Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUztuğ, Ferruh
dc.contributor.authorKatırcı, Hakan
dc.date.accessioned2015-10-13T17:50:30Z
dc.date.available2015-10-13T17:50:30Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7840
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 458398en_US
dc.description.abstractGünümüzde futbol oyunu tüm dünyada herhangi bir ticari sektör gibi serbest pazar norm ve kurallarına tabi görülmektedir. Gelecek dönemlerde gerek yönetsel gerekse de ekonomik olarak ayakta kalabilir olmayan herhangi bir spor kulübü futbol dünyası içinde varlığını sürdürmekte güçlük çekecektir. Bu bağlamda spor kulüpleri çağdaş işletmeciliğin başarı getiren yöntemlerini yürütmek ve kurumsal yönetimin gereklerini uygulamak konumundadırlar. Spor kulüpleri kurumsal yönetimin temel gereklerinden biri olarak iç ve dış çevrelerindeki tüm unsurları kapsayan bir ilişki ağı geliştirmekte ve bu ilişkiyi çağdaş yönetim anlayışları ile yönetmektedirler. Spor kulüplerinin iç ve dış çevreleri ile kurdukları ilişkilerin yönetiminde iletişim yönetimi ve/veya kurumsal iletişim olarak adlandırılan yapı ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada kurumsal iletişim yaklaşımı spor kulüplerinin iletişim faaliyetlerinin belirlenmesi ve yönetilmesi boyutunda ele alınmıştır. Bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türkiye'de bir endüstri olarak futbol oyunu incelenmeye çalışılarak, spor kulüplerinin bu endüstri içerisindeki yapılanması, organizasyonu ve kurumsal iletişim perspektifi esas alınarak iletişim yönetimleri ele alınacaktır. İkinci ve üçüncü bölümde ise, Türk spor kulüplerinde uygulanan iletişim yönetimine dair bir araştırma bulunmaktadır. Araştırma; 2006-2007 futbol sezonunda Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde mücadele eden spor kulüplerine ilişkin betimsel bir çalışmadır. Dördüncü bölümde ise yapılan araştırmanın bulguları ışığı altında sonuç ve öneriler yer almıştır. İkinci ve üçüncü bölümdeki araştırma 2006-2007 futbol sezonunda Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde mücadele eden spor kulüplerine odaklanmıştır. Bu çalışma 54 spor kulübü ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada spor kulüplerinin uyguladıkları iletişim faaliyetlerini belirlemek ve bu faaliyetleri nasıl yönettiklerini açıklamak üzere bir anket kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde ise SPSS 12.0 programından yararlanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikte frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma hesaplanmıştır. Kullanılan ölçeklerin güvenilirliği için Cronbach's alpha hesaplanmıştır. Araştırma verilerine bağlı olarak değişkenler arası ilişkiyi değerlendirmede Kruskal-Wallis Test, Mann-Whitney U Test ve Oneway Anova Testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, spor kulüplerinin genelde yeterli düzeyde iletişim faaliyetinde bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bulgular aynızamanda spor kulüpleri yöneticilerinin yeterli düzeyde iletişim faaliyeti göstermedikleri dair sahip oldukları inanca işaret etmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİletişim, Spordaen_US
dc.subjectSpor -- Sosyal yönleren_US
dc.subjectFutbol -- Sosyal yönleren_US
dc.subjectSpor kulüpleri -- Yönetim -- Türkiyeen_US
dc.titleSpor kulüplerinde iletişim yönetimi : Türk profesyonel futbol liginde yer alan spor kulüplerinin iletişim uygulamalarına ilişkin araştırmaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVIII, 150 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record