Advanced Search

Now showing items 21-40 of 70

  • Diferansiyel içermelerin çözümlerinin varlığı ve özellikleri 

   İzgi, Serpil (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Bu çalışmada diferansiyel içermelerin çözümlerinin varlığı araştırılmıştır. Bu amaçla önce diğer bölümlerde kullanılan temel tanım ve teoremler sunulmuştur. İkinci bölümde sağ tarafı konveks kompakt değerli küme değerli ...
  • Matris ailesinin gürbüz kararlılığı problemleri 

   Avul Esen, Özlem (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Bu tez çalışmasında, matrisler ailesinin gürbüz ve kuadratik kararlılığın bazı problemleri ele alınmıştır. Matrislerin konveks kombinasyonunun gürbüz ve kuadratik kararlılığı için gerekli ve yeterli koşullar verilmiştir. ...
  • Temel grup ve hesaplama yöntemleri 

   Koparan, Murat (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Bu çalışmada; temel grup ve hesaplama yöntemleri verilmiştir. İki kapalı eğrinin çarpımı işlemi altında temel grup yapısını oluşturmamıza izin veren homotopi dönüşümü tanımlanmıştır. Homeomorfik yol-bağlantılı uzayların ...
  • Newton-Cartan gravitasyon teorilerinin diferansiyel geometrisi 

   Limoncu, Murat (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Bir kütlesel çekim teorisi olarak Newton-Cartan gravitasyon teorisinin zeminini oluşturan Newton-Cartan manifoldları tanımlanarak diferansiyel geometrik açıdan incelenmektedir. Newton-Cartan manifoldlarında, eğriliğin yanı ...
  • Küme değerli dönüşümlerin sürekliliği 

   Akınlar, Mehmet Ali (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Dört bölümden oluşan bu çalışmada küme dizilerinin yakınsamaları ve bunların bazı özellikleri, hiper uzaylar üzerinde tanımlanan Hausdorff ve Vietoris topolojiler ve bunların karşılaştırılışı ve bu topolojilere göre küme ...
  • İntegral sınırlı lineer olmayan kontrol sistemlerinin erişim kümeleri 

   Akyar, Emrah (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Bu tezde, kontrol fonksiyonları integral sınırlı, lineer olmayan kontrol sistemlerin erişim kümeleri incelenmiştir. Erişim kümelerinin, kapalılık, kompaktlık özellikleri ve verilen başlangıç koşullarına bağımlılığı ...
  • Tam değişimi sonlu ve mutlak sürekli fonksiyonları 

   Akdoğan, Ömer (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Tez'de mutlak sürekli ve tam değişimleri sonlu olan fonksiyonların ve küme değerli dönüşümlerin özellikleri incelenmektedir. Tam değişimi sonlu olan fonksiyonun iki monrton artan fonksiyonun farkı formunda gösterilebilirliği ...
  • Frechet türevlenebilme 

   Erdoğan, Necip (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Bu tezde normlu bir vektör uzayından diğer normlu bir vektör uzayına olan dönüşümlerin türevlenebilirlik özellikleri incelenmektedir. Frechet türevlenebilirlik kavramından yararlanarak, sonlu boyutlu uzaylarda diferansiyel ...
  • Yarı sürekli fonksiyonların proximal subgradientleri 

   Yıldırımer, Gonca (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Bu çalışmada, kontrol teoride, optimizasyon teorisinde ve viability teorisinde geniş uygulama alanları bulmuş olan proximal subdiferansiyelin özellikleri incelenmiştir. Proximal subdiferansiyel, alttan yarı sürekli ...
  • Parakompakt uzaylar üzerine 

   Duman, Ahmet, [tarih] (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Bu tezin konusu parakompakt uzaylardır. Parakompakt uzay kavramı ilk olarak 1944 yılında J. Dieudonné tarafından ortaya atılmış ve o tarihten sonra hızla çalışılmaya başlanmıştır. Parakompakt uzaylar, topolojik uzayların ...
  • Diferansiyel denklemlerin kalitatif karakterlerinin nümerik çözümler altında muhafaza edilmesi 

