Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDuy, Baki
dc.date.accessioned2021-08-17T08:42:21Z
dc.date.available2021-08-17T08:42:21Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25999
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde kaygılı ve kaçınan bağlanma biçimleri ile sosyal bağlılık arasındaki ilişkilerde yetersizlik duygusu ve mükemmeliyetçiliğin aracı rolünün incelenmesidir. Araştırmanın katılımcıları, Anadolu Üniversitesinin farklı fakültelerinde örgün lisans programlarına devam eden 390 üniversite öğrencisinden [257 kadın(%65,9), 133 erkek(%34,1)] oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II, Yetersizlik Duygusu Ölçeği, Olumlu Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve çalışma kapsamında Türkçe uyarlaması yapılan Sosyal Bağlılık Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Form ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli yöntemlerinden yararlanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, Sosyal Bağlılık Ölçeği- Gözden Geçirilmiş Formun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ortaya konulmuştur. Yapısal eşitlik modeli kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonucunda, yetersizlik duygusunun kaygılı bağlanma ve işlevsel olmayan mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkide tam aracı; işlevsel olmayan mükemmeliyetçiliğin yetersizlik duygusu ve sosyal bağlılık arasındaki ilişkide kısmi aracı; yetersizlik duygusu ve işlevsel olmayan mükemmeliyetçiliğin kaygılı bağlanma ve sosyal bağlılık arasındaki ilişkide tam aracı; işlevsel mükemmeliyetçiliğin ise kaçınan bağlanma ve sosyal bağlılık arasındaki ilişkide kısmi aracı rollerinin bulunduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ilgili alan yazın bağlamında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBağlanmaen_US
dc.subjectSosyal Bağlılıken_US
dc.subjectMükemmeliyetçiliken_US
dc.subjectYetersizlik Duygusuen_US
dc.subjectÜniversite Öğrencilerien_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinde bağlanma ve sosyal bağlılık arasındaki ilişkide yetersizlik duygusu ve mükemmeliyetçiliğin aracı rolüen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorŞahin, Ezgi Ekin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record