Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErdinç, Zeynep
dc.date.accessioned2014-07-25T14:40:08Z
dc.date.available2014-07-25T14:40:08Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/342
dc.description.abstractİkiz açık hipotezi, bütçe açığı ile cari işlemler açığı arasında bir ilişkinin varlığını işaret etmektedir. Bütçe açıklarının cari işlemler açığına neden olduğunu vurgulayan Geleneksel Keynesyen Yaklaşım ile bütçe açıkları ile cari işlemler açığı arasında bir ilişkinin olmadığını kabul eden Ricardocu Denklik Yaklaşımı çelişmektedir.Bu çalışmada Eşbütünleşme analizi ve Granger Nedensellik testinden yararlanarak Türkiye ekonomisi için bütçe açığı ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi 1950- 2005 dönemi yıllık verilerinden yararlanarak ikiz açıklar hipotezinin geçerliliği test edilmiştir. Eşbütünleşme analizinde, bütçe açıkları ile cari işlem açıkları arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu sonuç Geleneksel Keynesyen Yaklaşımı destekler yöndedir. Ayrıca bütçe açıkları ile cari açık arasındaki ilişkinin yönünün bütçe açıklarından cari açıklara doğru olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractTwin deficit hypothesis indicates the existance of a relationship between budget deficits and current account. The implications of Conventional Keynesian Theory, which asserts that budget deficits induces current account deficits, are different from the Ricardian Equivalance Theory , which claims that there is no causal relationship between budget deficits and current account deficits. In this study, the relationship between budget deficits and current account deficits in Turkey for 1950- 2005 period is examined with annual data by using recently developed time series econometric tecniques such as the cointegration analysis and Granger Causality Test. In cointegration analysis, it is found that there is a long run relationship between budget deficits and current account deficits. This conclusion supports the Conventional Keynesian Theory. Moreover, according to Granger causality tests results, the causality runs from budget deficits to current account deficit.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİkiz Açık Hipotezien_US
dc.subjectBütçe Açıklarıen_US
dc.subjectCari İslemleren_US
dc.subjectGranger Nedensellik Testien_US
dc.subjectEşbütünleşme Analizien_US
dc.subjectTwin Deficits Hypothesisen_US
dc.subjectBudget Deficitsen_US
dc.subjectCurrent Accounten_US
dc.subjectGranger Causality Testen_US
dc.subjectCointegration Analysisen_US
dc.titleİkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye’de 1950-2005 Yılları Arasında Eş Bütünleşme Analizi Ve Granger Nedensellik Testi İle İncelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis Of Twin Deficits Hypothesis In Turkey Between 1950-2005, Using Cointegration Analaysis And Granger Cousality Testen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record