Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBanar, Kerim
dc.contributor.authorAslan, Ümmühan
dc.date.accessioned2019-10-20T21:12:26Z
dc.date.available2019-10-20T21:12:26Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1304-0391
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RBek1EYzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/18911
dc.description.abstractCumhuriyetin ilanından sonra ekonomik alanda yeniden yapılanma, bu alanda yetişmiş insan gücü-ne olan ihtiyacı gündeme getirmiştir. 1950’li yıllara kadar genelde orta öğretim seviyesinde verilen tica-ret eğitimi bu yıldan sonra yüksek öğretim seviyesinde verilmeye başlamış ve yüksek iktisat mektepleri açılmıştır. Yüksek iktisat mektepleri daha sonra İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi adı altında yurdun çeşitli bölgelerinde eğitim vermeye başlamış ve 1982 üniversite reformu ile bu akademiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine (İİBF) dönüştürülmüştür. Bu okulların açılması ticaret ve buna bağlı olarak muhasebe eğitiminin disipline olmasında önemli rol oynamıştır. Uygulanan iktisat politikaları, gelişen teknoloji ve artan rekabet, her alanda olduğu gibi bu kurumlar-da verilen muhasebe eğitiminde de önemli değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Zaman içinde muhasebe dersleri, ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmiş ve geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı cumhuriyetten günümüze uygulanan iktisat politikalarının, yapılan yasal dü-zenlemelerin ve teknolojik gelişmelerin muhasebe eğitimine ve muhasebe derslerine olan etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (EİTİA) ve 1982 yılında fakülteye dönüştürülen Anadolu Üniversitesi İİBF’nde verilen muhasebe eğitimi ve muha-sebe derslerinin programındaki değişimi ve gelişimi (1958–2008 yılları arasında) analiz edilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde iktisat politikalarının, yasal düzenlemelerin ve teknolojik gelişmelerin muhasebe eğitimi üzerine olan etkisi ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractAfter the declaration of Republic, the economic restructuring brought the need for trained manpower in this field. Until 1950s, trade (Commerce) education was offered only at the high school level, after 1950, it was offered at the higher education level which was followed with the establishment of Economic and Commercial Sciences Academies in various regions of the country. With the 1982 University Reform, Economic and Commercial Sciences Academies were transformed into Faculty of Economics and Administrative Sciences. Establishment of these schools generated improvement of accounting education which played an important role for the discipline of accounting training. Existing economic policy practices, improving technology and increased competition, like in other areas, played a vital role in initiating considerable changes in the accounting education in these institu-tions. In time, accounting courses and curriculum were changed and developed based on the needs. The object of this study is to reveal the effects of economic policies, legal regulations and techno-logical developments in accounting education from the republic era to the present. For this purpose, program changes and developments in the accounting education and accounting curriculum, covering the years from 1958 to 2008, between Eskişehir Academy of Economics and Commercial Sciences (EİTİA), established in 1958, and Anadolu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences (İİBF), converted into faculty in 1982, were analyzed.In this chapter, the effects of economic policy, legal regulations and technological developments on accounting education in higher education were analyzeden_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleİktisat Politikalarının, Yasal Düzenlemelerin ve Teknolojik Gelişmelerin Yüksek Öğretimde Muhasebe Eğitimine Olan Etkisi: EİTİA ve Anadolu Üniversitesi İİBF Örneği - Ien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Economic Policy, Legal Regulations and Technological Developments on Accounting Curriculum in Higher Education: The Case of EİTİA and Anadolu University - Ien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)en_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue42en_US
dc.identifier.startpage90en_US
dc.identifier.endpage102en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorBanar, Kerim


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record