Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Amerika ve Batı Avrupa baskıresminde hayvan imgesi 

  Kılıç, Gökçe Aysun (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  "Amerika ve Batı Avrupa Baskıresminde Hayvan İmgesi" adlı bu çalışmada Batı Avrupa ve Amerika kıtasında yaşamış sanatçıların baskıresim yapıtlarında yer alan hayvan imgeleri ele alınmıştır. Bu doğrultuda hayvan imgelerine ...
 • Feminist sanatçıların baskıresim işleri bağlamında 60'lardan günümüze "Kadın" algısı 

  Esmer, Hayri; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Baskı Sanatları Anasanat Dalı; Atan, Sevgi (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Bu tez çalışmasında baskı sanatları ile feminist sanat arasındaki ilişki ve 1960'lardan günümüze feminist sanatçıların baskıresim işlerindeki kadın algısı incelenmiştir. Bu incelemeler sonunda feminist sanatçıları baskıresim ...
 • Baskı resim sanatında politik bir dil : Käthe Kollwitz 

  Dönmezer, Saime; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Baskı Sanatları Anasanat Dalı; Sinan Şenocak, Fatma Duygu (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Alman sanatçı Käthe Kollwitz, yaşadığı dönemde halkın, özellikle işçi sınıfının yaşadığı yoksulluk, çaresizlik, hastalık ve ölüm gibi toplumu derinden etkileyen konular üzerinde tarihsel bir belge niteliği de taşıyan bir ...
 • 1965-1985 arası devlet bursu ile yurt dışında sanat eğitimi gören baskı sanatçılarının Türkiye'ye katkısı 

  Hakan Dönmezer, Saime; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Baskı Sanatları Anasanat Dalı; Öksüz, Hamdi (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Türk Baskı resim sanatının Cumhuriyet döneminden günümüze kadar olan sanat, bilim, tasarım gibi ögeleri düşünüldüğünde doğu ile batı arasında farklılaşan yani sadece batı kültürü değil, Anadolu'nun kendi özgün kültür ...
 • 1970'li yıllar sürecindeki Türkiye'de baskı sanatlarında figüratif ve soyut imgeler 

  Dönmezer, Saime; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Baskı Sanatları Anasanat Dalı; Yavuz, Fatma (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Türkiye' de 1970'li yıllarda baskıresim hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu siyasal, ekonomik, kültürel Ortam ve toplumsal gelişim, yeni sanat akımları sanatçıları da etkilemiş yeni atölyeler açılmasını sağlamıştır. ...
 • Baskıresim'de birey ve kentleşme sorunu 

  Esmer, Hayri; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Baskı Sanatları Anasanat Dalı; Can, Hülya (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Baskıresim'de Birey ve Kentleşme Sorunu' adlı yüksek lisans tezinde birey ve kent tanımlamalarının başlangıcından günümüze kadar ki süreçlerini ve farklı disiplinlerle olan bağlantısını ön plana çıkarmayı amaçlayan bu ...
 • Çağdaş baskıresim ve tüketim sorunsalı 

  Hakan Dönmezer, Saime; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Baskı Sanatları Anasanat Dalı; Dipdemir Güçlü, Burcu (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu tez de öncelikle, tüketim kavramı ele alınmış, bu kavramın insan hayatında ki rolünü belirleyen bazı oluşumlar üzerinden geçilmiştir. Tüketimi destekleyen unsurları anlamak ve daha sonrasında ise, öncelikle sanat ve ...
 • 1980 sonrasında Türkiye'de baskıresim ve sorunları üzerine bir inceleme 

  Esmer, Hayri; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Baskı Sanatları Bölümü; Topsakal, Pınar (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  1980 sonrasında Türkiye’de baskıresmin siyasal, kültürel ve ekonomik süreçle birlikte ilerleyen ilişkisine odaklanmış olan bu çalışma, üç ana başlık üzerinden konuya yaklaşımını belirlemiştir. Üç ana başlık içerisinde; ...
 • Baskıresimde cam kalıplar ile çukur baskı tekniği: vitreografi 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Baskı Sanatları Anasanat Dalı; Ulu, Elif Feyza (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Vitreografi, cam kalıplardan baskı elde etme yöntemini tanımlamak için, cam sanatçısı Harvey K. Littleton tarafından verilmiş bir terimdir. Yani Vitreografi terimi, baskı kalıbı olarak yüzeyi aşındırılmış camın kullanıldığı ...
 • Baskıresim ve sokak sanatı 

