Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2021-06-28T08:29:09Z
dc.date.available2021-06-28T08:29:09Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKocabaş, F, Kol, E. (2020). Almanya ve Türkiye’de karşılaştırmalı olarak bakım hizmetleri: Türkiye’de bakım sigortası kurulmasına yönelik bir öneri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (4), 283-310.en_US
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25894
dc.description.abstractNüfusun yaşlanması, bütün ülkeler açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlı nüfusun oranı, doğum oranlarındaki azalma ve ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak giderek artmaktadır. Türkiye için de, diğer tüm ülkelerde olduğu gibi nüfusun yaş yapısı ile ilgili yapı/durum önemlidir. Günümüzde ülkemizde de yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Dolayısıyla yaşlanmaya bağlı olarak bakıma muhtaç olan kişi sayısı gelecek yıllarda artış gösterecek ve buna bağlı olarak yaşlandığında kendine bakamayacak yaşlılar için yapılacak sağlık ve sosyal güvenlik harcamaları ile bakım hizmetlerine duyulan ihtiyaç giderek artacaktır. Yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaç duyduğu bakım hizmeti, insan sağlığı ve ülke ekonomileri açısından hayati bir önem taşımaktadır. Ayrıca bakım hizmetinin ekonomik maliyetlerinin yanında bu hizmeti yerine getirecek nitelikli insan gücünün de varlığı gerekmektedir. Bakıma muhtaç kişiler, gereksinimlerini karşılayacak nitelikli insan kaynağının olmayışı, gelir yetersizliği ve yoksulluk nedeniyle ihtiyaçları olan bakım hizmetlerine erişememektedirler. Bu bağlamda bakım sigortasına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bakıma muhtaçlık da bir sosyal risk olması nedeniyle bu riske karşı da sosyal güvencenin sağlanması gerekmektedir. Ülkemizde sosyal güvenlik hukuku alanında şu an yürürlükte olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında düzenlenen sigorta kollarına baktığımızda bakım sigortasının bulunmadığı görülmektedir. Bu çalışmada, konu ile ilgili literatür ve Almanya uygulaması dikkate alınarak bakım sigortası kurulmasının ülkemiz bakımından önemi ve gerekliliği ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractPopulation aging is a significant problem for all nations. The proportion of the elderly population increases due to falling birth rates and increasing mean life expectancy. Although the population of Turkey is young, it will get older. Therefore, the number of people in need of care due to aging will increase over the years. Accordingly, expenditure on healthcare, care services, and social security will also increase. Nursing indigence is a social risk; thus, social insurance must be provided against this risk. Cost-efficient care services are needed for possible problems in this context. Care services needed by the elderly and the disabled, especially those in need of care are vital for human health and national economies. Due to the lack of qualified human resources to meet their needs and global poverty, people in need of care are unable to access the care services they need. In this context, the need for care insurance is increasing. Since the need for care is also a social risk, social security should be provided against this risk. When we look at the insurance branches regulated within the scope of Social Security and General Health Insurance Law (SSGSSK), which is currently in force in the field of social security law in our country, it is seen that there is no long term care insurance. In this study, the necessity of the establishment ofcare insurance in our country and Germany have been revealed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBakıma Muhtaçlıken_US
dc.subjectBakım Sigortasıen_US
dc.subjectBakım Hizmetlerien_US
dc.subjectYaşlılıken_US
dc.subjectYaşlı Nüfusen_US
dc.subjectNursing Indigenceen_US
dc.subjectCare Insuranceen_US
dc.subjectCare Servicesen_US
dc.subjectOld Ageen_US
dc.subjectElderly Populationen_US
dc.titleAlmanya ve Türkiye’de karşılaştırmalı olarak bakım hizmetleri: Türkiye’de bakım sigortası kurulmasına yönelik bir önerien_US
dc.title.alternativeComparative Study on Care Services in Turkey and Germany: A proposal for the care insurance in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000- 0002-8886-8562en_US
dc.contributor.authorID0000- 0002-3242-6925en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage283en_US
dc.identifier.endpage310en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKocabaş, Fatma
dc.contributor.institutionauthorKol, Emre


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record