Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBarakazı, Mahmut
dc.date.accessioned2021-06-16T09:13:13Z
dc.date.available2021-06-16T09:13:13Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÇakır, P, Barakazı, M. (2020). Koranavirüs sürecinin turizm sektörüne etkisi ve salgına karşı alınan tedbirler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (3), 313-332.en_US
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25879
dc.description.abstractHizmet sektöründe önemli bir ekonomik ve sosyal role sahip olan turizm sektörü, istihdam, döviz girdisi, bölgesel kalkınma, üst yapı arzı ve diğer sektörlerin gelişimine katkı sağlaması nedeniyle önemli faaliyetler bütünü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle ülkeler, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimi destekleyen turizm faaliyetlerine ciddi oranda önem vermekte ve kriz durumlarında turizm sektörüne gerekli destekleri sağlamaktadır. Turizm faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek olası sorunların önüne geçmek için de kriz yönetimi ve tedbir politikaları uygulamaktadır. Ancak savaş, doğal afet, politik sorunlar ve salgın gibi durumlar turizm faaliyetlerinin kısmen veya tümden durmasına neden olmaktadır. Bu krizlere karşın önceden tedbirli olmak isteyen hükümetler ve yerel yöneticiler kriz yönetimi politikaları geliştirmekte veya kriz sonrası olası tedbirleri ele almaktadır. Koronavirüs salgını da Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan şehrinden tüm dünyaya yayılarak pek çok sektörü durma noktasına getirdiği gibi turizm faaliyetlerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, salgın sürecinin tüm dünyada yürütülen turizm faaliyetlerini nasıl etkilediğini istatistiksel olarak belirtmek ve turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için alınan önlemleri ortaya koymaktır. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde; tüm dünyada gerçekleştirilen turizm faaliyetlerinin ciddi oranda azaldığı görülürken salgına yönelik endişelerin devam edeceği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte ekonomi ve diğer faktörler nedeniyle turizm faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri kaybetmek istemeyen ülkeler, başta vergi olmak üzere birçok finansal, danışmanlık ve destekleyici paketlerle turizm sektörüne destek vererek tedbirler almaya başlamışlardır. Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç ise her türlü olası tedbire rağmen gelecek yıllardaki turizm istatistiklerinin normale dönme ihtimalinin sınırlı olacağıdır.en_US
dc.description.abstractThe tourism sector, which has an important economic and social role in the service sector, is considered as a whole of important activities as it contributes to the development of employment, foreign Exchange input, regional development, superstructure supply and other sectors. For this reason, countries attach great suppurting to tourism activities that support economic, cultural and social development and provide the necessary support to the tourism sector in crisis situations. It also applies crisis management and precaution policies to prevent possible problems that may arise in tourism activities. However, situations such as war, natural disaster, political problems and pandemic cause partialor total cessation of tourism activities. Despite these crises, governments and local administrators who want to be cautious are developing crisis management policies or taking possible measures after the crisis. Covid 19 pandemic spread to the whole World fromWuhan, People's Republic of China, and brought many sectors to a stand still, affecting also tourism activities negatively. In this context, the aim of there search is to state in a statistical way how the pandemic process affects the tourism activities carried out all over the World and to reveal the precautions taken for the sustainability of tourism activities. When the results of there search are examined; While it is seen that the tourism activities carried out all over the World have decreased significantly and it is understood that the concerns regarding the pandemic will continue. However, countries that do not want to lose their revenues from tourism activities due to the economy and other factors have started to take measures by supporting the tourism sector with many financial, consultancy and supportive packages, especially taxes. Another result obtained in the research is that despite all possible measures, the probability of returning the tourism statistics to normal in the coming years will be limited.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKoranavirüsen_US
dc.subjectSalgınen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectKrizen_US
dc.subjectTedbiren_US
dc.subjectCoronavirusen_US
dc.subjectPandemicen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectCrisisen_US
dc.subjectPrecautionen_US
dc.titleKoranavirüs sürecinin turizm sektörüne etkisi ve salgına karşı alınan tedbirleren_US
dc.title.alternativeEffect of coronavirus process on tourism sector and precaution taken against the pandemicen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1408-5095en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage313en_US
dc.identifier.endpage332en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇakır, Pembegül


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record