Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKuru Gönen, S. İpek
dc.contributor.authorBerber, Gizem
dc.date.accessioned2018-02-12T11:53:40Z
dc.date.available2018-02-12T11:53:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4271
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 384881en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı yabancı dilde dinleme kaygısı ve yabancı dilde dinleme-anlama stratejileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Aynı zamanda, kaygı seviyesi yüksek ve düşük öğrenciler arasındaki dinleme-anlama stratejileri kullanım farkını ortaya koymak da amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak, yabancı dilde dinleme kaygısı düşük ve yüksek öğrencilerin dinleme-anlama stratejilerini nasıl kullandıkları incelenmiştir. Toplamda, Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan 79 kişi çalışmaya katılmıştır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda veri toplamak amacıyla hem nicel (FLLAS ve LCSI) hem de nitel (günlük ve mülakat) veri toplama yöntemlerinden faydalanılmıştır. Katılımcıların yabancı dilde dinleme kaygı seviyelerini ölçmek ve yabancı dilde dinleme-anlama strateji kullanımlarını belirlemek amacıyla FLLAS ve LCSI dağıtılmıştır. Daha sonra, katılımcılar, çalışmanın amaçları doğrultusunda günlük yazma konusunda bilgilendirilmişlerdir. Beş hafta süren günlük yazma sürecinden sonra; bu katılımcılar, FLLAS puanları göz önünde bulundurularak yüksek seviyede kaygılı, orta seviyede kaygılı ve düşük seviyede kaygılı olmak üzere üç gruba ayrılmışlardır. Bu çalışmanın amacı yabancı dilde dinleme kaygısı yüksek ve düşük olan öğrencilerin kullandıkları yabancı dilde dinleme-anlama stratejilerini belirlemek olduğu için, yüksek kaygılı ve düşük kaygılı öğrenciler mülakata çağırılmışlardır. Nicel verilerin analizi sonucunda, yabancı dilde dinleme kaygısı ile yabancı dilde dinleme-anlama stratejileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yani, öğrencilerin kaygı seviyeleri artıkça, strateji kullanımlarının düştüğü gözlemlenmiştir. Aynı zamanda, yabancı dilde kaygı seviyesi yüksek ve düşük öğrenciler arasında, yabancı dilde dinleme-anlama strateji kullanımı açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bir diğer değişle, kaygı seviyesi düşük öğrencilerin, kaygı seviyesi yüksek öğrencilere kıyasla daha fazla yabancı dilde dinleme-anlama stratejisi kullandıkları gözlemlemiştir. İki farklı grup öğrencinin, bu stratejiler arasından hangilerinde (bilişsel, üst bilişsel ve sosyo-duyuşsal stratejiler) fark gösterdiklerini sergilemek için, nicel verilere ek olarak nitel veriler de analiz edilmiştir. Bu analizlerin sonucunda, yabancı dilde dinleme kaygı seviyesi düşük olan öğrencilerin kaygı seviyesi yüksek olan öğrencilerden üç kategori bazında da daha fazla yabancı dilde dinleme-anlama stratejisi kullandıkları bulunmuştur. Günlükler ve mülakatlardan elde edilen nitel verinin analizi, aynı zamanda bu iki farklı grup katılımcının yabancı dilde dinleme-anlama stratejilerini birbirlerinden farklı şekilde kullandıklarını göstermiştir. Bu çalışmanın sonucu, yabancı dilde dinleme endişesi ile yabancı dilde dinleme-anlama strateji kullanımının birbirini etkilediğini göstermiştir. Ancak, bu iki değişkenden hangisinin diğerini etkilediğini belirlemek hem çok zor hem de bu çalışmanın amaçları dışındadır. Yine de, yabancı dilde dinleme-anlama stratejileri yabancı dil öğrencilerine öğretilebileceğinden, yabancı dilde dinleme kaygı seviyesi düşük öğrenciler tarafından kullanılan stratejiler, kaygı seviyesi yüksek öğrencilere kaygılarını azaltmak amacıyla öğretilebilir. Bu çalışmanın bulguları, strateji eğitiminin yabancı dilde dinleme sınıflarına uygulanması sürecinde ilk adım olarak görülebilir. Bu çalışmanın bulguları ilgili alanyazın ile tartışılmıştır ve sunulmuştur. Çalışmanın bulguları göz önünde bulundurularak, yabancı dilde dinleme kaygısı ve yabancı dilde dinleme-anlama strateji kullanımı ile ilgili uygulamak sunulmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinleme-anlama testlerien_US
dc.subjectİkinci dil edinimien_US
dc.titleFL listening comprehension strategy employment of high and low anxious listenersen_US
dc.title.alternativeYabancı dilde dinleme kaygı seviyesi düşük ve yüksek öğrencilerin yabancı dilde dinleme-anlama strateji kullanımı.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 85 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record