   Özdemir, Yunus (Anadolu Üniversitesi, 2003)
   Bu çalışmada, sürekli ve kesikli dinamik sistemlerle ilgili bazı temel kavramlar verildikten sonra birkaç özel dinamik sistemin nümerik analizi yapılarak algoritma seçiminin sistemin yapısına etkisi görülmüştür. Periyodik ...
  • Mutlak dik toplanan özelliğine sahip modüller üzerine 

   Takıl, Figen (Anadolu Üniversitesi, 2003)
   -Bu tezde, Mutlak Dik Toplanan Özelliğine Sahip Modüllerin yapısal özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla önce çalışmamızda kullanacağımız modül teorinin temel kavramları ve teoremleri sunulmuştur. İkinci bölümde, CS (veya ...
  • Reel Clifford cebirlerinin temsilleri 

   Karapazar, Şenay (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   Bu tezde reel Clifford cebirleri ve temsilleri incelenmiştir. İlk iki bölümde Clifford cebirlerinin tanımlanmasında kullanılan simetrik bi-lineer formlar ve tensör çarpımları verilmiştir. Üçüncü bölümde sonlu boyutlu reel ...
  • Kendine benzer fonksiyonlar 

   Çakmak, Derya (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   Kümeler için "kendine benzerlik" kavramı fraktal geometrinin temel bir kavramıdır. Ancak fonksiyonlar için "kendine benzerlik" kavramı üzerinde genel bir uzlaşı yoktur. Fonksiyon grafiğinin bir küme olarak kendine benzer ...
  • Pontryagın maksimum prensibi ve uygulamaları 

   Dereli, Musa (Anadolu Üniversitesi, 2006)
   Bu çalışma, optimal kontrol teorinin önemli sonuçlarından olan ve bir çok alanda çeşitli uygulamaları bulunan Pontryagin Maksimum Prensibinin çeşitli kaynaklarda yer alan sonuçlarının ve uygulamalarının derlenmesi niteliğinde ...
  • Küme değerli dönüşümlerin teğet konileri ve diferansiyellenebilmeleri üzerine 

   Atasever, İlknur (Anadolu Üniversitesi, 2006)
   Bouligand-Contingent koni, Clarke koni, Radial koni gibi farklı teğet konileri non-smooth analiz, kontrol teori, viability teori gibi konularda önemli rol oynarlar (bkz.[l-17]). Küme konveks olduğunda bunlar çakışırlar ve ...
  • Multi-Afin polinom ailelerinin Hurwitz kararlılığı 

   Akçay, Mediha (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   Bu tez çalışmasında multilineer polinomlar ailesinin gürbüz kararlılığı ele alınmıştır. Aralık polinomlar ailesi ve polinomlar politopunun gürbüz kararlılığı için bilinen sonuçlara değinilmiş ve bu sonuçların multilineer ...
  • Kaos koşulları arasındaki ilişkiler 

   Emek, Hakan (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   Literatürde pek çok kaos tanımı vardır. Son yıllarda matematikçiler arasından yaygın olarak kabul gören kaos tanımlarından birisi de Devaney'in kaos tanımıdır. Devaney'in kaos tanımı metrik uzaylar üzerinde tanımlı ...
  • Konveks fonksiyonların ve sonlu konveks fonksiyonların subdiferansiyellenebilmeleri 

   Dedetürk, Mutlu (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   Günümüz araştırmacıları fizik, kimya gibi temel bilim ve endüstri, elektrik gibi mühendislik alanlarının herbirinde ortaya çıkan problemlere değişik çözümler üretmek için türev'i bir araç olarak kullanmaktadırlar . Klasik ...
  • G2 yapısına sahip manifoldlar 

   Balçın, Sercan (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   Bu çalışmada yapı grubu G2 olan 7-boyutlu Riemannian Manifoldlar incelenmiştir. Bu amaçla beş bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde, G2 grubu tanıtılarak, sağladığı temel özellikler sunulmuştur. İkinci bölümde genel ...