Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBozkurt, Öznur
dc.contributor.authorGöral, Murat
dc.date.accessioned2014-07-02T06:49:06Z
dc.date.available2014-07-02T06:49:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/37
dc.description.abstractHer yönetimsel faaliyette olduğu gibi yenilik stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasında da liderlik kilit rol oynamaktadır. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada yenilik stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması konusunda, çağdaş liderlik yaklaşımları olarak değerlendirilen karizmatik liderlik, işlemsel liderlik ve dönüşümcü liderlik tarzlarının etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evreni Ankara’daki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin sahipleri ve genel müdürlerinden oluşmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Tam sayım yoluna gidilerek evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Veriler yenilik stratejilerine, liderlik tarzlarına ve demografik özelliklere ilişkin ifadelerden oluşan anket formları ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, dönüşümcü liderliğin saldırgan ve fırsatçı yenilik stratejisini, karizmatik liderlik tarzının savunmacı ve taklitçi yenilik stratejisini, işlemsel liderlik tarzının ise taklitçi ve geleneksel yenilik stratejisini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, araştırmada incelenen modern liderlik yaklaşımlarının bağımlı yenilik stratejisine herhangi bir etkisinin olmadığıda araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThe leadership plays a key role in determination and application of the innovation strategy like in every management activity. From this point, to examine the relationship between leadership styles and innovation strategy was purposed in determining innovation strategies in this study by revealing the effect of leadership styles studied in modern leadership theories. The owners and general managers of four-star and five-star hotels in Ankara constitute the population of this research. In this research, it is aimed to reach to the whole population by using full enumerication sample method. The data was collected by questionnaires that consisted of phrases regarding innovation strategies, leadership styles and demographical features. In the research, the result that the offensive and oppurtunist innovation strategies of transformational leadership style, the defensive and imitator innovation strategies of charismatic leadership style and transactional leadership style effect the traditional and imitator innovation strategies has be enreached. Additionally, that the modern leadership approache sex amined in the study don’t have an effect on the dependent innovation strategy has been reached within the research.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYeniliken_US
dc.subjectYenilik Stratejilerien_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectLiderlik Tarzlarıen_US
dc.subject4 ve 5 Yıldızlı Otelleren_US
dc.subjectAnkaraen_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectInnovation Strategiesen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectLeadership Stylesen_US
dc.subjectFour and Five Star Hotelsen_US
dc.titleModern Liderlik Tarzlarının Yenilik Stratejilerı̇ne Etkisini̇ Belirlemeye Yönelik Bir Çalışmaen_US
dc.title.alternativeA Study To Determine The Effect Of Modern Leadership Styles On Innovation Strategiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record