Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKurt, Adile Aşkım
dc.contributor.authorÖzçelik, Hatice
dc.date.accessioned2016-04-04T05:22:30Z
dc.date.available2016-04-04T05:22:30Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3084
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 346156en_US
dc.description.abstractGünümüz eğitim-öğretim sürecinde bilgisayarın önemi sürekli artmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının bilgisayar kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 2001 yılında başlatmış olduğu çalışmalarla, bütün okullara bilgi teknolojisi sınıfları kurulmuş ve Bakanlığa bağlı personeller bilgisayar ve internet eğitimlerinden geçirilmiştir. Bu eğitimlerle özellikle öğretmenlerin bu teknolojiyi kullanabilecek duruma gelmeleri, derslerinde ve çalışmalarında bilgisayarı kullanmaları amaçlanmıştır. Öğretmenlerin bilgisayara karşı tutumları, kaygıları ve özyeterlikleri bu teknolojinin kullanımında oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Balıkesir il merkezindeki müfredat laboratuar okulu (MLO) ve resmi ilköğretim okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerinin bilgisayar özyeterlik düzeylerini belirlemek ve yaş, cinsiyet, kıdem, branş, bilgisayara sahip olma durumu ve bilgisayar kullanma sıklığı değişkenlerine göre öğretmenlerin bilgisayar özyeterliklerinin farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu araştırmada tekil ve ilişkisel tarama modelleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Balıkesir ilinin 102 ilköğretim okulundaki toplam 1714 öğretmen oluşturmaktadır. Ancak, çalışma evreninin büyüklüğü ve verilerin toplanma güçlüğü nedeniyle araştırmada oranlı küme örneklem alma yoluna gidilmiş ve 15 ilköğretim okulunda görev yapan 491 öğretmen, araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Gürcan (2005) tarafından geliştirilen ve araştırmanın veri toplama aracı olarak kullanılan "Bilgisayar Özyeterliği Ölçeği" 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlere uygulanmıştır.Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, t-testi, varyans analizi ve Tukey testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi olarak .05 güven düzeyi benimsenmiştir. Bu araştırma ile ilgili tüm istatistiksel çözümlemelerde SPSS 11.5 paket programından yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; öğretmenlerin bilgisayar özyeterlik düzeyleri 71,52 puanla orta düzeyde bulunmuştur. Yaş değişkeni ile öğretmenlerin bilgisayar özyeterlikleri arasında, 20-25 yaş öğretmenlerin ortalaması ile, 46-üssü yaş öğretmenlerin ortalaması, 41-45 yaş öğretmenlerin ortalaması ve 36-40 yaş öğretmenlerin ortalaması arasındaki farklar anlamlı bulunmuştur. Cinsiyet değişkeni ile öğretmenlerin bilgisayar özyeterlikleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar destekli öğretimen_US
dc.subjectÖğretmenler -- Yetiştirme -- Bilgisayar destekli öğretimen_US
dc.titleİlköğretimde çalışan öğretmenlerin bilgisayar özyeterlikleri : Balıkesir ili örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 68 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record