Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2021-04-13T06:49:30Z
dc.date.available2021-04-13T06:49:30Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationBenli, A, Tonus, Ö. (2019). Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığının belirleyicileri: Dönemler arası yaklaşım. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (3), 437-460.en_US
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25780
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığına neden olan temel makroekonomik, finansal ve yapısal faktörleri betimsel istatistikler ve ampirik analiz yardımıyla araştırmaktır. Türkiye’de özellikle 2001 krizi sonrasında genişleyen ve kalıcı hale gelen cari işlemler açığı konusundaki endişeler artmıştır. Çalışmada kullanılan ampirik model “dönemler arası” ve “esneklikler” yaklaşımlarının bir sentezi niteliğindedir. Cari işlemler dengesini ulusal gelir, bütçe dengesi, döviz kuru ve faiz oranlarının bir fonksiyonu olarak ele almaktadır. Model kısa ve uzun dönemlik analizlere olanak tanıyan ARDL yaklaşımı ile üç aylık frekanstaki veriler kullanılarak tahmin edilmiştir. Bulgulara göre bütçe dengesi, döviz kuru ve faiz oranı cari işlemler dengesi üzerinde uzun dönemde etkiliyken, kısa dönemde sadece GSYH ve bütçe dengesi etkilidir. Bütçe dengesi ile ilgili bulgular Ricardocu Denklik Hipotezinin Türkiye ekonomisinde geçerli olmadığını, İkiz Açık Hipotezinin ise geçerliliğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this paper is to research the fundamental factors which affected Turkey’s current account deficit and discuss the external balance via descriptive statistics and an empirical analysis. Concerns over Turkey’s current account deficit raised before 2001 crises since the deficit has become large and persistent. The empirical model used in this study is a synthesis of “intertemporal” and “elasticities” approaches to current account balance. The model treats current account as the result of national income, budget balance, exchange rate and interest rate. Empirical model is estimated with quarterly data by using apply ARDL technique which enables short and long run analysis. Findings suggest that budget balance, exchange rate and interest rate are effective in the long run, whereas only national income and budget balance are effective in the short run on current account balance. According to evidence related with budget balance shows that Ricardian Equivalence Hypothesis is not valid but Twin Deficit Theory in Turkish economy over the period.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCari Açıken_US
dc.subjectTasarruf Açığıen_US
dc.subjectDönemler Arası Yaklaşımen_US
dc.subjectİkiz Açık Hipotezien_US
dc.subjectARDLen_US
dc.subjectCurrent Account Deficiten_US
dc.subjectSavings Gapen_US
dc.subjectIntertemporal Approachen_US
dc.subjectTwin Deficit Theoryen_US
dc.subjectARDLen_US
dc.titleTürkiye ekonomisinde cari işlemler açığının belirleyicileri: Dönemler arası yaklaşımen_US
dc.title.alternativeDeterminants of current account deficit in Turkish economy: An intertemporal approachen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3507-079Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0950-3328en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage437en_US
dc.identifier.endpage460en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBenli, Ali
dc.contributor.institutionauthorTonus, Özgür


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record