Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOdabaşı, Ferhan
dc.contributor.authorEyidoğan, Burcu
dc.date.accessioned2016-04-04T16:23:23Z
dc.date.available2016-04-04T16:23:23Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3096
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 190302en_US
dc.description.abstractBilgisayarın her alanda yaygınlaştığı bir dönemde geleceğin bilgi toplumunu oluşturacak ilköğretim öğrencilerinin iyi bir bilgisayar okuryazarı olarak yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ilköğretim okullarında bilişim teknolojileri dersinin seçmeli ders olarak okutulmasına ilişkin programın uygulayıcıları olan öğretmenlerin görüşlerinin alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın genel amacı ilköğretim okullarındaki bilişim teknolojileri dersinin seçmeli ders olarak okutulmasının üstünlüklerine ve sınırlılıklarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlemesidir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış olup araştırmanın çalışma evrenini 2008-2009 öğretim yılında Eskişehir ilinde bulunan MEB’e bağlı 234 resmi ilköğretim okullunda görev yapan 83 bilgisayar ve bilgisayar formatör öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada 83 öğretmenden 68’ine ulaşılarak % 81.9 oranında geri dönüş sağlanmıştır. Araştırmanın verileri iki bölüm ve toplam 53 sorudan oluşan ve araştırmacı tarafından geliştirilen anket ile elde edilmiştir. Toplanan verilerin çözümlenmesinde SPSS 16.0.0 programı kullanılmış ve yüzde, frekans, t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizleri yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre bilişim teknolojileri dersinin seçmeli ders olarak okutulmasının üstünlüklerine ve sınırlılıklarına ilişkin olarak öğretmenlerin yarısının olumlu yarısının ise olumsuz görüş bildirdikleri, görüşlerin cinsiyet ve yaş değişkenine bağlı olarak değişmediği belirlenmiştir. Ancak çalışma yılı değişkeni açısından bakıldığında, bilişim teknolojileri dersinin seçmeli ders olarak okutulmasının çalışma yılı fazla olan öğretmenler tarafından çalışma yılı az olan öğretmenlere göre daha olumlu karşılandığı belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayarlar -- Öğretim (İlk)en_US
dc.subjectBilgisayar destekli öğretimen_US
dc.subjectEğitim teknolojisi -- Öğretimen_US
dc.subjectÖğretmenler -- Tutumen_US
dc.titleBilişim teknolojileri dersinin ilköğretimde seçmeli ders olmasına ilişkin öğretmen görüşlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 90 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record