  Balamber, Burçak (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Sokak sanatı Amerika'da 1960'lı yıllarda doğmuş ve günümüze kadar farklı sanat dallarından beslenerek zaman içinde sahip olduğu felsefi değerleri değiştirmeye ve genişletmeye başlamıştır. Baskıresim sanatı, çağdaş sanatın ...
 • Çağdaş baskıresim sanatında mekansal arayışlar 

  Yurdunmalı, Gözde (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalıs?mada mekânın sanat ortamlarına etkisini incelenmektedir. Günümüz sanatında sanat eseri çerçeveden ve iki boyutlu ortamından kopmus?, izleyicinin deneyimleyeceği mekâna tas?ınmıs?tır. Bu olus?umla birlikte sadece ...
 • Çizgi romanın tarihsel düzlemde baskı sanatları ile kesişimi 

  Bıçakcı, Ezgi (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bugün çizgi roman dendiğinde akla yalnızca tüketim toplumunun karın ağrısından doğmuş ve hızla tüketilmek üzere servis edilmiş hikaye resimleme sanatı gelmektedir. Çoğu kaynakta yirminci yüzyıl sanatı olarak tanımlanmış ...
 • Honore Daumier’in toplumsal ve politik litografileri 

  Gökmen, Ahmet Fuat (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  On dokuzuncu yüzyıl Avrupası siyasi, ekonomik, kültürel ve sanatsal anlamda birçok değişime sahne olmuştur. 1789 Fransız Devrimi bu yüzyılı güçlü bir şekilde etkileyerek, içeride ve dışarıda birçok değişikliğe yol açmış ...
 • Baskıresim ve pop sanat 

  Korkmaz, İbrahim, [tarih] (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  20. Yüzyıl, çalışma koşullarının, üretim biçimlerinin, tüketim biçimlerinin kısacası yaşam biçimlerinin değiştiği hareketli bir dönem olmuştur. Bu hareketlilik ve değişimler elbette sanat dünyasında da karşılığını bulmuş, ...
 • Görsel sanatlarda hayalî bahçe tasvirleri 

  Akyüz, Aslı Ayşe (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Doğanın içinde yaşayan insan ilk çağlardan beri doğayı dönüştürerek kendi tarihini yaratmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde insanın doğayla olan ilişkisi irdelenmiştir. Doğanın içinde var oluş savaşı veren insanın, ...
 • Dijital teknoloji çağında baskıresim 

  Erdoğmuş, Mete (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Baskıresim disiplini, tarihsel süreçte yaşanan teknolojik gelişmeler ışığında alanını genişleten ve yeni ifade olanakları kazanan dinamik bir sanat disiplini olmuştur. Bu kapsamda ağaç baskı, gravür, litografi ve serigrafi ...
 • I. Dünya Savaşının baskıresimlere yansımaları 

  Ulu, Elif Feyza (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Tarihte insanlığı etkileyen büyük olayların sanata etkileri her zaman kaçınılmaz olmuştur. 20. yüzyılın başında yaşanan I. Dünya savaşı insanlık tarihinde ve buna bağlı olarak sanat tarihinde büyük izler bırakmıştır. Bu ...
 • Baskı sanatlarında yeni arayışlar (Avrupa ve Amerika örneği) 

  Kılıç, Selvihan (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Çağdaş sanat içinde devingen bir yaklaşımla varlığını sürdüren baskı sanatları, güncel arayışların muğlaklaştırdığı sınırlar ile kitlelere ulaşmaktadır. Günümüzde, demokratik bir sanatsal üretim yöntemi olarak teknik ve ...
 • ABD'de baskıresimin gelişiminde etkili olan atölyeler ve soyut dışavurumculuk 

  Uğuz, Özgür (Anadolu Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışmada 1960lı yıllarda Amerikada baskıresim alanında yaşanan gelişimin nedenleri ve Soyut Dışavurumcu akım ile olan ilişkisi örnekler üzerinden incelenerek, baskıresimin gelişim sürecinde geçirmiş olduğu değişimler ...
 • Paul Scott ve Cumbrian Mavisinin baskı teknikleri ile uygulanması 

  Yazıcı, Ayça (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Baskı sanatları günümüzde birçok sanat alanını etkilemektedir. Resim, seramik, heykel, cam gibi sanatlar baskı tekniklerini kendi teknik uygulamaları ile birleştirerek yenilikçi çağdaş sanat eserleri sunmaktadırlar. Özellikle ...

View more