Advanced Search

Recent Submissions

 • COVID-19 salgınının kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerine etkisi 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0002-2264-2624; Akgül, Şerife Yıldız (İstanbul Üniversitesi, 2020)
  COVID-19 salgını, toplum sağlığı yanında hukuki işlemler üzerinde de etkilerini göstermektedir. Salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler, kamu hizmetleri ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan sözleşmelerin ...
 • 81 Sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Uluslararası Çalışma Sözleşmesi ve Türkiye’de iş denetimi 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi; 0000-0002-8327-6496; Kutlu, Merve (2020)
  Çalışma hayatında hukuk kurallarının uygulanması ancak etkin bir iş denetimi ile mümkün olur. İş denetimi çalışma yaşamındaki en önemli hususlardan birisi olmasına rağmen ülkemizde yeterince önem verilmeyen bir konudur. ...
 • Üçüncü kişi lehine meşru savunma 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0003-2931-4284; Karaaslan, Reşit (2020)
  Türk Ceza Kanununun 25. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “gerek kendisine ve gerek başkasına” şeklindeki ifadeden anlaşılacağı üzere, meşru savunma üçüncü kişi lehine de gerçekleştirilebilir. Ancak bu noktadan hareketle, ...
 • Popper ve Kuhn’un görüşleri bağlamında, modern bilgi teorilerinin eleştirisi ve bu eleştirilerin geniş anlamda ceza hukuku alanındaki yansımaları 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0001-5028-1216; Karakehya, Hakan (2020)
  Modern dönemin en temel unsurlarından birini oluşturan aydınlanma sayesinde, kamusal alanda geçerli yegane bilgi kaynağı bilimsel bilgi haline gelmiştir. Bu gelişme insanlık ve medeniyet adına çok önemli bir adımdır. Ancak ...
 • Takip hukukuna özgü bazı davaların dava şartı arabuluculuğa tâbi olup olmadığı sorunu 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0002-9275-746X; Toraman, Barış (2020)
  Türk hukukunda arabuluculuk ihtiyari bir yöntem iken, 2018 ve 2019 yıllarının başlarında iş uyuşmazlıklarının ve ticari uyuşmazlıkların önemli bir kısmı bakımından zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada takip hukuku bakımından ...
 • Sualtında icra edilen sismik araştırmalardan kaynaklanan kirlilik ve uluslararası hukuk 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı; 0000-0002-1754-953X; Güneysu, Gökhan (İstanbul Üniversitesi, 2020)
  İnsanoğlu denizleri sessiz ortamlar olarak algılayagelmiştir. Hâlbuki sualtında sesli ve canlı bir ortam mevcuttur. Bu zenginliği bozan ve rahatsız edecek seviyede gürültü yaratan bir takım çalışmalar sürdürülmektedir. ...
 • Screening of foreign investment in the context of Turkmenistan’s FDI (Foreign Direct Investment) regime 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi; 0000-0002-1559-3879; 0000-0002-4306-0607; Muminov, Farruhbek; Varol, ALi Emre (İstanbul Üniversitesi, 2020)
  Since the fall of the USSR, Turkmenistan has made some progress in the development of its national economy and its ability to attract foreign investment. Although Turkmenistan is considered an attractive destination due ...
 • Erika ve Prestige kazalarıının oluşan hukuk kurallarına etkisi 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Devletler Umumi Hukuku Anabilim Dalı; 0000 - 0002 - 9290 - 0350; 0000 - 0002 - 1754 - 953X; Güneysu, Gökhan; Tabanlı, Figen (Erciyes Üniversitesi, 2020)
  Bu çalışma ile iki ayrı deniz kazasının, “Erika” ve “Prestige” adlı tankerlerin batması neticesi görülen lüzum gereği yapılan hukuki değişiklikler ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışmada ilk olarak kazaların nasıl gerçekleştiğine ...
 • Genel sağlık sigortası ve gelir testinde yeni dönem 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı; Karabacak, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Sosyal güvenlik reformu kapsamında hayata geçirilen gelir testi sistemi, 2008 yılından itibaren birtakım değişikliklerle uygulanmaya devam etmiştir. 08.03.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile ...
 • Siyasi kültür ile parti İçi demokrasi arasındaki ilişki 

