Advanced Search

Now showing items 1-20 of 22

  • 1908-1918 yılları arası Osmanlı Devleti ve Arap aşiretleri 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Özoylumlu, Mustafa Yaşar (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   1908 ile 1918 yılları arası II. Meşrutiyet dönemi olarak adlandırılır. 1908 yılında anayasanın yeniden ilanı ve meclisin tekrar açılması, Osmanlı İmparatorluğu'nda özgürlükçü bir havanın esmesine neden oldu. Bu ortamda ...
  • 1923-1960 döneminde Türkiye'nin Balkan politikası 

   İvgen, Ferhat (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   Balkanlar stratejik konumu nedeniyle yüzyıllar boyunca çok çeşitli halkların uğrak yeri olmuştur. 1789 Fransız İhtilalinin doğurduğu fikirlerin halklar arasında yayılması özellikle Balkanlarda ulusal bağımsızlık hareketlerini ...
  • 20. Yüzyıla girerken devlet ve Dersim 

   Yakut, Kemal (2014)
   Osmanlı reformcuları 19. yüzyılda devlet yönetiminde merkeziyetçi yapıyı güçlendirme yönünde düzenlemelere giriştiler. Bu amaçla o zamana kadar vergi ve asker alamadıkları topluluklardan asker ve vergi talebinde bulundular. ...
  • Cumhuriyet dönemi iskan politikaları, (1923-1952) 

   Yıldırım, Ali, 1975- (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yaşanan önemli toplumsal olaylardan biri de iskan olayıdır. Bir taraftan Osmanlı Devletinin kaybettiği topraklardan Türkiye'ye gelenlerin iskanı, diğer yandan ise ülkenin içinde belirli ...
  • Cumhuriyet döneminde gündelik hayat : yaz mevsimleri (1928-1938) 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Şepitçi, Turan Sina (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Mevsimler insan hayatını etkileyen doğal döngülerdir. Kişi, her mevsim değişimi sırasında kendini ve hayatını yeni baştan kurgulama zorunluluğu hisseder. Bu, insanın hal ve hareketlerindeki çeşitliliğin nedenlerinden ...
  • Çok partili hayata geçişte muhafazakâr basının Kemalizm'e bakışı (1945-1960) 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Köse, Sema (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye'de 1945-1960 arası dönem hem çok partili hayata geçiş hem de CHP iktidarının el değiştirmesi dolayısıyla oldukça mühim bir sürece işaret eder. Öte yandan Soğuk Savaş'ın damga vurduğu iki kutuplu dünya düzeninde ...
  • Dördüncü Umumi Müfettişlik : kurulması, çalışması ve kaldırılması 

   Toparlak, Bahar (Anadolu Üniversitesi, 2013)
   1927’de kurulan Umum Müfettişlik Teşkilatı daha sonraki yıllarda sayısı arttırılarak Cumhuriyet Dönemi’nin önemli kurumları arasına sokulmuştur. Bulundukları bölgelerde güvenlik, ekonomik, sağlık, sosyal, kültürel açıdan ...
  • II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye yönelik talepleri ve Türk Basınının tutumu 

   Yakut, Kemal (2013)
   Sovyetler Birliği, II. Dünya Savaşı sırasında, önce Almanya’yla, daha sonra da ABD ve İngiltere’yle yaptığı görüşmelerde Boğazların rejiminin değiştirilmesini gündeme getirdi. Moskova Büyükelçisi Selim Sarper’in 7 Haziran ...
  • II. Meşrutiyet döneminde sosyal ve ekonomik alanda yapılan reform hareketleri 

   Yakut, Kemal (Anadolu Üniversitesi, 1991)
   Osmanlı İmparatorluğu XVI. yüzyıldan itibaren çağın gerisinde kalmaya başlamıştı. Osmanlı yöneticilerinin imparatorluğun askeri gücünü eski konumuna getirmek için başlattıkları reform hareketi, giderek diğer alanlara da ...
  • II. Meşrutiyet Dönemi’nde Toplumsal Ahlâk Bunalımı: Fuhuş Meselesi 

