Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSaltık, Olcay
dc.date.accessioned2019-10-19T17:26:46Z
dc.date.available2019-10-19T17:26:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjeU9EY3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14280
dc.description.abstractMasal olağanüstü olayları ve kahramanları, gizemlerle yüklü dünyası, dil ve anlatımındaki renkliliği ve kültürel öğelerindeki zenginliği ile dikkati çeken yazınsal bir türdür. Ancak son yıllardaki teknolojik gelişimlerle birlikte gündelik yaşam da değişikliğe uğramış, bu durum beraberinde yazınsal türlerin de çocuğun ilgi ve gereksinimlerine göre yapılandırılmasını gerekli kılmıştır. Kurgulanmış masallar da bu değişimin sonucu olarak son yıllarda ortaya çıkmış bir masal türüdür. Sanatçılar tarafından geleneksel masallara öykünülerek oluşturulan bu masallar gerek olayları gerek kişileri ile daha çok günümüz çocuğunun dünyasına seslenmekte, onun sorunlarını ele almaktadır. Öte yandan kurgulanmış masaların çocuğun yaş ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak oluşturulması, çocuğun okuma alışkanlığı ve sevgisi edinimi açısından da yaşamsal bir önem taşımaktadır. Başka bir deyişle masalların çocuğa görelik ilkelerine bağlı kalınarak oluşturulması gerekmektedir. Çocuğa göre özellikler taşımayan çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuğu okuma sevgisi edindirme sürecinden alıkoyacağı gibi onun düş ve düşünce dünyasını da olumsuz yönde etkileyebileceği bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada kurgulanmış masallar konu, karakter, ileti, dil-anlatım ve temel eğitim ilkeleri olmak üzere beş başlıkta ele alınmış, masal ögelerinin çocuğa göreliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, doküman incelemeye dayalı olarak gerçekleştirilmiş, verilerin çözümlenmesinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Çözümlemeler yoluyla elde edilen veriler doğrultusunda ise şu sonuçlara ulaşılmıştır: Araştırmada inceleme konusu yapılan kurgulanmış masalların çocuk gerçekliğine uygun bir anlayışla oluşturulduğu, değişkenlerin çocuğa görelik ilkesine bağlı kalınarak yapılandırılmaya çalışıldığı görülmüştüren_US
dc.description.abstractTales are literary genres which stand out with their supernatural events, heroes, mysterious worlds, colorfulness in their language and expression and richness in cultural elements. However, daily life has changed through the technological developments in recent years and literal genres have to be rearranged according to the necessities and interests of children. Fictionalized tales are the tales which have been created recently as the products of the results of these changes. These tales which are created by artists by being imitated traditional tales, appeal to today’s children and dealt with their problems in terms of both the events and characters depicted in these tales. On the other hand, fictionalized tales have great importance in terms of being created according to the age and development properties of children and acquiring reading habits and love. In other words, tales have to be created by foolowing the principles of suitability for children. It is a well known fact that, children’s literature works which do not have suitable properties for the children not only retain them from the process of love of reading acquisition, it also affect imagination and thinking worlds of them negatively. In this study, fictionalized tales are discussed under five basic titles such as themes, characters, message, language and expression and basic training principles and suitability of the elements of tales for children are analyzed. The study is carried out on the basis of document reviewing and descriptive analysis is used for the data analysis. As a resylt of the study it is seen that fictionalized tales used as the subject of this study are created with an understanding which is suitable for the reality of children, and variants are structured by following the principles of suitability for childrenen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleKurgulanmış Masalların İç Yapı Özellikleri Açısından Çocuğa Göreliğien_US
dc.title.alternativeSuitability of Fictionalized Tales for Children in Terms of Internal Structureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage671en_US
dc.identifier.endpage692en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record