Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzalp, Hatice Kübra
dc.contributor.authorÖzdemir, Selma
dc.date.accessioned2020-07-24T07:51:03Z
dc.date.available2020-07-24T07:51:03Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÖzalp, H. K, Özdemir, S. (2020). Güney Kore sanat eğitiminin yapı, eğitim ve kültür bağlamında değerlendirilmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), 10 (1), 111-149.en_US
dc.identifier.issn2146-4014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24357
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Güney Kore ilkokul ve ortaokul kurumlarının sanat eğitimi anlayışının yapısal, kültürel ve eğitim açısından incelemektir. Nitel araştırma türlerinden temel nitel araştırma yaklaşımı ile desenlenen araştırmada görüşme yöntemi kullanılmıştır. İncelenen literatür kaynakları ışığında sanat eğitimi derslerinin yapısal, kültürel ve eğitim özelliklerini anlamaya yönelik görüşme soruları oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunda Güney Kore'de ve Ankara Kore Kültür Merkezi’nde sanat eğitimcisi olarak görev yapan toplamda 7 kişi yer almaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler Türkçe diline çevrilmiştir. Alınan veriler betimsel analiz ile ortak özellikleri bakımından irdelenerek yapısal, kültürel ve eğitim olmak üzere üç açıdan değerlendirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen sonuçlara göre Güney Kore sanat eğitiminin, öğrencilerin yaratıcılığını, kültür okuryazarlığını ve eleştirel düşünme becerisini geliştirmeyi hedefleyen bir anlayışa sahip olduğu, sanat eğitimi derslerinde lavi, hat, seramik gibi geleneksel halk sanatlarından faydalanıldığı anlaşılmaktadır. Dinsel ve siyasi semboller, dini ritüelleri temsil eden görsellerin resimlerde kullanılması sakıncalı görülmektedir. Bunun yanında Güney Kore çağdaş sanat eğitimi anlayışına göre sanat derslerinde görsel ve popüler kültür ürünleri geleneksel sanatla bütünleştirilmeye çalışılmaktadır. Katılımcıların derslerinde Türk kültürü ve sanatı hakkında herhangi bir inceleme yapmadıkları ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal the thoughts and opinions of South Korean art educators about the understanding of art education of South Korean elementary and secondary schools in terms of structural, cultural and educational aspects. Interview method was used in this research which was designed by qualitative research method. In the light of the literature sources studied, interview questions were created in order to comprehend the structural, cultural and education characteristics of the art education courses. A total of 7 people, working as art educators in South Korea and at the Korean Culture Centre in Ankara, took place in the study group of the research. The data obtained as a result of the interview were translated into Turkish. The collected data were analysed with the content analysis method in terms of common features and divided into three categories as structural, cultural and education. According to the results of the interviews, it is seen that South Korean art education has an understanding that aims to improve the creativity, cultural literacy and critical thinking skills of students, and that traditional arts such as lavish, calligraphy and ceramics are used in the art education courses. The use of religious and political symbols and images representing religious rituals in paintings is considered to be inconvenient. In addition, according to South Korean contemporary art education understanding, visual and popular culture products are tried to be integrated with traditional art in art lessons. It has been revealed that the participants have not carried out any study about Turkish culture and art during their lessons.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSanat Eğitimien_US
dc.subjectGüney Kore Sanat Eğitimien_US
dc.subjectKültüren_US
dc.subjectSanat Eğitimi Programıen_US
dc.subjectArt Educationen_US
dc.subjectSouth Korean Art Educationen_US
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectArt Education Programen_US
dc.titleGüney Kore sanat eğitiminin yapı, eğitim ve kültür bağlamında değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of south korean art education in the context of structure, education and cultureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI)en_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6710-3117en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0190-6811en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage111en_US
dc.identifier.endpage149en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record