Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKurt, Adile Aşkım
dc.contributor.authorAlakurt, Turgay
dc.date.accessioned2009-09-01T17:09:00Z
dc.date.available2009-09-01T17:09:00Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3086
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 354624en_US
dc.description.abstractEğitim kurumları, teknolojideki hızlı gelişmelerin sosyal yaşam üzerindeki etkisine paralel olarak toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan gücünü yetiştirme görevini üstlenmiştir. Bu bağlamda, eğitim kurumlarının önemli bir amacı da bilgiyi arayan, elde ettiği bilgileri sınıflandırarak en iyi şekilde değerlendirebilen, dünya ile bütünleşmelerini sağlamada önemli bir araç olan bilgisayarı etkili kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Eğitim kurumlarında sözü edilen bu yeterlilikleri bireylere kazandırmayı amaçlayan derslerden biri de Bilgisayar dersidir. Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler bireylerin bilgiyi olduğu gibi almalarını değil, çağın gerektirdiği eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri yanında problem çözme becerilerine sahip olarak bilgiyi yapılandırmalarını gerektirmektedir. Sosyal yaşantımızın önemli bir parçası olan bilgisayarın etkili kullanışında bilgisayar dersinin bu önemli becerilerin gelişimini desteklemesi kaçınılmazdır. Bu zorunluluk bilgisayar öğretiminde öğrencilerin bir ürün ortaya koyduktan ya da bir yanıt ürettikleri performans tabanlı bir yaklaşımın benimsenerek değerlendirmenin performansa bağlı yapılması yaklaşımını gündeme getirmektedir. Bu yaklaşımda performans tabanlı değerlendirme araçlarından puanlama yönergesi bir performans görevinden doğan ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılan notlandırma aracının özel bir biçimi olması yanında öğretimin etkililiğini ve verimliliğini artıran alternatif ve özgün bir araç olarak görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, puanlama yönergesine dayalı değerlendirme ve geleneksel değerlendirme açısından ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar dersi başarılarının karşılaştırılmasıdır. Deneme modellerinden "eşitlenmemiş kontrol gruplu model"e göre desenlenen araştırma, 2006-2007 öğretim yılı güz döneminde Kütahya İl Merkezinde rassal olarak belirlenen altı ilköğretim okulunun 7-A şubelerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan okullardan Atakent, Atatürk ve Vakıfbank İlköğretim okulları deney grubu, Emine Anoğul, Tekel Pansiyonlu ve Zafer İlköğretim okulları ise kontrol grubu olarak rassal olarak belirlenmiştir. Araştırmaya deney grubunda 46 kız, 42 erkek öğrenci olmak üzere 88 öğrenci, kontrol grubunda ise 25 kız, 51 erkek öğrenci olmak üzere 76 öğrenci katılmıştır. Araştırma probleminin çözümü için öğrencilerin akademik başarılarını ölçecek çoktan seçmeli sorulardan oluşan başarı testi bilgisayar öğretmenleri ve araştırmacı tarafından, performans görevinin değerlendirilmesinde kullanılan süreç puanlama yönergesi ise araştırmacı ve deney gruplarında dersi veren bilgisayar öğretmenleri tarafından geliştirilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖlçme ve değerlendirme, Eğitimde -- Bilgi işlemen_US
dc.subjectİlköğretim -- Bilgisayar destekli öğretimen_US
dc.subjectEğitim -- Planlamaen_US
dc.subjectEğitim teknolojisi -- Değerlendirmeen_US
dc.titlePuanlama yönergesine dayalı değerlendirme açısından ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar dersi başarılarının karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 88 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record