Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Kürşad
dc.date.accessioned2014-11-18T09:24:09Z
dc.date.available2014-11-18T09:24:09Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/692
dc.description.abstractBu çalışma, Isparta ili, Senirkent ilçesine bağlı Prof. Dr. Bekir Sıtkı EVCİMEN Sedir (Cedrus libani A. RİCH) Koruma Ormanı’nda Toros Sediri’nin gelişimi ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal olarak toplam 18 geçici deneme alanına ait veriler kullanılmıştır. Deneme alanlarında ölçülmüş edafik ve fizyografik faktörler bağımsız, meşçere üst boyu (BE) bağımlı değişken alınarak istatistiksel analizleri (basit korelasyon, regrasyon ve çoklu regrasyon) yapılmıştır. Basit korelasyon ve regrasyon analizine göre: meşçere üst boyu (BE) ile Z1 (Ah) zonunun toplam azot ve katyon değişim kapasitesi, Z2 (Bv+Cv) zonunun organik madde, toplam azot ve faydalanabilir su kapasitesi değerleri arasında pozitif yönde önemli doğrusal ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Diğer değişkenler ile meşçere üst boyu arasında ise önemli ilişkiler bulunamamıştır. Çoklu regrasyon analizine göre: Korelasyon analizinde bonitet endeksi ile önemli ilişki gösteren değişkenler boy büyümesinin %68,14’lük kısmını açıklamaktadır. Saptanan bütün bu faktörler çerçevesinde araştırma sahasında Toros sedirinin ekolojik istekleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study has been carried out in order to determine the important site factors, which effect the development of Taurus cedar in the Prof. Dr. Bekir Sıtkı EVCİMEN Taurus cedar (Cedrus libani A. Rich) Protection Forest. The data collected from belong 18 sample plots has been used in the analysis. Statistic analysis (correlation, regression and multiply regression) has been done by using upper stand height (BE) as dependent variables, and physiographic and edaphic factors of each sample plots got as independent variable. According to the finding getting from simple correlation and regression analysis carried out; it has been found that there are important positive lineer relations between upper stand height (BE) and total nitrogen content and cation exchange capasity of Z1(Ah) and organic matter content, total nitrogen content, available moisture capacity of Z2(Bv+Cv). It has found that There are not any significant relations between upper stand height and the other variables. According to multibly regression analysis carried out; the variables related to upper stand height represent 68.15% of upper stand height. By these factors determined the ecoligical willings of Taurus cedar has been tried to find in the search area.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToros Sedirien_US
dc.subjectBonitet Endeksien_US
dc.subjectToprak Özelliklerien_US
dc.subjectSenirkenten_US
dc.subjectTaurus Cedaren_US
dc.subjectSite İndexen_US
dc.subjectSoil Propertiesen_US
dc.subjectSenirkenten_US
dc.titleProf. Dr. Bekir Sıtkı Evcimen Sedir Koruma Ormanı’nda Toros Sedir’inin (Cedrus Libani A. Rich) Gelişimi ile Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkileren_US
dc.title.alternativeRelationship Between Site Factors and Field Performance of Taurus Cedar in the Prof. Dr. Bekir Sitki Evcimen Taurus Cedar Protection Foresten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record