Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKurt, Adile Aşkım
dc.date.accessioned2021-08-17T08:42:12Z
dc.date.available2021-08-17T08:42:12Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25998
dc.description.abstractBu araştırmada eğitsel ajan (var/yok), ve geri bildirim (açıklayıcı/doğrulayıcı) türlerinin oyun tabanlı öğrenme ortamında başarı, akış deneyimi ve bilişsel yüke etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Excel konusuna yönelik 10 seviyeden oluşan bir oyun geliştirilmiş, eğitsel ajan ve geri bildirim türleri bağlamında oyunun dört sürümü hazırlanmıştır. Araştırmada karma yöntem desenlerinden açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 4 farklı deney grubunda toplam 154 öğrenci oluşturmuştur. Nicel verilerin toplanmasında başarı testi, akış deneyimi ölçeği, bilişsel yük ölçeği, geçen süre, beceri ve zorluk düzeyi soruları, nitel veriler için ise açık uçlu görüş formu ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, 2x2x3 karma desenli ANOVA, MANOVA, korelasyon analizi, yapısal eşitlik modellemesi ve içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların ön test, son test ve izleme testi başarı puanlarının eğitsel ajan ve geri bildirim türü fark etmeksizin anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Öğrenciler öğrenme sürecine yönelik nicel verileri destekleyecek şekilde görüş bildirmişlerdir. Eğitsel ajan ve geri bildirim türlerine göre bilişsel yük, akış deneyimi, beceri düzeyi ve zorluk düzeyinde anlamlı farklılık olmadığı, geçen süre bağlamında ise doğrulayıcı geri bildirim gruplarının anlamlı derece farklılaştığı belirlenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiş ve bu ilişkilere yönelik bir model ortaya koyulmuştur. Araştırmanın sonuçları alanyazın ışığında tartışılmış, gelecek araştırmalara ve uygulamalara yönelik öneriler sunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkış Deneyimien_US
dc.subjectBilişsel Yüken_US
dc.subjectEğitsel Ajanen_US
dc.subjectGeri Bildirimen_US
dc.subjectOyun Tabanlı Öğrenmeen_US
dc.titleOyun tabanlı öğrenme ortamında eğitsel ajan ve geri bildirim türlerinin akademik başarı, akış deneyimi ve bilişsel yük açısından incelenmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKahyaoğlu Erdoğmuş, Yasemin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record