Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAğaoğlu, Esmahan
dc.date.accessioned2022-08-12T12:22:28Z
dc.date.available2022-08-12T12:22:28Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26725
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı; öğretim elemanlarının örgütsel öğrenme ve inovasyon yönetimi görüşleri arasındaki ilişkide örgütsel unutmanın aracılık rolünü incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanları, örneklemini ise bu evrenden tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 524 öğretim elemanı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Örgütsel Öğrenme Ölçeği, Örgütsel Unutma Ölçeği ve İnovasyon Yönetimi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın verileri AMOS 21 ve SPSS 22 paket programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde betimsel istatistik teknikleri, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi, yapısal eşitlik modeli ve bootstrapping yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretim elemanlarının görüşlerine göre yükseköğretim kurumlarında örgütsel öğrenme, inovasyon yönetimi ve amaçlı unutma arasında istatiksel olarak anlamlı pozitif yönde ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Örgütsel unutmanın diğer bir boyutu olan kazara unutma ile inovasyon yönetimi ve amaçlı unutma arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu, örgütsel öğrenme ile kazara unutma arasında ise anlamlı ilişkilerin bulunmadığı belirlenmiştir. Ayrıca yapılan yapısal eşitlik modeli analizi sonucunda amaçlı unutmanın, örgütsel öğrenme ve inovasyon yönetimi arasındaki ilişkide kısmi aracılık etkisinin olduğu saptanmıştır. Bootstrapping analizi sonucunda da modeldeki dolaylı etkilerin anlamlı olduğu bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgütsel Öğrenmeen_US
dc.subjectÖrgütsel Unutmaen_US
dc.subjectİnovasyon Yönetimien_US
dc.subjectYükseköğretim Kurumlarıen_US
dc.subjectYapısal Eşitlik Modelien_US
dc.titleÖğretim elemanlarının örgütsel öğrenme ve inovasyon yönetimi görüşleri arasındaki ilişkide örgütsel unutmanın aracılık rolüen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAyduğ, Damla


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record