   Osmanlı Devleti’nde fuhuş, devlet yöneticilerinin aldığı tüm önlemlere rağmen varlığını sürdürdü. II. Meşrutiyet Dönemi’nde savaşların yarattığı tahribat, daha da şiddetlenen ekonomik sıkıntılar ve devlet otoritesinin ...
  • Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun düşünce dünyası 

   Obuz, Ömer (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   İ. Hakkı Baltacıoğlu; fikirleri ve kişiliğiyle aykırı bir isim. Uzun hayatı boyunca şahitlik ettiği olayların şekillendirdiği bir düşünce adamı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı trajedilerin yarattığı atmosferde Türklük ...
  • İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun Düşünce Dünyasında Devlet ve Din 

   İ. Hakkı Baltacıoğlu, Osmanlı/Türk tarihi açısından önemli kırılmalara tanıklık eden bir kişi olarak dikkat çeken görüşler paylaşmıştır. Bilhassa din, milliyet, modernleş- me/batılılaşma ve bağlantılı pek çok kavramla ...
  • Lübnan İç Savaş'ında Türk dış politikası (1975-1992) 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Çerçinli, Çağlar (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bugün Lübnan olarak bilinen toprak parçasında M.Ö. 3000'lü yıllardan itibaren insan yerleşimi olduğu bilinmektedir. Lübnan'ın Osmanlı yönetimine girmesi ise 1516 yılında gerçekleşti. Lübnan'daki Osmanlı yönetimi; çeşitli ...
  • Mahmut Şevket Paşa ve dönemi 

   Yakut, Kemal (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Mahmut Şevket Paşa, 1857 yılının Ağustos ayında Bağdat'ta Osmanlı Devleti'nin anayasalı meşruti sistemle yönetilmesini isteyen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Babasının etkisiyle modern sivil ve askeri okullarda ...
  • Mehmed Cavid Bey ve İzmir suikastı 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Yılmaz, Mustafa Tarhan (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İttihat ve Terakki Partisinin maliye politikalarının belirleyicisi olan Mehmed Cavid Bey'in hayatı ve hizmetleri hakkında çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Mehmed Cavid Bey, II. Meşrutiyet döneminde Selanik ve Çanakkale ...
  • Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Çağdaş İslamcı Bir Aydın : Mehmet Şerafettin Yaltkaya 

   Özteke, Fahri (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Türk çağdaşlaşmasının en kırılgan zamanlarına tanıklık etmiş olan Mehmet Şerafettin Yaltkaya II. Meşrutiyet Dönemi ile beraber Türkçü ve İslamcı çevrelerin fikir sözcülüğünü yapmaya başlayan bir aydındır. Milli kültürün ...
  • Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e eşkıyalığın önlenmesine ilişkin düzenlemeler 

   Yakut, Kemal (2012)
   Meşrutiyet'in 23 Temmuz 1908'de ikinci kez ilan edilmesi, sosyo-ekonomik ve sosyokültürel değişimin de habercisi oldu. Özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin devletin merkezileşmesine yönelik ciddi adımlar atması, ...
  • Millet mektepleri (1928-1935) 

   Ataş, Ufuk (Anadolu Üniversitesi, 2003)
   Milli Mücadele dönemiyle birlikte, eğitimin çağdaş temellere oturtulması ve millileştirilmesi için yoğun bir çaba harcandı. Bu amaçla toplanan Maarif Kongresi ve Heyet-i ilmiyelerde alınan kararlar, hükümet programlanna ...
  • Milli Şef döneminde devlet-köylü ve mülkiyet ilişkileri (1938-1950) 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Demir, Seyit (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Atatürk'ün vefatı ile iktidara gelen İsmet İnönü ile başlayan Milli Şef Dönemi, Türk demokrasi tarihinde kendine has özellikleri olan bir dönem olarak bilinmektedir. Atatürk ilke ve inkılapları temelinde belirlenen yol ...
  • Türkiye'de çok partili dönemde seçimler (1946-1960) 

   Batmaz, Dilek (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   Tanzimat reformlarıyla birlikte Türk Siyasal Kültürü'ne "seçim" olgusu girdi. 1876'da Kanun-i Esasi'nin ilanından sonra parlamentonun oluşumu için ilk seçimler gerçekleştirildi II. Abdülhamit'in müdahalesiyle kesilen bu ...