Gelişmiş Arama

Toplam kayıt 70, listelenen: 1-20

  • Kozsul koneksiyonları 

   Abak, Mazlum (Anadolu Üniversitesi, 1985)
   Kozsul koneksiyonları adlı bu tez ile koneksiyon ve türev kavramları incelendi. [2] no'lu kaynağı temel olarak aldık. Manifoldlar üzerindeki çalışma boyunca da [4] no'lu kaynağa bağlı kaldık. Lie grubu manifold, modül gibi ...
  • Topolojik uzaylarda örtülmüş grupoidi 

   Ayas, Nazmi (Anadolu Üniversitesi, 1986)
   Bu çalışmanın amacı, matematiğin hemen bütün dalları için bir lisan durumuna gelmekte olan kategoriler ve funktorlar hakkında genel bilgiler verdikten sonra, ''örtülüş grupoidi'' adını verdiğimiz özel bir kategori inşa ...
  • Monge-ampere denklemleri için Dirichlet problemi 

   Kargı, Nevin (Anadolu Üniversitesi, 1986)
   Bu çalışmada, Monge-Ampere denklemleri için Dirichlet problemi incelenmiş, bir varlık ve teklik teoremi ispatlanmıştır. İspatta maksimum ilkesi kullanılmıştır. Bu amaçla, önce çözümün kendisi ve ilk iki basamaktan türevi ...
  • Moufang düzlemlerinde kolinasyonların cebirsel incelenmesi 

   Uçan, Selahattin (Anadolu Üniversitesi, 1987)
   Bu çalışmada beş bölüm halinde düzenlenmiştir. Birinci bölüm; projektif düzlemlerin temel kavramlarına ayrılmıştır. İkinci bölüm üç kısım olup; birinci kısımda projektif düzlemlerin koordinatlanması ve bir projektif düzlemden ...
  • Kompakt Riemann yüzeylerinde Riemann-Roch Teoremi ve bazı sonuçları 

   Alkış, Naci (Anadolu Üniversitesi, 1987)
   Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk üç bölümde, Riemann yüzeyleri ile ilgilitemel kavramlar, analitik ve harmonik diferansiyel formlar ve konform inveryantlar üzerinde durulmuştur. Daha sonra dördüncü bölümde, kompakt ...
  • Kombinatöryel topoloji ve Riemann yüzeyleri üçgenlemesi 

   Erdoğan, N. Kemal (Anadolu Üniversitesi, 1988)
   Üç bölümden oluşan bu çalışmada, ilk olarak Riemann yüzeyleri hakkında temel kavramlar verilmiştir. İkinci bölümde, sırasıyla 2-boyutlu manifodların üçgenlenebilmesi ve üçgenlenebilme ile ilgili özellikler ayrıntılı bir ...
  • Biçim kategorisi 

   Çakmak, Aydın (Anadolu Üniversitesi, 1988)
   Bu çalışmadaki amacımız biçim kategorisinin bir tanımını ve bu kategorinin morfizmleriyle ilgili bir teoremin ispatını vermektedir. Bu amaçla, önce birinci bölümde kategoriler ve funktorlarla ilgili genel bilgiler verdikten ...
  • Volterra tipi dinamik sistemler 

   Öztürk, Nezahat (Anadolu Üniversitesi, 1988)
   Bu çalışmada, Lotka-Voolterra dinamik sistemi ya da av-avcı modeli olarak bilinen ve x'=ax-bxy y'=cxy-dy a,b,c,d] 0 diferansiyel denklem sistemi ile verilen matematiksel model tanıtıldıktan sonra, katsayıların pozitif ...
  • Cebirsel yapılardan projektif düzlem elde edilmesi üzerine 

   Özcan, Münevver (Anadolu Üniversitesi, 1988)
   Projektif düzlemlerin koordinatlanması sonucu olarak, her projektif düzleme aynı zamanda bir cebirsel yapı da karşı getirildiği çok iyi bilinmektedir. Karşıt olarak bazı cebirsel yapılar da projektif düzlem tanımlamakta ...
  • E de relatif paralelizm ve relatif koneksiyon 

   Kocayusufoğlu, İsmail (Anadolu Üniversitesi, 1988)
   Bu çalışmada, E xGL (3,R) nin (3) alt demeti tanımlanmış ve (3) demetinde V-RPUÇ lifti yatay lift kabul eden İ koneksiyonu verilmiştir. a(I)xe birleştirilmiş asli lift demetinde i yardımıyla kovaryant türev operatörü elde ...
  • Hiperbolik düzlemlerin projektif altdüzlemlerle ilişkisi üzerine 