  Karabay, Huzeyfe (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Siyaset, devlet işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi bağlamında ortaya çıkan anlayışı ifade etmektedir. Bu anlayışın uygulamadaki temel oyuncuları, kuşkusuz siyasi partilerdir. Toplumlar, yönetişim yeteneklerini siyasi ...
 • Türk Medeni Kanunu’na göre evlatlık ilişkisinin kaldırılması 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı; 0000-0001-5099-0178; Çağlayan Aygün, Gözde (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Evlat edinme kurumuyla, evlat edinen ile evlatlık arasında kurulan ilişkinin sürekli olması, böylelikle doğal soybağı ilişkisine benzer bir ilişkinin ortaya çıkması amaçlanmaktadır. Bu süreklilik ve ilişkinin ortadan ...
 • Uluslararası düzenlemeler ışığında babanın ebeveyn izni: İspanyol hukuku ve Türk hukuku bakımından karşılaştırmalı bir inceleme 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0003-4376-656X; Ezer, Burcu (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Ailevi sorumlulukların anne yerine her iki ebeveyn tarafından üstlenilmesi gerektiğine yönelik gelişmeler, ebeveyn izinlerinin uluslararası alanda yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Günümüzde çocuk bakım sorumluluğuna ...
 • Kalıcı çözüm türü olarak gönüllü geri dönüş ve geçici koruma kapsamında yer alanlar bakımından Türk hukukundaki düzenlenme şekli 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı; 0000-0002-5997-9597; Kaya, Cansu (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Uluslararası hukukta mültecilerin sürekli olarak statüsünün devam etmesi istenen bir durum olmamıştır. Bu sebeple, BMMYK Tüzüğünde uluslararası korumanın kalıcı çözüm türlerinden birisi ile sona ermesi gerektiği belirtilmiştir. ...
 • Anonim şirket yönetim kurulu karar ve işlemlerine karşı pay sahiplerinin korunması yolları 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0001-5175-8987; Bahar Sayın, Hediye (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Yönetim kurulu, anonim şirketin temsil ve idare organıdır. Bu organ sıfatıyla alacağı kararlar, yapacağı işlemler sebebiyle mevcut/müstakbel pay sahiplerinin, şirketin ve alacaklıların hukuki durumları doğrudan veya dolaylı ...
 • Kira bedelinin ödenmesini teminat altına almaya yönelik hukuki çareler 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı; 0000-0002-9186-4407; Şen Doğramacı, Hayriye (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Kişileri sözleşme ilişkisine taraf olmaya yönelten sebepler birbirinden farklı olsa da sözleşenlerin ortak amacı alacağının yerinde, zamanında özetle gereği gibi ifasını temin etmektir. Bu durum büyük ölçüde borçlunun ...
 • Suç siyaseti tercihleriyle İtalyan ceza hukukunda trafikte öldürme suçu 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0002-7497-218; Taşkın, Ozan Ercan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  İtalya’da 1990’lı yıllardan itibaren, uyuşturucu madde ve/veya alkol tesiri altındayken ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarına yol açan faillere yönelik olmak üzere müeyyide sisteminin katılaştırılmasını talep ...
 • Roma aile hukukunda patria potestas 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Roma Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0003-0303-5252; Sütken, Elvan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Patria potestas’ın (baba hakimiyetinin), familia (Roma ailesi) kelimesi ile asıl işaret edilmek istenen oluşuyla vurgulanan önemi ve Roma ailesinin (familia’nın), devletin (civitas’ın) ilk oluşumundaki temel taşı oluşu, ...
 • Deniz iş hukukunda alt işverenlik ilişkisi 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0002-3024-6285; Küçük, Doğukan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Bazı işlerin uzmanlık gerektirmesi ve çalışma yaşamında meydana gelen ekonomik gelişmeler, atipik bir istihdam şekli olan alt işverenlik ilişkisinin hızla yayılmasına neden olmuştur. Asıl işverenler yardımcı işlerde yahut ...
 • Kurumsal yönetim kavramının genel çerçevesi ve Türk hukukundaki yansımaları 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0003-2047-6033; Tuğ, Mehmet Arif (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Doksanlı yıllarda yaşanan ve dünya çapında etkiler doğuran şirket içi skandallar, halka açık anonim şirketlerin yönetiminde yeni anlayışların gelişmesine sebep olmuştur. Zira söz konusu türde şirketlerde meydana gelen ...
 • Genel işlem koşullarının denetlenmesinin sözleşme özgürlüğüne etkisi 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı; 0000-0001-7469-9174; Girgin, Ömer Ali (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Modern hayatta kültürel kodların, toplumsal yaşamın ve ihtiyaçların değişmesiyle hukuk da evrilmekte ve güne uygun çözümler üreterek adalet dengesini sağlamaya çalışmaktadır. Liberal ve bireyci hukuk sistemlerinin ...

View more