Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkoğlan Kozak, Meryem
dc.contributor.authorDoğantan, Ece
dc.date.accessioned2019-10-21T19:43:33Z
dc.date.available2019-10-21T19:43:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-5759
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRMk1ESTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19637
dc.description.abstractDinamik yetenekler; işletmelerin, kurum ve kuruluşların rutin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan sıradan yeteneklerinin ötesinde yenilik ve değişimle ilgili üst düzey, stratejik yeteneklerini temsil etmektedir. Bu bakış açısıyla, dinamik yeteneklerin, örgütlerin stratejik plan ve politikalarında gömülü olduğu düşünülebilir. Bu çalışmada, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2015-2019 dönemi stratejik planı, dinamik yetenekler itibariyle değerlendirilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımının ve doküman analizi tekniğinin benimsendiği çalışmada, Bakanlığın stratejik planı, dinamik yetenekler literatüründen yararlanarak belirlenen kategoriler kapsamında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre stratejik planda dinamik yeteneklerin yeterince yer almadığı ve yer alma sıklıklarına göre dinamik yeteneklerin sırasıyla; bütünleşme, öngörü (sezme), öğrenme ve gelişme ve koordinasyon şeklinde dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın değişime sürekli uyum sağlayarak, ülkemizin dünya turizminden alacağı payı artırabilmesi için plan ve uygulamalarında dinamik yeteneklerle ilgili dört kategorik unsuru daha fazla dikkate alması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractDynamic capabilities account for high-level strategic capabilities relevant to innovation and change beyond the ordinary capabilities that are necessary for enterprises, institutions and organizations to carry out their activities. From this perspective, it can be thought that dynamic capabilities are integrated in the strategic plans and policies of organizations. In the present study, the 2015-2019 Strategic Plan of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey was evaluated. In the study where a qualitative research approach and document analysis technique were adopted, The Ministry's strategic plan has been analyzed within the categories determined using the dynamic capabilities literature. According to the results of the analysis, it was found that dynamic capabilities did not take enough part in the strategic plan, and according to their frequencies dynamic capabilities were ranked as integrating, anticipating (sensing), learning and developing and coordinating respectively. In conclusion, it is recommended that the Ministry of Culture and Tourism adapts to changes continuously and takes into account the four categories relevant to dynamic capabilities in its plans and practices in order to increase the share of our country in the world tourism.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleDinamik Yeteneklerin Stratejik Planı Aracılığıyla Analizi: Bir Kamu Kurumu Örneğien_US
dc.title.alternativeThe Analysis of Dynamic Capabilities Based On Strategic Plan: the Case of a Public Institutionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurizm Akademik Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Konaklama İşletmeciliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage49en_US
dc.identifier.endpage63en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorAkoğlan Kozak, Meryem
dc.contributor.institutionauthorKapan, Alper


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record