Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorCan, Gürhan
dc.contributor.authorAkdoğan, Ramazan
dc.date.accessioned2015-10-13T17:43:00Z
dc.date.available2015-10-13T17:43:00Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3377
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 450236en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sahip oldukları cinsiyet rolleri ve cinsiyetlerine göre öfke yaşama biçimleri ve utangaçlık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada farklı cinsiyet rollerine sahip üniversite öğrencilerinin öfke yaşama biçimleri ve utangaçlık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı ayrıca öğrencilerin cinsiyetlerinin, öfke yaşama biçimleri ve utangaçlık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmamasında anlamlı katkısının olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. Araştırmanın evrenini 2006-2007 eğitim öğretim yılında Anadolu Üniversitesinin örgün eğitim veren Eczacılık, Edebiyat, Eğitim, Fen, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisadi-İdari Bilimler ve İletişim fakültelerine devam eden 11629 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Oranlı küme örnekleme yöntemiyle seçkisiz olarak belirlenen 1389 öğrenciden veri toplanmış ancak evrenin yaklaşık %9'una karşılık gelen 1045 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmada üniversite öğrencilerinin cinsiyet rollerininbelirlenmesinde Kavuncu (1987) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Bern Cinsiyet Rolü Envanteri", öfke yaşama biçimi düzeylerinin belirlenmesinde Özer (1994) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Öfke Tarzı Ölçeği" utangaçlık düzeylerinin belirlenmesinde iseGüngör (2001) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Utangaçlık Ölçeği", kullanılmıştır. Öğrencilerin yaş ve cinsiyetlerine ilişkin bilgiler ise araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" ile elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama araçlarıile elde edilen bilgilerin çözümlenmesi "SPSS 10.0.0. for Windows" paket programı ile bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi sırasında, betimleyici istatistiklerin yanı sıra, t testi ve varyans analizi uygulanmıştır. Analizlerde öncelikle varyansların homojen olup olmadığı Levene Testi ile belirlenmiştir. Varyansların homojenliği durumunda varyans analizi, varyansların homojen olmadığı durumlarda ise parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunun önemli bulunduğu durumlarda, farkın hangi ortalamalar arasındaki farklardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla Tukey HSD testi yapılmıştır. Kruskal Wallis Testinin sonucunun önemli bulunduğu durumlarda ise, farkın kaynağını belirlemek amacıyla olası tüm ikili karşılaştırmalar için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜniversite ve yüksekokul öğrencileri -- Psikolojien_US
dc.subjectÖfkeen_US
dc.subjectCinsiyet farklılıkları (Psikoloji)en_US
dc.subjectUtanmaen_US
dc.titleFarklı cinsiyet rollerine sahip üniversite öğrencilerinin öfke yaşama biçimleri ve utangaçlık düzeylerinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVIII, 157 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record