Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Türkiye-Bulgaristan ekonomik ilişkisinin analizi : (Bulgaristan'ın AB tam üyeliği öncesi ve sonrası) 

  Kutlu, Erol; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Halit, Sibel Zyulkyuf (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Türkiye ile uzun yıllardır önemli ekonomik ilişkiler olan Bulgaristan’ın, 2007 yılında AB’ye tam üyeliği, iki ülkenin ekonomik ilişkilerini farklı bir boyuta taşımıştır. Bulgaristan, Türkiye’nin Balkanlardaki en büyük dış ...
 • Dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki : "Afganistan örneği" 

  Esen, Ethem; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Farahmand, Muhammad Akbar (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Dış ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, Merkantilizm döneminden itibaren iktisatçılar tarafından tartışılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dış ticaretin ekonomik büyüme üzerinde yaratabileceği etki teorik ...
 • Finansal yenilikler ve para talebi ilişkisi : Türkiye örneği 

  Şıklar, İlyas; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Özkan, Ayşegül (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  1970'li yıllarda yaşanan küreselleşme süreciyle birlikte dünya ekonomilerinde başlayan yeniden yapılandırma süreci 1980'li yıllarda finansal liberalizasyon uygulamaları, bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler ile ...
 • Türkiye'de uygulanan para politikası araçlarından rezerv opsiyon mekanizması (ROM) 

  Doğan, Burhan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Altın, Yasin (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Cari işlemler açığı veren ülkeler için kısa vadeli sermaye hareketliliği ayrı bir önem taşımaktadır. Cari işlemler açığının finansmanına katkı sağlayan kısa vadeli sermaye hareketlerindeki oynaklık finansal kırılganlığa ...
 • Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki : Türkiye örneğ 

  Özata, Erkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Anatürk, Şerife (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Enerji bir ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda ilerleme kaydetmesi için son derece önemli bir yere sahiptir. Enerjinin daha açık ifadeyle bu alanda ilk akla gelen ve en büyük paya sahip olan elektrik enerjisinin ...
 • Finansal istikrar ve otomatik dengeleyici olarak rezerv opsiyon mekanizması 

  Kaytancı, B. Gülümser; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Buyun, Burak (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM), Türk Lirası zorunlu karşılıkların belli bir kısmının döviz ya da altın cinsinden tutulmasına olanak tanıyan makro ihtiyati politika aracıdır. Bu çalışma TCMB'nin kriz sonrası finansal ...
 • Türkiye'de katılım bankacılığının gelişimi : Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarına yönelik anket çalışması 

  Yazıcı, Ayla; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Maharramov, İbrahim (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bankacılık sektörü ekonominin ayrılmaz bir kısmı olmakla, uzun zamandır sürdürdüğü geleneksel faaliyetine, dünya genelinde 1972, Türkiye genelinde ise 1985 yılında faaliyete başlayan faizsiz bankacılıkla farklı bir ivme ...
 • Gelir eşitsizliği ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları : seçilmiş gelişmekte olan ülkeler üzerine ampirik bir inceleme 

  Aktaş, Munise Tuba; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Kaplan, Yeter (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, bağımlılık hipotezinin ileri sürdüğü gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir eşitsizliğini arttırdığı hipotezi test edilmektedir. Bu doğrultuda, çalışmada gelişmekte olan seçili ...
 • Türkiye'de karbon emisyonları, yenilenebilir enerji ve ekonomik büyüme : Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi'nin ampirik analizi 

  Özdemir, Bilge Kağan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Koç, Kübra (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmanın amacı, Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi (EKC)'nin geçerliliğini Türkiye örneğinde test etmektir. Bu amaç doğrultusunda, kişi başına CO2 emisyonları, kişi başına reel GSYH, kişi başına enerji kullanımı, kişi ...
 • The effects of exchange rate dynamics on trade balance in Turkish economy 

  Bari, Bilgin; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Kansel, Zübeyir Can (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma, Türkiye ekonomisinde dalgalı döviz kuruna geçiş sonrası döviz kurundaki değişimlerin ve dalgalanmaların dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Bu amaçla dört ayrı model geliştirilmiştir. Bu ...
 • Türkiye'nin enerji ithalatının alternatifi olarak yenilenebilir enerji kaynakları 

