Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGültekin, Mehmet, 1965-.
dc.contributor.authorAkkaya, Senem
dc.date.accessioned2015-06-29T12:03:41Z
dc.date.available2015-06-29T12:03:41Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3360
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 345304en_US
dc.description.abstractBireylerin, özellikle çocukların, problem çözme becerilerini kazanma sürecinin erken başlaması çok önemlidir. Özellikle okulöncesi dönem bu becerilerin kazandırılması için gerekli olan eğitimin verilmesine en uygun çağdır. Çünkü, çocuklar bu dönemde, problem çözme becerilerini kazanmaya olanak veren ortamlar ve etkinlikler içerisinde yer almaktadırlar. Bu ortamlar ve etkinlikler içersinde, özellikle okulöncesi eğitim kurumları ve bu kurumlarda uygulanan fen ve doğa etkinlikleri büyük önem taşımaktadır. Fen ve doğa etkinlikleri ile gerçekleştirilen çalışmalar, günlük yaşamın kolaylaşması ve çocukların problem çözme becerilerini geliştirmesine büyük katkılar sağlamaktadır. Fen ve doğa etkinliklerinde yapılan çalışmalar, çocuklarda yaratıcılık, hayal gücü, gözlem, inceleme ve düzenleme, uygulama ve sosyal problem çözme becerilerin öğrenilmesini ve geliştirilmesini sağlamaktadır. Özellikle probleme karşı olumlu tutum içinde olma, merak duygusu, araştırma ve keşfetme isteği içinde olan çocuklar, uygun biçimde düzenlenmiş fen ve doğa etkinlikleri çalışmaları ile bu becerileri kazanmak için daha çok güdülenmiş olurlar. Bu araştırmada, okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan fen ve doğa etkinliklerinin çocukların problem çözme becerilerine etkisinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen araştırma, Eskişehir ilinde yer alan ilköğretim bünyesindeki anasınıfları ve bağımsız anaokullarında görev yapan 200 okulöncesi eğitim öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak için 11'i kapalı uçlu ve 3'ü açık uçlu olmak üzere 14 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde, öğretmenlerin kapalı uçlu sorulara verdikleri yanıtlar sayı ve yüzdeler ile ortaya konulmuştur. Araştırmada, verilen yanıtların puan ortalamalarının öğretmenlerin çalışmakta oldukları kurumlara göre farklılık oluşturup oluşturmadığını belirlemek için bağımsız t testinden, meslek kıdemlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Varyans analizi sonucunda F değerinin anlamlı çıktığı durumlarda farklılığın hangi gruplar arasında oluştuğunu belirlemek amacıyla Tukey HSD (Tukey's Honestly Singificant Difference Test) çoklu karşılaştırmalı testi uygulanmıştır. Öğretmenlerin açık uçlu sorulara verdikleri yanıtların çözümlenmesinde ise betimsel analiz için çerçeve oluşturma aşamasında açık uçlu soruların dökümü yapılmıştır ve elde edilen veriler tablolaştırılarak sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler, fen ve doğa etkinliklerinin problem çözme becerilerini kazandırmada çok yeterli olduğu görüşündedirler.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFen bilimleri -- Öğretim (Okulöncesi)en_US
dc.subjectOkulöncesi eğitim -- Etkinlik programlarıen_US
dc.subjectOkulöncesi eğitimen_US
dc.titleOkulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan fen ve doğa etkinliklerinin çocukların problem çözme becerilerine etkisi konusunda öğretmen görüşlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 95 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record