Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-10-19T10:39:59Z
dc.date.available2020-10-19T10:39:59Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationSinav, A. (2020). Sosyal medya ve yaşlı kullanıcılar: kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde bir araştırma. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 97-125.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24970
dc.description.abstractEskişehir il merkezinde yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin sosyal medya kullanımı konusunda hangi amaç/motivasyonlara sahip olduklarını belirlemek, sosyal medya kullanım davranışlarını saptamak ve bu davranışlar neticesinde elde edilen doyum türlerini ortaya koymak, bu çalışmanın genel amacını oluşturmaktadır. Karma bir yöntemle desenlenmiş bu araştırma kapsamında belirlenen amaçlara ulaşmak için nicel ve nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümünü, Eskişehir merkezinde yaşayan 65+ yaş grubuna dâhil bireyler arasından tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 387 kişi ile gerçekleştirilen anket uygulaması oluşturmuştur. Nitel bölüm ise 65+ yaş grubuna dâhil 30 kişiyle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulgulara dayanmaktadır. Araştırma sonucunda 65 yaş ve üzeri bireylerin yeni iletişim teknolojileriyle ilişkilenme biçiminin öncelikli olarak akıllı telefon üzerinden gerçekleştiği belirlenmiştir. Katılımcıların teknolojik cihaz kullanımı konusunda yaşadıkları en önemli sorunun bilgi eksikliğinden kaynaklı korku olduğu tespit edilmiştir. 65 yaş ve üzeri bireylerin sosyal medya uygulamalarını, sosyal etkileşim/iletişim kurmak, enformasyon/bilgi edinmek, zaman geçirme/oyalanma, gözetim ve eğlenceye yönelik motivasyonlar ile kullandıkları saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe general purpose of this study is the determination of which purpose/motivation do 65 years old and over aged individuals who lives in Eskişehir city center have about social media usage, behavior of their social media usage and revealing their gratification types according to those behaviors. Quantitative and qualitative data collection techniques are utilized to achieve the objectives determined in this mixed method study. Quantitative section of the study is established by survey conducted to 387 people determined by stratified sampling method among the 65+ years old individuals living in Eskişehir city center. Qualitative section is based on the findings gained by semi-structured in-depth interview of 30 people among the 65+ years old individuals. According to the study, connection style of 65 years old and over aged individuals to the new communication technologies is primarily based on smartphones. The most important problem participants have about the usage of technological devices is the fear arose from the lack of knowledge. 65 years old and over aged individuals use social media applications with motivations oriented to establish social interaction/communication, to gather information/data, time-wasting, surveillance and entertainment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaşlılıken_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectKullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımıen_US
dc.subjectOld Ageen_US
dc.subjectSocial Mediaen_US
dc.subjectUses and Gratifications Theoryen_US
dc.titleSosyal medya ve yaşlı kullanıcılar: Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde bir araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage97en_US
dc.identifier.endpage125en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSinav, Ahmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record