carota L., D. broteri Ten., D. guttatus ...
 • Ülkemizde yetiştirilen bazı citrus L. türleri üzerine fitokimyasal ve biyolojik aktivite çalışmaları 

  Ağalar, Hale Gamze; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Temiz, Burak (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Tez kapsamında, ülkemizde yetiştirilen Citrus L. cinsine ait bazı türlerin taze meyve kabuğundan %80 metanol ekstreleri maserasyon ve hızlandırılmış çözücülü ekstraksiyon yöntemleriyle hazırlanmıştır. Elde edilen ekstreler, ...
 • Cucumis melo L. meyvesinin spme ile uçucu bileşiklerinin ve meyve sabit yağının kimyasal bileşiminin araştırılması 

  Demirci, Betül; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Kurnaz, Hatice İrem (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Kavun meyvesi olağanüstü tadı nedeniyle tüketim için yüksek potansiyel sunmaktadır. Kavun meyvesinin işlenmesi sırasında büyük miktarlarda yan ürünler üretilir. Bu malzemelerin çoğu, genellikle atılan kavun tohumlarından ...
 • Türkiye'de yetişen Vinca L. cinsine ait bazı taksonlar üzerinde farmasötik botanik ve fitokimyasal araştırmalar 

  Küçük, Sevim; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Gündüz, Ümmühan (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Vinca L. (Cezayir Menekşesi) Apocynaceae familyasının cinsidir ve bu cinse ait ikisi endemik olmak üzere altı takson doğal yayılış göstermektedir. Bu çalışmada, Vinca minor L. türü ve Vinca major subsp. major L. alttürünün ...
 • Epilepsi tedavisinde kullanılmak üzere yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin formülasyonu çalışmaları 

  Başaran, Ebru; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknolojisi Anabilim Dalı; Aykaç, Kadir (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Özeti: Epilepsi, beynin çeşitli bölgelerinde sinirsel iletimin aksaklığa uğraması sonucunda meydana gelen ve hastada dalgın bakış, istemsiz mimikler, kasılmalar, anlamsız konuşmalar, tekrarlayan hareketler ve bilinç kaybı ...
 • İzole sıçan duodenum düz kasları üzerinde karvakrolün TRP kanallarına etkisi 

  Aydın, Süleyman; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Alyousef, Mohamad (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Karvakrol, sentez ile elde edilebilen aynı zamanda Lamiaceae ailesi gibi birçok bitki tarafından sentezlenen bir moleküldür. Karvakrol bazı bitkilerin uçucu yağlarında ana bileşendir ve karvakrol içeren bitkilerin antik ...
 • Türkçe'de akıcı ve kayıcı seslerin sözcük içinde farklı pozisyonlarda üretiminin ultrason kullanılarak betimlenmesi 

  Çiyiltepe, Müzeyyen; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı; Başaran, Fatma Işılay (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu tezin amacı iki boyutlu ultrason görüntülerini kullanarak /l, r, j/ seslerinin artikülasyon özelliklerini betimlemektir. Bunun için herhangi bir dil, konuşma bozukluğu olmayan ana dili Türkçe olan katılımcılardan veri ...
 • Bazı bitkisel tentürlerde farmakope analizleri ve antimikrobiyal aktivite tayini 

  Demirci, Fatih; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Henden, Barış (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bitkisel drog preparatı olarak tentürler, eczacılık ve fitoterapide binlerce yıllık bir kullanıma sahiptir. Gerek geleneksel, gerekse kanıta dayalı iyi tanımlanmış etkiye sahip tentürlerin günümüzde de terapötik olarak ...
 • Studies on atorvastatin incorporated polymeric micelles = Atorvastatin yüklü polimerik miseller üzerinde çalışmalar 

  Demirel, Müzeyyen; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknolojisi Anabilim Dalı; Katrji, Fawaz (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Araştırmanın kapsamında, analitik yöntem validasyonu, kopolimer ve kopolimer karışımlarının kritik misel konsantrasyonlarının belirlenmesi, misel hazırlanması, miseller üzerinde in vitro karakterizasyon çalışmaları (partikül ...
 • Yeni tiyazol türevlerinin sentezi ve antikanser etki çalışmaları 

  Altıntop, Mehlika Dilek; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Zeytün, Ebru (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, yeni tiyazolil hidrazonlar (2a-p) sentezlenmiş ve K562 kronik miyeloid lösemi hücre dizisi üzerine sitotoksik etkileri için araştırılmıştır. Bu bileşikler arasında, 2h, 2j ve 2l kodlu bileşikler K562 hücre ...
 • Rutinin analjezik etki mekanizmasının araştırılması 

  Arslan, Rana; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Kasap, Merve Fatma (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Rutin analjezik ve antiinflamatuvar etkinliği olduğu bilinen ve pek çok tıbbi bitki içerisinde yer alan bir flavonoiddir. Bu tez çalışmasında rutinin analjezik etkinliğinin farelerde sıcak plaka ve kuyruk daldırma testleri ...
 • Okul öncesi çocuklardaki dil ve konuşma bozuklukları hakkında okul öncesi öğretmenlerin farkındalığının belirlenmesi : (Ordu ili örneklemi) 

  Maviş, İlknur; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı; Günay, Zeynep Şuheda (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırmada, Ordu ilinde okul öncesi dönemde bulunan çocuklarda görülen dil ve konuşma bozukluklarının yaygınlık oranlarını öğretmenlerin görüşlerine dayanarak belirlemek ve çocukların demografik özellikleri ile ilişkisini ...
 • İçecekler içerisindeki neotamin YPSK kullanarak DAD dedektörle tayini 

  Arlı,Göksel; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Canbazoğlu Kılınç, Selin (Anadolu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Yüksek performanslı sıvı kromotografisi (YPSK) ile neotam içeren içeceklerdeki miktar tayini yönteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de satılan içeceklerde neotam miktarının belirlenmesi için YPSK yöntemi geliştirildi ...

View more