Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAvcı, Mustafa
dc.date.accessioned2019-10-20T19:33:00Z
dc.date.available2019-10-20T19:33:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-1795
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnNU9EQXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/18715
dc.description.abstractÖz: Akademik unvanların alınması ile akademik personelin atanması ayrı ayrı işlemlerdir. Çalışmada akademik personelin atanması konusu, ilgili mevzuat ve özellikle Danıştay kararları çerçevesinde incelenmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre özel kanun mahiyetindeki 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre, yükseköğretim kurumlarında bir kadroya bağlı şekilde istihdam edilen ve kamu görevlisi statüsünde olan akademik personel, aynı memurlar gibi, statü hukukuna tabi olarak kamu görevliliğine alınmakta ve yine 2547 sayılı Kanun çerçevesinde görevin gerektirdiği niteliklere uygun değişik koşullar istenmek suretiyle istihdam edilmektedirler. Ancak, 2547 sayılı Kanun hükümlerinin akademik personelin atanması konusundaki temel kurallar dâhil ayrıntılı bir düzenleme içerdiğini söylemek oldukça zordur. Bu durum kanaatimizce Anayasa'nın 128. ve 130. maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu bağlamda 2547 sayılı Kanun'un, konuya ilişkin hükümleri de dâhil tümüyle gözden geçirilmesi ve sistematik bir şekilde yeniden kanunlaştırılmasının gerekliliği son derece açıktır.en_US
dc.description.abstractAbstract: Receiving an academic title and being appointed to an academic position are subject to different procedures. This study addresses the issue of academic staff appointment in the framework of relevant legislation and particularly in the context of the decisions of Council of State. According to the provisions of Law no. 2547 on Higher Education, which is a special law according to Law No. 657 on Civil Servants, academic staff are recruited for positions in higher education institutions and are subject to status law like other civil servants. In accordance with Law No. 2547, they are subject to a number of criteria required by their position. However, the provisions of Law No. 2547 do not contain a detailed regulation on the appointment of academic staff. We argue that this contradicts with Articles No. 128 and 130 of the Constitution. In this respect, it is evident that all provisions of Law No. 2547, including those related to the appointment of academic personnel, should be revised and systematically re- enacted. Keywords: Academic staff, appointment, institution of higher education, Code of Higheren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.titleYükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Atama Usûlüen_US
dc.title.alternativeKanunu, akademik unvan. The Procedure for Academic Staff Appointment in Higher Education Institutionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAmme İdaresi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume49en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage57en_US
dc.identifier.endpage117en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorAvcı, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record