Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDurmuşoğlu Köse, Gül
dc.contributor.authorSaraç, Mehmet
dc.date.accessioned2016-06-08T16:09:36Z
dc.date.available2016-06-08T16:09:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4264
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 383825en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, (a) Türk İngilizce öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeyleri, (b) derslerinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarını, (c) Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeyleri ile akıllı tahta kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişki, (d) öğretmenlerin cinsiyetleri ile Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeyleri arasındaki ilişki, (e) öğretmenlerin cinsiyetleri ile akıllı tahta kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişki, (f) öğretmenlik deneyimleri ile Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Düzeyleri arasındaki ilişki ve (g) öğretmenlik deneyimi süreleri ile akıllı tahta kullanımı arasındaki ilişkilerin araştırılması hedeflenmiştir. Araştırma, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminde Kocaeli ilinin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde 24 Anadolu lisesinde gerçekleştirilmiştir. Bu okullarda çalışan 106 İngilizce öğretmeni veri toplama araçlarında yer alan soruların tamamına cevap vermiştir. Veriler, (1) Tutum Ölçeği (Öz, 2014) ve (2) Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ölçeği (Bostancıoğlu, 2014) kullanılarak toplanmıştır. Bunun yanında, öğretmenlerin demografik özellikleri de katılımcıların özelliklerinin detaylı tespit edilebilmesi ve anket sonuçlarının bazı değişkenlerle kıyaslanabilmesi amacıyla toplanmıştır. Nicel veriler, sıklık/frekans, yüzdelik, ortalama ve standart sapmayı içeren betimleyici istatistik; korelasyon analizi ve regresyon metotları ile incelenmiştir. Betimleyici istatistik analiz sonuçları, çalışmaya katılan Türk İngilizce öğretmenlerinin yüksek düzeyde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine sahip olduklarını göstermiştir. Bununla birlikte katılımcıların akıllı tahta kullanımına yönelik olumlu tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Korelasyon analizi bulguları ise İngilizce öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeyleri ile etkileşimli beyaz tahta kullanımına yönelik tutumları arasında orta şiddette pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin cinsiyetlerinin ve öğretmenlik deneyimi sürelerinin tutum ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeyleri üzerindeki etkisini incelemek için de veri analizi yapılmıştır. Yapılan veri analizi hem cinsiyet ve tutum arasında hem de cinsiyet ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki göstermemiştir. Öte yandan, öğretmenlik deneyimi süresinin tutum ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi arasındaki ilişki analizi bu değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler ortaya koymuştur. Belirli bir coğrafi bölgede görev yapan Türk İngilizce öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeylerini ve bu öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarını ve bu bilgi düzeyleri ve tutumları ile cinsiyet ve öğretmenlik deneyimi süreleri arasındaki ilişkiyi araştıran ilk araştırma olma özelliği taşıyan bu çalışmanın, belirli bir bölgede çalışan İngilizce öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeyleri ve bu teknolojiyi kullanmaya yönelik tutumlarının tam bir resmini elde etmek açısından değerli katkılar yapacağı ortadadır. Çalışmanın sonunda, eğitmenlere, eğitsel otoritelere ve eğitim bilimlerine yönelik araştırma yapanlara yönelik öneriler bulunmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretmenler -- Tutumen_US
dc.subjectEğitim teknolojisien_US
dc.titleAn explanatory investigation on the Turkish EFL teachers' tpack and their attitudes toward the use of interactive whiteboardsen_US
dc.title.alternativeTürk İngilizce öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgileri ve akıllı tahta kullanıma yönelik tutumları üzerine betimleyici bir araştırma.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVI, 105 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record