Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaraatlı, Meltem
dc.contributor.authorKarataş, Tuğçe
dc.contributor.authorÖmürbek, Nuri
dc.date.accessioned2021-06-14T12:38:12Z
dc.date.available2021-06-14T12:38:12Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKaraatlı, M, Karataş, T, Ömürbek, N. (2020). Ülkelerin insani özgürlük endeksine göre kümelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (3), 271-286.en_US
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25877
dc.description.abstractİnsan niteliğinin en önemli parçası olan özgürlük, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma durumudur. Bir araştırma kuruluşu olan Kanada merkezli Fraser Enstitüsü 2008 yılından bu yana her yıl İnsani Özgürlük Endeksi isimli küresel açıdan anlamlı bir endeks yayınlamaktadır. Bu endekste yer alan ülkeler; kişisel özgürlük ve ekonomik özgürlük endekslerine göre 10'un daha fazla özgürlüğü temsil ettiği 0-10 arası bir ölçekte İnsani Özgürlük Endekslerine göre sıralanmaktadır. Bu çalışmada, 2018 yılı İnsani Özgürlük Endeksinde yer alan veriler dikkate alınarak öncelikle kriterlerin ağırlık dereceleri Entropi yöntemi ile hesaplanmış ve oluşturulan ağırlıklı endeks değerleri WEKA 3.8 paket programında çözümlenerek kümeleme yapılmıştır. Çalışmada kullanılan kişisel özgürlük ve ekonomik özgürlük endeks puanları Entropi yöntemi ile ağırlıklandırıldığında kişisel özgürlük kriterinin ağırlığının daha fazla olduğu görülmüştür. WEKA programında çeşitli algoritmalar ile yapılan analiz sonucunda en anlamlı sonucu Canopy algoritması vermiştir. Canopy algoritması ile ülkeler 9 kümeye ayrılarak en genel anlamda ülkelerin ekonomik ve kişisel özgürlükleri açısından farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractFreedom which is the most important part of human nature is a state of thinking or behavior regardless of any constraint or coercion. Since 2008, the Canadian based Fraser Institute publishes a globally meaningful index called the Human Freedom Index every year. The countries in this index are listed according to the Human Freedom Index on a scale of 0-10 where 10 represent more freedom than the index of personal freedom and economic freedom. In this study by taking the data included in the Human Freedom Index for 2018, the weight of the criteria was calculated by using the Entropy method and the weighted index values were analyzed in WEKA 3.8 package program for clustering. The weight of the personal freedom criterion was found more prevalent than the weight of the economic freedom when their scores were weighted by the Entropy method. The most significant results were provided by Canopy algorithm in WEKA program. With the Canopy algorithm, the countries are divided into 9 clusters and it is concluded that there are differences in terms of the economic and personal freedoms of the countries in the most general sense.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEntropien_US
dc.subjectKümeleme Analizien_US
dc.subjectCanopy Algoritmasıen_US
dc.subjectİnsani Özgürlük Endeksien_US
dc.subjectEntropyen_US
dc.subjectCluster Analysisen_US
dc.subjectCanopy Algorithmen_US
dc.subjectHuman Freedom Indexen_US
dc.titleÜlkelerin insani özgürlük endeksine göre kümelenmesien_US
dc.title.alternativeClustering of countries by human freedom indexen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage271en_US
dc.identifier.endpage286en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record