Advanced Search

Now showing items 1-19 of 19

  • Ambalaj tasarımının grafik tasarım içindeki yeri ve tasarım evrelerinin incelenmesi 

   Uçar, Tevfik Fikret (Anadolu Üniversitesi, 1993)
   İnsanoğlu kimi zaman saklamak, kimi zaman korumak amacıyla yıllardır ambalaj tasarımıyla ilişki içinde olmuştur. Ambalajın temel işlevi içindekini korumak ve saklamaktır, ama değişen toplum, ambalaj tasarımına daha karmaşık ...
  • Çağdaş sanatta cinsellik ve erotizm olgusu 

   İnce, Metin (Anadolu Üniversitesi, 1996)
   Çağdaş anlayış ve yaklaşıma göre birey olarak insan, biyolojik yapıya sahip toplumsal ve kültürel bir varlık olup, bilişsel, duyuşsal ve yaşamsal davranışlarıyla (kendine özgü) bir bütün'dür. Yapısı ve yaradılışı gereği ...
  • Çağdaş sanatta imge 

   Gürsoytrak, Yavuz Hakan (Anadolu Üniversitesi, 1996)
   Bir sanatta yeterlik tezi olarak bu çalışma, bilginin kaynağı olarak biçim yorumlama yöntemleri, yaşam deneyimleri ile imge ve çağın ilişkilerini keşfetmek amacındadır. Geçmiş günün toplam dağarcığı için bir kaynak ve günü ...
  • Eğitim fakültesi resim-iş öğretmenliği programındaki anasanat atölye derslerine ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri 

   Kıratlı, A. Dilek (Anadolu Üniversitesi, 2005)
   Bu araştırma ile Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş öğretmenliği Programında yer alan anasanat atölye derslerinin uygulanması boyutunda karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci ...
  • Geçmişten bugüne litografi 

   İlbeyi, Gonca (Anadolu Üniversitesi, 1993)
   1798'de litografinin bulunuşuyla, sanatın demokratikleşmesinde önemli bir adım atılmıştır. Temeli çoğaltıma dayanan litografiyle or- taya konan sanat ürünleri, halkın sanata yakınlaşmasını sağlamıştır. O güne dek, müze ve ...
  • Görsel anlatımda zıtlık ve denge 

   Varlık Şentürk, Leyla (Anadolu Üniversitesi, 1999)
   Herhangi bir tasarım ya da kompozisyonda izleyiciye verilmek istenen mesaj ya da etkili anlatım, kullanılacak ögelerin niteliği ve biraraya getiriliş düzenleri ile bağlantılıdır. Tasarımın temelini oluşturan, form, ölçü, ...
  • Kristal sırların araştırılması ve sır kristal nüvelerin geliştirilmesi (1200 derece) 

   Genç, Soner (Anadolu Üniversitesi, 1993)
   Kristal sırlar yaygın olarak sanatsal seramiklerde kullanılır. Elde edilmesinde son derece güçtür. Soğuk havalarda pencere camlarında donan su buharının oluşturduğu buz kristallerine benzemesi yüzünden 'kristal sır' adıyla ...
  • Modernizm ve sonrası resim sanatındaki imlerin semantik açıdan incelenmesi 

   Kaptan, Ata Yakup (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Duyguların, düşüncelerin ve heyecanların dışa vurulması sonucu ortaya çıkan sanat, mağara duvarındaki işlevsel resimlemelerden, günümüzdeki kavramsal sunulara kadar birçok imi (işaret, gösterge v.s.) bünyesinde bulundurmuş, ...
  • Postmodern eğretileme aracı olarak bilgisayar 

   Sofuoğlu, Hikmet (Anadolu Üniversitesi, 1993)
   Endüstri öncesi zamandan günümüze değin, sanat düşüncesinin tarihi, büyük boyutlu teknolojik ilerlemelere bağlı kalmıştır. Eski çağlardan 19. yüzyılın ortalarına kadar, resim, mimarlık ve heykel görsel sanatların üç önemli ...
  • Resimde espas 

