Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOdabaşı, Ferhan
dc.contributor.authorÜnlü, Osman Nuri
dc.date.accessioned2016-04-04T05:22:33Z
dc.date.available2016-04-04T05:22:33Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3085
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 346309en_US
dc.description.abstractBu araştırma ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan psikolojik danışmanların bilgisayar kullanım yeterlikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Okullarda çalışan psikolojik danışmanların bilgisayar kullanım yeterlikleri; yaş, cinsiyet, kıdem ve eğitim durumu değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Eskişehir il merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında çalışmakta olan psikolojik danışmanlara uygulanan anket ile toplanmıştır. Anket araştırmacı tarafından geliştirilmiş olup bilgisayar kullanımına ilişkin 8 yeterlik alanında 52 maddeden oluşmaktadır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde yüzde (%) ve frekans (t), t-testi ve tek faktörlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, erkek psikolojik danışmanların bilgisayar yeterlikleri kadın psikolojik danışmanlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bilgisayar kullanımına ilişkin ankette yer alan 8 alt boyuta bakıldığında psikolojik danışmanların bilgisayar yeterliklerinin en düşük olduğu alt boyutun internet kullanımı alt boyutu olduğu saptanmıştır. Mesleki kıdemi 6-10 yıl olan psikolojik danışmanların bilgisayar kullanım yeterliği diğer kıdem gruplarına (0-6 yıl, özellikle 16-20 yıl ve 21 yıl ve üstü) sahip psikolojik danışmanlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Lisansüstü eğitime sahip okul psikolojik danışmanlarının lisans mezunu olanlara göre bilgisayar kullanımında daha yeterli olduğu saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar destekli öğretimen_US
dc.subjectPsikolojik danışmanlık, İlköğretimdeen_US
dc.subjectPsikolojik danışmanlık, Ortaöğretimdeen_US
dc.titleOkullarda çalışan psikolojik danışmanların bilgisayar kullanım yeterlilikleri : (Eskişehir ili örneği)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpagex, 60 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record