Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGültekin, Ali Haydar
dc.contributor.authorÖrgün, Yüksel
dc.date.accessioned2014-11-19T06:58:24Z
dc.date.available2014-11-19T06:58:24Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/700
dc.description.abstractArapuçan Pb-Zn-Cu-Ag yatağı, bir kalk-alkalin magmatik sokulumun yakınında, altere olmuş metakumtaşları ve diyabazlar içinde hidrotermal damarlar halinde oluşmuştur. Bölgede jeoloji esas olarak Paleozoik yaşlı metamorfik bir temel, Triyas yaşlı karbonat blokları içeren kumtaşları, Tersiyer granitoid ve Neojen volkaniklerden oluşmuştur. Yatağın mineral birliği galen, kuvars, kalsit, sfalerit, kalkopirit ve pirit gibi mineraller yanında az miktarda bismutinit, tetraedrit, pirolusit, hematit, şelit, malakit, magnetit ve rutil gibi mineraller içerir. Yatakta erken hidrotermal aktivite, büyüklük sırası ile silisleşme, serisizleşme ve killeşme şeklinde 3 tip hipojen alterasyona yol açmıştır. Cevher damarları, en az iki hipojen cevherleşme evresine ait veriler içerir. Arapuçan'da cevher, ana metalik bileşenleri oluşturan Pb, Zn, Cu ve Ag'e ilave olarak, önemli miktarda Au, W, Bi, Sb ve Te içerir. Ortalama galen ve pirit δ34S değerleri-3.95 ve-2.24% arasında kalır. Bu değerler ve kimyasal analiz sonuçları gerek sülfür, gerekse de metaller için bir magmatik kaynak işaret eder. Ancak, jeolojik ve jeokimyasal veriler, bir kısım metalin metakumtaşı ve diyabazlardan söküldüğünü göstermektedir. Sfaleritte yapılan sınırlı sıvı kapanım çalışmaları 229-328 °C aralığında değişen bir oluşum sıcaklığını işaret etmektedir.en_US
dc.description.abstractThe Arapuçan Pb-Zn-Cu-Ag deposit occurs as hydrothermal veins in diabase and altered Triassic metasandstones adjacent to calc-alkaline intrusive igneous rocks. The geology of the area features a Palaeozoic metamorphic basement, Triassic sedimentary rocks including the carbonate blocks, early Tertiary granitoids and Neogene volcanics. The mineral assemblage includes galena, quartz, calcite, sphalerite, chalcopyrite and pyrite as well as minor bismuthinite, tetrahedrite, pyrolusite, hematite, scheelite, malachite, magnetite and rutile. Early hydrothermal activity was responsible for formation of three hypogene alteration types of decreasing intensity : silicification, sericitization and argillic alteration. The ore veins contain evidence of at least two periods of hypogene mineralization. At Arapuçan, in addition to the major metallic constituents of Pb, Zn, Cu and Ag the ores contain substantial quantities of Au, W, Bi, Sb and Te. Average δ 34S values for galena and pyrite are-3.95 and-2.24%, respectively, suggesting an igneous source for both the sulphur and metals. However, geologic and geochemical interpretations suggest that at least some of metals are leached from the metasandstones and diabases. Fluid inclusion data for sphalerite show a depositional temperature of 229 to 384 °C.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArapuçanen_US
dc.subjectHidrotermal Pb-Zn-Cu Yatağıen_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectMineralojien_US
dc.subjectJeokimyaen_US
dc.subjectSıvı Kapanımen_US
dc.subjectArapuçanen_US
dc.subjectHydrothermal Pb-Zn-Cu Depositen_US
dc.subjectGeologyen_US
dc.subjectMineralogyen_US
dc.subjectGeochemistryen_US
dc.subjectFluid Inclusionen_US
dc.titleArapuçan (Yenice-Çanakkale) Pb-Zn-Cu-Ag Yatağının Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özelliklerien_US
dc.title.alternativeGeologıcal, Mineralogical and Geochemical Characteristics of the Arapuçan Pb-Zn-Cu-Ag Deposit, Yenice, Çanakkale, Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record