Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Gül Esra
dc.contributor.authorAkoğlan Kozak, Meryem
dc.date.accessioned2019-10-21T19:43:34Z
dc.date.available2019-10-21T19:43:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-1265
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVd01EazFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19640
dc.description.abstractBu çalışmada otel işletmelerinde yatırımcılar ve yöneticiler arasındaki ilişkilerin vekâlet teorisi perspektifinde incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel yöntem bir arada kullanılmıştır. Nicel veriler Turizm Yatırımcıları Derneğine kayıtlı otel yatırımcıları ve yöneticilerinden anket yöntemi ile toplanmış, bu aşamada 134 kişiye ulaşılmıştır. Nicel verilerin analizinde frekans, yüzde, Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Bu analiz sonuçlarına göre; otel işletmelerinin büyük bir kısmında geleneksel aile işletmesi yapısı hâkimdir, taraflar arasında yazılı sözleşme yapma oranı düşüktür ve vekâlet sürecinde iki tarafın en fazla önemsediği boyut etiktir. Nicel araştırma sonucunda, nitel kısımda kullanılacak görüşme soruları ve temalar da oluşturulmuştur. Nitel veriler görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Görüşmecilerin belirlenmesinde kartopu örnekleme yöntemi kullanılmış ve bu süreçte toplam 36 kişiye ulaşılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Bu kısımdan elde edilen analiz sonuçları ise en önemli vekâlet probleminin yetkilendirme ve ters seçim olduğunu; otel işletmelerindeki vekâlet ilişkilerinin tarafların beklentilerini karşılamadığını ortaya koymuşturen_US
dc.description.abstractThis study aims to investigate the relationships between the investors and managers in hotels in the perspective of agency theory. In the field research of this study, quantitative and qualitative methods were used together. The data were collected from the hotel investors and hotel managers who are the members of The Association of Tourism Investors and 134 participants were reached. Frequency, percentage, Mann-Whitney and Kruskal— Wallis tests were usedfor the analysis of the quantitative data. Following the quantitative research; it has been stated that the structure of traditional family business dominates most of the hotels, the rate of making written agreement between the sides is low and ethics is the most important dimension for the two sides in the agency process. The interview questions and themes used in the qualitative part are composed at the end of the quantitative research. The qualitative data were collected by face—to—face interview method. Snowball sampling method was used to determine the interviewers and 36 participants were reached in this process. The data collected were evaluated by content analysis. In respect of the analysis results, the most notable agency problem is authorisation and adverse selection, it is also pointed out that the agency relationships don ’t meet the expectations of the sides in hotels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleOtel Yatırımcıları İle Profesyonel Yöneticilerin Sözleşmeden Doğan İlişkileri Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeResearch on Contractual Relationship Between Hotel Investors and Professional Manageren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Konaklama İşletmeciliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage66en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorAkoğlan Kozak, Meryem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record