Advanced Search

Now showing items 1-20 of 24

  • 1821 Mora İsyanı ve Yunanistan'ın bağımsızlığı 

   Bayrak, Meral (Anadolu Üniversitesi, 1999)
   Osmanlı Devleti'nde, dil, din serbestisine sahip olarak Ortodoks Patrikhanesi'nin yönetimine bağlı kılınan Rumlar, otonom bir yönetim şekli altında yaşadılar. Bu sayede ulusal kimliklerini koruyabildiler. Zamanla imparatorluk ...
  • 1908-1918 yılları arası Osmanlı Devleti ve Arap aşiretleri 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Özoylumlu, Mustafa Yaşar (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   1908 ile 1918 yılları arası II. Meşrutiyet dönemi olarak adlandırılır. 1908 yılında anayasanın yeniden ilanı ve meclisin tekrar açılması, Osmanlı İmparatorluğu'nda özgürlükçü bir havanın esmesine neden oldu. Bu ortamda ...
  • Arkeolojik buluntular ve epigrafik belgeler ışığında Roma İmparatorluk döneminde Pamphylia'nın önde gelen kadınları 

   İznik, Erkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Çiçek, Neslihan Mavi (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Eskiçağ toplumlarında kadının baskılanmış ve ötekileştirilmiş konumu, Roma İmparatorluk Dönemi itibariyle büyük değişiklikler göstermiştir. Bunun en önemli ör-neklerinin bir kısmı da Roma'nın hâkimiyeti altındaki Küçük ...
  • Azerbaycan milli tarihinde "Maârif ve Medeniyet Dergisi'nin" (1923-1924) özetlenmesi ve değerlendirilmesi 

   Bingöl, Sedat; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Nabiyeva, Gulzar (Anadolu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Tarihin en eski zamanlarından beri Azerbaycan çeşitli milletlerin egemenliği altında olmuştur.Bunların yan etkileri Azerbaycan halkının eğitim ve medeniyetini olumsuz yönde etkilemiştir. Azerbaycan halkı XIX yy.ın sonları ...
  • Bizans saray teşkilatı : protokol, memurlar, törenler 

   İznik, Erkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Aslan, Yasemin (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bizans imparatorluğu, pagan kökenli Romalı bir komutan tarafından IV. yüzyılda kuruldu ve Grekçe konuşan, Ortodoks Hristiyan ve sarayda yetişmiş bir imparatorun döneminde XV. yüzyılda yıkıldı. Bu süre zarfında, imparatorlukta ...
  • Cumhuriyet döneminde gündelik hayat : yaz mevsimleri (1928-1938) 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Şepitçi, Turan Sina (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Mevsimler insan hayatını etkileyen doğal döngülerdir. Kişi, her mevsim değişimi sırasında kendini ve hayatını yeni baştan kurgulama zorunluluğu hisseder. Bu, insanın hal ve hareketlerindeki çeşitliliğin nedenlerinden ...
  • Çok partili hayata geçişte muhafazakâr basının Kemalizm'e bakışı (1945-1960) 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Köse, Sema (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye'de 1945-1960 arası dönem hem çok partili hayata geçiş hem de CHP iktidarının el değiştirmesi dolayısıyla oldukça mühim bir sürece işaret eder. Öte yandan Soğuk Savaş'ın damga vurduğu iki kutuplu dünya düzeninde ...
  • Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun düşünce dünyası 

   Obuz, Ömer (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   İ. Hakkı Baltacıoğlu; fikirleri ve kişiliğiyle aykırı bir isim. Uzun hayatı boyunca şahitlik ettiği olayların şekillendirdiği bir düşünce adamı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı trajedilerin yarattığı atmosferde Türklük ...
  • Mahmut Şevket Paşa ve dönemi 

   Yakut, Kemal (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Mahmut Şevket Paşa, 1857 yılının Ağustos ayında Bağdat'ta Osmanlı Devleti'nin anayasalı meşruti sistemle yönetilmesini isteyen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Babasının etkisiyle modern sivil ve askeri okullarda ...
  • Makedonya sorunu (1878-1913) 

