Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAyten, Başak Kasa
dc.contributor.authorGültekin, Mehmet
dc.date.accessioned2020-07-09T20:52:05Z
dc.date.available2020-07-09T20:52:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1301-9058
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpNeE56RTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23757
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, ilköğretim dördüncü sınıf Türkçe dersinde kültürel değer eğitiminin nasıl gerçekleştiğinin ortaya konmasıdır. Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseni benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın katılımcılarını, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılında Malatya il merkezinde yer alan bir ilkokulun dördüncü sınıfında görev yapan sınıf öğretmeni ve bu sınıfta öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri sınıf içi gözlem, öğretmen ve öğrencilerle yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile araştırmacı tarafından gözlem sürecinde tutulan alan notları ve ilkokul dördüncü sınıf Türkçe ders kitabını, çalışma kitabını, yardımcı dil bilgisi kitabını, gözlem sürecinde elde edilen fotoğrafları içeren dokümanlardır. Araştırmadan elde edilen gözlem verileri, görüşme ve alan notları içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Dokümanlar, araştırma verilerini destekleyici veriler olarak ele alınmıştır. Araştırma bulgularına dayalı elde edilen sonuçlara göre; ilkokul dördüncü sınıf Türkçe dersinde yer alan kültürel değerlere ilişkin olarak “Dil, Tarih, Din, Gelenek-Görenek, Sanat, Şehirler, Bağımsızlık Simgeleri” teması olmak üzere 7, ilkokul dördüncü sınıf Türkçe dersinde yer alan kültürel değerlerin eğitiminin gerçekleştirilmesine yönelik etkinliklere yönelik olarak “Dinleme, Okuma, Yazma, Konuşma ve Görsel Okuma-Görsel Sunu Alanı” olmak üzere 5 tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar ışığında ilkokul dördüncü sınıfta kültürel değerlere yer verildiği, öğrencilerin kültürel değerlere ilişkin kazanımlar elde ettiği ve öğretmenin bu değerleri temel dil becerileri kapsamında kazandırmaya çalıştığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal how the values education is conducted in the elementary fourth grade Turkish course. In the study, case study design that is one of the qualitative research approaches was used. The participants of the study were the elementary teacher and students of a fourth grade class at an elementary school in the city of Malatya in the spring semester of 20132014 school year. The data of the study consisted of classroom observations, semi-structured interviews conducted with the teacher and students, and the documents including the field notes taken by the researcher during observation process, the elementary fourth grade Turkish coursebook, workbook and supplementary grammar book, and the photographs taken in the observation process. The observation data were collected through video recording while the semi-structured interview data were gathered via audio recording. The data obtained in the study were analysed using content analysis. The documents were used to support the research data. The results revealed based on the research findings in accordance with the data obtained in the study are listed as follows: •With respect to the cultural values included in the elementary fourth grade Turkish course, seven themes including Language, History, Religion, Traditions, Arts, Symbols of Independence, and Cities were revealed. •With respect to the activities towards cultural values education in the elementary fourth grade Turkish course, five themes including Listening, Speaking, Writing, Reading and Visual ReadingVisual Presentation Areas emerged.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleİlkokul Dördüncü Sınıf Türkçe Dersinde Kültürel Değerler ve Eğitimi: Bir Durum Çalışmasıen_US
dc.title.alternativeCultural Values and Their Education in Elementary Fourth Grade Turkish Course: A Case Studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1735en_US
dc.identifier.endpage1773en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record