   Özcan, Özlem (Anadolu Üniversitesi, 1996)
   Sanat yapıtı, doğaya eklene bir nesnedir ve zaman-espas içinde yer alır. Espas içindeki nesnenin, çeşitli noktaların çıkıp, optik bir koni şeklinde seyircinin gözüne gelen ışınların tablo planı tarafından kesilmesi sonucu ...
  • Resimde görsel algılama 

   Güven, Hatice Nevin (Anadolu Üniversitesi, 1996)
   "Resimde Görsel Algılama Olgusu" adı altında gelişen bu araştırmada "Algı ve Algılama", "Uzay-Mekan Algısı", "Görsel Düzende Yüzeyin Algılanmasına Etki Eden Temel Özellikler", "Çocukta Görsel Algılama ve Gelişimi" tanımları; ...
  • Resimde zıtlık ve denge 

   Edeer, Şemsettin (Anadolu Üniversitesi, 1996)
   Resimde Zıtlık ve Denge adlı bu araştırmada, Zıtlık ve Denge konusu kuramsal olarak ele alınmış edinilen temel bilgiler ışığında, sanatçıların yapıtları örnek alınarak kurgusal analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda, ...
  • Sanat eğitiminde renk ve renk öğretim yöntemleri 

   Keser, Özlem (Anadolu Üniversitesi, 1996)
   "Sanat Eğitiminde Renk ve Renk Öğretim Yöntemleri" adı altında yapılan bu tez üç bölümden oluşur. Bu bölümlerde yer alan konular, güzel sanatlar eğitimindeki grafiksel gelişim basamağına göre öğretime uygun olan öğrencilere ...
  • Seramik sanatında çeşme ve suoyunları 

   Uludağ, Kemal (Anadolu Üniversitesi, 1994)
   Dünyanın en temel fiziksel unsurları olarak adlandırabileceği- miz su, hava ve toprak, canlı yaşamının başlamasını, onların oluşumunu ve gelişimini sağlar. Fiziksel unsurlarla canlılar arasında çift yönlü bir alışveriş ...
  • Soyut resimde çizgisel düzenleme ve renk ilişkisi 

   Sezer, Cenk (Anadolu Üniversitesi, 1997)
   Yüzeyin çizgisel düzenlemesi resmin oluşumundaki ilk düşünceler arasında yer alır. Bu düşünce eserin oluşum sürecinde de devam eder. Düzenlemenin sağlamlığı sorunun çözümünde önemli rol oynar. Sanatçının resimleriyle ilgili ...
  • Sümer silindir mühür resimleri 

   Koçak, Gülbin, 1952- (Anadolu Üniversitesi, 1996)
   Bu çalışmada Sümer silindir müdür resimlerinin bir değerlendirmesi yapılmaya çalışıldı. Mezopotamya'da Sümerlerle gelişerek 3000 yıla yaklaşan uzun bir süre boyunca üretilen ve M.Ö. 500 lerde tarih sahnesinden silinen ...
  • Taşbaskıda halk sanatı ve akademik sanat 

   Hakan, Saime (Anadolu Üniversitesi, 1993)
   Osmanlı İmparatorluğunun II. Mahmut döneminde taşbaskı atölye- leri kurulur. II. Mahmut'un başkumandanı Koca Hüsrev Paşa himayesinde olan atölyeler, Henri Cayol'ün başkanlığında bir çok eser basar. Yavaş yavaş ülkenin dört ...
  • Türk resim sanatında gelişme evreleri ve kadın ressamlarımız 

   İpek, Sevda (Anadolu Üniversitesi, 1996)
   Sanatın insanla başlayan serüveni çeşitli evreler, oluşumlar ve gelişimler kaydederek günümüze kadar süregelmiştir. Süregelen bu evrelerde ülkemizin resim sanatı da kendi olanakları paralelinde bir serüvenin önemli bir ...
  • Yeni çağın yeni gereksinimi bilgisayar ve resim sanatı 

   Köse, Oktay (Anadolu Üniversitesi, 1999)
   "Yeni çağın, yeni gereksinimi bilgisayar ve resim sanatı" adlı bu araştırma; resim sanatının tuvali-terk olarak nitelendirilebilecek dönemi ile teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni gereksinimleri ve onlardan ...