Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOyman, Mine
dc.contributor.authorİnam, Özgül
dc.date.accessioned2014-08-06T18:52:48Z
dc.date.available2014-08-06T18:52:48Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/391
dc.description.abstractBütünleşik pazarlama iletişimi (BPİ) kavramı ve unsurları son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iletişim alanı çalışanları ve akademik çevreler arasında tartışılmaktadır. BPİ ile ilgili literatürde; kültürler-arası uygulamalardaki farklılıklar, kavramsallaştırılması, uygulanması gibi noktaları konu alan çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada, betimsel araştırma yöntemi kullanılarak, Türkiye’de pazarlama iletişimi mesajlarının yaratıcıları olan ajansların BPİ konusundaki yaklaşımlarını ve uygulamalarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Uygulama için seçilen ajanslar Reklamcılar Derneği ve Halkla İlişkiler Derneğine üye olan tüm reklam ve halkla ilişkiler ajanslarıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Verilerin toplanması için anketler ajanslara posta aracılığı ile ulaştırılmıştır. Elde edilen bulgular, ajansların BPİ kavramını benzer şekilde tanımlasalar da, BPİ kampanyasının çeşitli aşamalarında kontrolün kimde olması gerektiğine ilişkin düşüncelerinin oldukça farklı olduğunu göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular ajansların BPİ uygulama aşamasında nasıl bir yol izlediklerini ve kampanya etkilerini nasıl ölçümlediklerini ortaya koymaktadır. Ajansların kendi içlerindeki ve birbirleri arasındaki algılama ve uygulamadaki farklılıkları ortaya koymak amacıyla gerekli istatistiksel analizler SPSS paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractDuring last years, the concept of integrated marketing communications (IMC) and it’s elements are being discussed as it has been discussed whole around the world among the communication practitioners and academicians. In the related literature about the IMC, subjects like, the differences between the cross-cultural applications of the concept, it’s conceptualization and it’s applications have been studied. In this study, the descriptive research method was used and the aim of this study is to define the main approaches and applications of the agencies; the creators of the marketing communications messages. The agencies chosen for the research were the all members of the Association of Advertising and Public Relations. In this reserch the data collection method was survey and surveys for collecting the data were posted to the agencies. From the findings of this research it is obvious that the agencies define the IMC concept similarly but their opinions about the controller in various stages of IMC are different from each other. The findings of this research reveal how agencies carry out IMC applications and how do they measure the effects of campaign. The statistical analysis used to define the differences within and between the agencies perceptions and applications were done by using SPSS package program.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBütünleşik Pazarlama İletişimien_US
dc.subjectReklam Ajanslarıen_US
dc.subjectHalkla İlişkiler Ajanslarıen_US
dc.subjectBPİ Uygulamalarıen_US
dc.subjectBPİ Algılamalarıen_US
dc.subjectIntegrated Marketing Communicationsen_US
dc.subjectAdvertising Agenciesen_US
dc.subjectPublic Relations Agenciesen_US
dc.subjectApplications of IMCen_US
dc.subjectPerceptions of IMCen_US
dc.titleBütünleşik Pazarlama İletişiminin Türkiye’deki Yansımaları: Reklam ve Halkla İlişkiler Ajanslarına Yönelik Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeReflections integrated Marketing Communications in Turkey: A Study Towards The Advertising And Public relations Agenciesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record