   Koylu, Zafer (Anadolu Üniversitesi, 1997)
   XV. yy. dan itibaren Balkanlara girmeye başlayan Türk akıncı gruplarını ilerki yıllarda geniş çaplı seferler izledi. Balkanların ekonomik, siyasi ve dinsel çatışmalar içinde olması, buraya gelen Türk gruplarının büyük bir ...
  • Mehmed Cavid Bey ve İzmir suikastı 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Yılmaz, Mustafa Tarhan (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İttihat ve Terakki Partisinin maliye politikalarının belirleyicisi olan Mehmed Cavid Bey'in hayatı ve hizmetleri hakkında çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Mehmed Cavid Bey, II. Meşrutiyet döneminde Selanik ve Çanakkale ...
  • Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Çağdaş İslamcı Bir Aydın : Mehmet Şerafettin Yaltkaya 

   Özteke, Fahri (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Türk çağdaşlaşmasının en kırılgan zamanlarına tanıklık etmiş olan Mehmet Şerafettin Yaltkaya II. Meşrutiyet Dönemi ile beraber Türkçü ve İslamcı çevrelerin fikir sözcülüğünü yapmaya başlayan bir aydındır. Milli kültürün ...
  • Milli Şef döneminde devlet-köylü ve mülkiyet ilişkileri (1938-1950) 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Demir, Seyit (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Atatürk'ün vefatı ile iktidara gelen İsmet İnönü ile başlayan Milli Şef Dönemi, Türk demokrasi tarihinde kendine has özellikleri olan bir dönem olarak bilinmektedir. Atatürk ilke ve inkılapları temelinde belirlenen yol ...
  • Muhassıllık teşkilatı 

   Efe, Ayla (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Esas itibanyla iltizam sisteminden emanet sistemine geçişi ifade eden Muhassıllık Teşkilatı; Muhassıl, Muhassıllık Meclisi ve Askeri zabitan üzerine kurulmuştu. Çünkü, sistemde her türlü vergi gelirinin toplanma işi ...
  • Mustafa Zihni Paşa'nın hayatı ve siyasi görüşleri 

   Bukarlı, Edip (Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Bu çalışmada son dönem Osmanlı devlet adamlarından Babanzade Mustafa Zihni Paşa’nın (1850-1929) biyografisi ele alınmıştır. Babanzade Mustafa Zihni Paşa, Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ...
  • Osmanlı saray teşkilatında iç oğlanlığı müessesi 

   Kıran, Batuhan İsmail (Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Bu çalışmada erken dönemlerden itibaren Osmanlı sarayında hizmet eden iç oğlanları ele alınmıştır. Devletin asker ve idareci ihtiyacını karşılamak amacıyla ihdas edilmiş olan bu müessese, Edirne ve İstanbul’daki saraylarda ...
  • Roma İmparatorluğu döneminde Frigya Epiktetos merkezlerinde (Doryleum, Nacolea, Midaeum, Cotiaeum, Aezoni) sosyopolitik, sosyoekonomik ve sosyokültürel yapı 

   İznik, Erkan (Anadolu Üniversitesi, 2006)
   "Frigya Epiktetos", Hellenistik Dönem'de Pergamon Krallığı ile Bithynia Krallığı arasındaki mücadeleler sırasında ortaya çıkmış bir bölge olup, merkezleri olarak düşünülen (-kabul edilen) yerleşimler; Dorylaeum, Nacolea, ...
  • Roma İmparatorluk Dönemi'nde Synnada (Şuhut) kentinin sosyopolitik ve sosyokültürel yapısı 

   İznik, Erkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Kara, Erkan (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kuruluş söylencelerine göre Akamas isimli mitolojik kişi tarafından kurulduğu öne sürülen Synnada Kalkolitik Çağ'dan Hititler Dönemi'ne kadar yerleşim görmüş Güneybatı Phrygia'daki merkezlerden birisidir. Bölge sırasıyla ...
  • Rumeli'de geri hizmet teşkilatı içinde çingeneler 

   Dingeç, Emine (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   Dünyanın her köşesine yayılmış olan Çingeneler, Osmanlı Devleti'nde de çoğunluğu Rumeli'de olmak üzere bulunuyorlardı. Osmanlı Devleti sınırları açısından genişlemeyi hedeflediği Rumeli'de, geri hizmet kurumlarını oluştururken, ...
  • Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki buluntular ışığında Roma İmparatorluk dönemi Tekirdağ ve çevresi giyim kuşam kültürü 

   İznik, Erkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Sezmez, Ersan (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Genel olarak Roma İmparatorluk Dönemi giyim-kuşam anlayışı ve Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki buluntular incelendiğinde, bölge halkının giyim kuşam kültürü hususunda kimi belirsizlikler olduğu anlaşılmaktadır. ...