  Kutlu, Erol; Kutlu, Erol; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Tasnak, Menderes; Tasnak, Menderes (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler EnstitüsüAnadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Enerji kaynaklarının elektrik, sanayi, ulaşım ve konut gibi birçok sektörde kullanılması bu kaynakları insan yaşamının vazgeçilmez bir unsuru haline getirmiştir. Ama 1970'li yıllarda oluşan petrol krizleri, uluslararası ...
 • The effect of a negative oil price shock on an oil-exporting country : evidence from Azerbaijan 

  Yıldırım, Zekeriya; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Arifli, Arif (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu tez negatif petrol fiyatı şokunun Azerbaycan ekonomisi üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalışmada 2006:1-2018:8 dönemi ele alınmaktadır. İncelenen dönem yakın zamandaki sert petrol fiyat düşüşlerini kapsamaktadır. ...
 • Türkiye ile Çad ekonomik ilişkileri : "fırsatlar ve riskler" 

  Günsoy, Bülent; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Moussa, Ali Tahir (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, 2008-2018 döneminde Türkiye ile Çad arasındaki ekonomik ilişkiler Çad'ın sahip olduğu yatırım firsatları ve riskleri doğrultusunda incelenmektedir. Çad, başta madencilik olmak üzere; petrol, tarım ve hayvancılık ...
 • J-curve hypothesis : evidence from Afghanistan = J-eğrisi hipotezi: Afganistan örneği 

  Yıldırım, Zekeriya; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Rezaee, Fareshta (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu tez, 2005:1- 2017:12 dönemi için Afganistan'da ulusal para değer kaybının kısa ve uzun vadeli etkilerini incelemektedir. Çalışmada, pozitif döviz kuru şokunun (devalüasyon) ihracat, ithalat ve dolayısıyla ticaret dengesi ...
 • The Effects of macroeconomic policies interaction & Macro-prudential and monetary policies coordination on financial stability : evidence from Turkey 

  Yıldırım, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Kazziha, Mhd Khair (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışma bir yandan finansal koşulların para ve maliye politikalarına verdiği tepkileri VER modeler ıle ölcerken, diğer yandan makro-ihtiyati tedbirlerin ve para politikası koordinasyonunun etkilerilerini ARDL modeleri ...
 • Sakin şehirlerin ekonomik kalkınma potansiyellerinin belirlenmesi : Seyitgazi örneği 

  Adaçay, Funda Rana; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Şeker Uzun, Büşra (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Dinamik bir kavram olan kalkınma, toplumun içinde bulunduğu durumdan hareketle yapısal ve nitel değişimleri içerir; toplumun sahip olduğu tüm fizikî, sosyal, kültürel, ekonomik alanları kapsayarak gelişim göstermesi ve ...
 • Türkiye'de turizm sektörünün 1987 yılından sonraki ekonomik görünümü ve sektörün sorunları 

  Şıkyazar, Levent (Anadolu Üniversitesi, 1992)
  Ekonomik kalkınmanın sağlanması için döviz girişi gereklidir. Ülkeler ekonomilerini düzeltmek ve geliştirmek için, döviz giriş ve çıkışına önem verirler. Her ne kadar ihtiyaç duyulan dövizin ülke ekonomisine kazandırılması ...
 • 500 büyük sanayi kuruluşunun 1980 sonrası gelişimi ve Türk ekonomisindeki yeri 

  Çakır, Pembegül (Anadolu Üniversitesi, 1990)
  Çalışmamızın amacı, 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun gelişimi ve Türk ekonomisindeki yeri, yıllar itibariyle çeşitli göstergeler ve oranlar kullalanarak değerlendirmektir. Bu kuruluşların 1980'den beri gelişimi incelenmeye ...
 • Türkiye'de yabancı sermayenin gelişimi ve 1980 sonrası durumun analitik incelenmesi 

  Kutlu, Erol (Anadolu Üniversitesi, 1987)
  Türkiye'de yabancı sermaye yatırımlarının tarihsel gelişim süreci dönemin ekonomik yapılanması ile birlikte verilerek yapısal bir inceleme yapılmıştır. Daha sonra Analitik model tanıtılarak, yabancı sermayenin Türkiye'nin ...
 • Türkiye'de gelirin üretim faktörleri arasında dağılımı 

  Tepecik, Filiz (Anadolu Üniversitesi, 1994)
  Gelir dağılımı, yüzyılımızın en önemli meselelerinden biridir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yapısal niteliklerle birlikte kalkınma ve büyümenin önünde en önemli engellerden biri olarak görülmektedir. Gelişmekte olan ...

View more