Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSelvi, Kıymet
dc.contributor.authorDüztepeliler, Zühal
dc.date.accessioned2015-10-09T13:53:41Z
dc.date.available2015-10-09T13:53:41Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3337
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 337381en_US
dc.description.abstractEtkin öğrenme stratejileri, İngilizce öğretiminde öğrencilerin kendilerine güvenmelerini, hata yapmaktan korkmamalarını, derse katılmaktan mutluluk duymalarını, çalışmalarını yönetmelerini, arkadaşları ve yöneticilerle olumlu ilişkiler kurmalarını, çevresindeki bireylerin duygu ve düşüncelerinin farkına varmalarını sağlamaktadır. İngilizce derslerinde derse başlama sırasında uygulanan etkin öğrenme stratejileri ise öğrencilerin birbirlerini tanımalarını, birbirleriyle uyum içinde çalışmalarını, daha önce öğrendiklerini gözden geçirmelerini, dersi öğrenmek için yapacaklarını planlamayı sağlamakta, öğrencilerde konuyu öğrenme ve derse katılma isteği uyandırmaktadır. İngilizce öğretmenlerinin derse başlamada etkin öğrenme stratejilerini uygulama durumlarını saptamayı amaçlayan bu araştırmada tarama modeli uygulanmıştır. Araştırma 2005-2006 öğretim yılının birinci yarısında, Eskişehir il merkezinde bulunan ilköğretim, MLİO ve özel ilköğretim okullarında görev yapan 139 İngilizce öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından, Silberman'nın "Öğrencileri Ders Başında Etkin Hale Getirme" ve Harmin'in "Etkin Öğrenmede Derse Başlama Stratejileri"nden yararlanılarak beşli derecelendirilmiş bir anket hazırlanmış ve bu anket 15 Eylül-10 Ekim 2005 tarihleri arasında uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS for Windows 13.0 kullanılmıştır. İstatistiksel teknik olarak; öğretmenlerin etkin öğrenme stratejilerini uygulama durumlarını saptamak için yüzde, frekans ve aritmetik ortalamadan, ikili küme karşılaştırmasında "t" testinden, ikiden çok küme karşılaştırmalarında ise, Tek Yönlü Varyans Çözümlemesinden yararlanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi olarak 0,05 alınmıştır. Araştırma sonunda; İngilizce öğretmenlerinin derse başlamada etkin öğrenme stratejilerini ara sıra uyguladıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin cinsiyetIerine göre derse başlamada etkin öğrenme stratejilerini uygulama durumlarına bakıldığında, erkek öğretmenlerin bu stratejileri kadın öğretmenlere göre daha sık uyguladıkları saptanmıştır. Öğretmenlerin kıdemlerine, mezun oldukları yükseköğretim kurumlarına ve görev yaptıkları okullara göre derse başlamada etkin öğrenme stratejilerini uygulama durumlarının anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEtkin öğrenmeen_US
dc.titleİngilizce öğretmenlerinin derse başlamada etkin öğrenme stratejilerini uygulama durumlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 124 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record