Show simple item record

dc.contributor.authorAkgündüz, Yılmaz
dc.contributor.authorGüzel, Tülay
dc.date.accessioned2015-02-19T09:58:07Z
dc.date.available2015-02-19T09:58:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1468
dc.description.abstractÖrgütsel adaletin ve örgütsel güvenin çalışanların işletmeye karşı olan tutumlarını etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, örgütsel adaletin çalışanların örgütsel bağlılıklarına etkisini ve bu etkide örgütsel güvenin aracılık rolünü belirlemektir. Bu amaçla, Örgütsel Güven Ölçeği, Örgütsel Adalet Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeğinden yararlanarak bir anket oluşturulmuştur. Anket kolayda örnekleme yöntemi ile İstanbul’daki 5 yıldızlı otel çalışanlarına 1 Temmuz-15 Aralık 2013 döneminde uygulanmıştır. Araştırmaya 276 otel çalışanı katılmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi ile yapılan analiz sonucunda; dağıtımsal adaletin ve işlemsel adaletin örgütsel bağlılığı pozitif olarak etkilediği belirlenmiştir. Ancak örgütsel güven aracı değişken olarak modele dahil edildiğinde sadece işlemsel adalet ile örgütsel bağlılık arasında örgütsel güvenin aracılık rolüne sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak yöneticilerin işlemsel adalet uygulamaları gerçekleştirerek, çalışanların hem örgütsel güvenlerini hem de örgütsel bağlılıklarını artırmalarının mümkün olabileceği söylenebilir.en_US
dc.description.abstractIt is known that the organizational justice and organizational trust have effect on employees’ attitudes towards business. This study mainly has two aims, first of which is to investigate the effect of organizational justice on organizational commitment, and the second one is to investigate the mediator role of organizational trust in this effect. To achieve this goal, a questionnaire has been formed via the scales of organizational justice, organizational trust, and organizational commitment. Questionnaire has been applied with the convenience sampling method to five star hotel employees in Istanbul between 1 July and 15 December in 2013. 276 hotel employees have participated in the research, totally. Structural equation modeling has been applied in statistical analysis. As a result; it distributive justice and procedural justice have a positive effect on organizational commitment. When organizational trust has been added into model as a mediator, significant relation has been observed only between procedural justice and organizational commitment. Hence, it could be said that employees’ organizational trust and organizational commitment could be increased by the help of implication of procedural justice by the managers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgütsel Adaleten_US
dc.subjectÖrgütsel Güvenen_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectOtel İşletmelerien_US
dc.subjectOrganizational Justiceen_US
dc.subjectOrganizational Trusten_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.subjectHotel Businessesen_US
dc.titleÖrgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Aracılık Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Organizational Trust as a Mediator Role on the Relationship Between Organizational Justice with Organizational Commitmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record