   Çelik, Basri (Anadolu Üniversitesi, 1989)
   mertebesi n olan sonlu bir projektif düzlem ve nin mertebesi m olan ve Baer altdüzlemi olmayan ( yani olan) bir altdüzlemi olsun. Bu durumda, ve nın kısıtlanmısı olmak üzere altyapısını gözönüne alalım. Bu tez çalışmasında, ...
  • En küçük kartezyen grup üzerine projektif düzlemler 

   Akça, Ziya (Anadolu Üniversitesi, 1991)
   Bu çalışmada, bilinen en küçük kartezyen grup üzerinde kurulan projektif düzlemin geometrik yapısı incelenerek, bu düzlemin a)2. mertebeden en az 1500 tane projektif altdüzlem kapsadığı, b)2. mertebeden Fano düzlemi olmayan ...
  • Bir kapalı regle yüzeyin integral invaryantları arasındaki bağıntılar 

   Ekici, Cumali (Anadolu Üniversitesi, 1992)
   Bu çalışmanın birinci bölümünde, kullanacağımız kavramlar veril- miştir. İkinci bölümde, bir kapalı regle yüzeyin reel açılım, reel açılım uzunluğu ve dual açılım açısı ile ilgili bilgiler literatürden alınarak amacımıza ...
  • Kaos koşullarının irdelenmesi 

   Değirmenci, Nedim (Anadolu Üniversitesi, 1992)
   Bu çalışmada, kaos koşulları çeşitli bakımlardan irdelenmeye ça- lışılmıştır. İnşa edilen altı örnek yardımıyla kaosun başlangıç şart- larına hassas bağımlılık, topolojik geçişgenlik ve periyodik nokta- ların yoğunluğu ...
  • Kesikli diskriminant analizi modelleri ve bir uygulama denemesi 

   Behdioğlu, Sema (Anadolu Üniversitesi, 1993)
   Orta öğretimde bireylerin, kişilik uyum ve uyumsuzluğu esas alınarak kesikli diskriminant analizi ile gruplara sınıflandırılma- sının yapıldığı bu çalışmada ilk olarak diskriminant analizi ana hatlarıyla gözden geçirilmiş ...
  • Genişlemeyen fonksiyonlar için bazı sabit nokta teoremleri 

   Torun, Nilay Oya (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Fizik, kimya, biyoloji ve ekonomi bilim dallarında birçok soru doğrusal olmayan problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin; difüzyon, plastik maddelerin davranışları, sıvıların yüzey dalgaları, kimyasal reaksiyonlar, ...
  • Sabit nokta teoride standart olmayan metodlar 

   Akyar, Emrah (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Bu çalışma, genişlemeyen dönüşümler için sabit noktaların varlığına ilişkin son yıllarda yapılan ve çeşitli kaynaklarda yeralan bazı önemli sonuçların, standart olmayan kanıt yöntemleriyle verilen bazı sabit nokta teoremlerinin ...
  • Küme değerli dönüşümlerin selektörleri ve parametrelendirilmesi 

   Fidan, Ayşe (Anadolu Üniversitesi, 2000)
   Bu çalışma, küme değerli dönüşümlerin sürekli ve Lipschitz selektörlerinin varlığı ve küme değerli dönüşümlerin parametrelendirmesi problemini içeren derleme niteliğinde bir çalışmadır. Çalışma dört bölümden oluşmuştur. ...
  • Küme değerli fonksiyonlar için diferansiyel hesap 

   Düzce, Serkan Ali (Anadolu Üniversitesi, 2000)
   Bu tezde, gerçel değerli fonksiyonların bazı özelliklerinin küme değerli dönüşümlere nasıl genelleştirilebileceği araştırılmıştır. Bu amaçla önce konveks analizin temel kavramları olan konveks fonksiyonlar, support fonksiyonu, ...
  • Hiperbolik uzayda maksimum hacimli simpleksler ve düzgünlük 

   Deniz, Ali, 1976- (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Bu tezde, n-boyutlu hiperbolik uzayda simpleksler çalışılmış ve hacimlerinin maksimum olabilmesi için gerek ve yeter koşullar bulunmuştur. Bu amaçla, öncelikle hiperbolik geometrinin temel kavramları verilmiştir. Hiperbolik ...