Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • İmge endişesi 

  Akçaoğu, Zeliha; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü; Yücelen, Ayşe Selcen (Tez (sanatta yeterlik) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Dünyaya gelmiş her sağlıklı insanın yaptığı ilk şeylerden biri bakmaktır. İlk andan beri var olan bu yeti, bedenin ve zihnin gelişimiyle orantılı olarak gelişmektedir. Bu gelişim sürecinde etrafa bakınma sonucunda oluşan ...
 • “ FEMİNİST ELEŞTİRİ KURAMININ MARY CASSATT’NIN YAPITLARINA UYGULANMASI ” 

  XIX. yüzyılın ataerkil toplum yapısı; dönemin düşünür ve bilim adamlarının ırk-cinsiyet söylemleriyle güçlü bir temel üzerine oturtulmuştur. Kadının görevinin üreme olduğu salık verilerek kamusal- özel olarak ayrılan ...
 • Çağdaş sanatta groteskin estetiği 

  Gündüz, Deniz (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  21.yy sanatını kısımlara ayırmayı, çerçeveye sokmayı amaçlayan tutum, kavramsal, çağdaş, postmodern, güncel gibi bazen eserlerin bulunduğu zamana, bazen de içeriklerine dair, anlamları üzerinde fikir birliğine varılmamış ...
 • Çağdaş Türk resim sanatında kuş imgesinin hareket bağlamında incelenmesi 

  Musal, Harika (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Bu araştırmada, resmin temelini oluşturan ve tasarım elemanları olarak da ifade edilen çizgi, biçim, ışık-gölge ve renk öğelerinin hareket ilkesi ile olan ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ...
 • Kültürel öge olarak su kavramı ve Türk Resim Sanatına etkileri 

  Öner, Özge (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Su, evrenin varoluşundan bu yana temel ihtiyaç maddesi olmasından öte, farklı anlamlar yüklenerek ihtiyaçlara, inançlara, kültürlere ve teknolojiye göre değişim, gelişim ve çeşitlilik göstermektedir. Sınırları ayırmasının ...
 • Resim sanatında bir imge olarak kent 

  Selim, Samed Arda (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Kent, insanlık tarihi boyunca temelde barınak olarak işlev görmüştür fakat zaman içerisinde bu işlevi çeşitlenmiştir. Önceleri sadece barınak olarak kullanılan kentin, bireylerin estetik algılarını da şekillendirdiği ...
 • Yeniden üretim ve yeni plastik algı 

  Erkal, Orhan (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Yeniden üretim ve onunla birlikte sürekli bir dönüşüm içerisinde olan plastik algının izleğinin sürüldüğü bu çalışmada, antikiteden bu yana oluşan yaratma dürtüsü ile ilişkili olarak ortaya farklı olgular, sanat temel alanı ...
 • Resimsel bir ifade aracı olarak ışık boyama 

  Reisoğlu, Onan Onur (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  18. yüzyılla birlikte ışığa duyarlı kimyasalların gelişmesi ve 19. yüzyılın ilk yarısında ilkel örneklerine rastlanmaya başlanan fotoğraf makinesiyle ışık "yakalanabilir" olmuştur. Bu gelişme ışık algısının değişmesinde ...
 • Cumhuriyet sonrası Türk resminde sembol 

  Batur, Meral (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Zamanın ve mekânın ötesinde evrensel bir dili olan semboller, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar filozofların, sanatçıların ve sanat tarihçilerinin üzerinde önemle durdukları bir kavram olmuştur. İnsanlığın ilkel ...
 • Gerçekçilikten yeni gerçekçiliğe 

  Bozkurt, Ahmet, 1975- yazar (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Bu araştırmada, 18. yüzyılın ikinci yarısında toplumsal anlamda gerçekçi eğilimleri olan sanatçılardan başlanılarak, 19. Yüzyılın ikinci yarısında resimsel anlamda ortaya çıkan "Gerçekçilik" kavramından, 1960'larda farklı ...
 • Geç osmanlı çağdaşlaşma sürecinde toplumsal ve siyasal dönüşümlerin resim sanatına yansıması 

  Ateşli, Murat (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Geç Osmanlı döneminde çağdaşlaşma çabalarıyla Türk resim sanatının gelişimi arasında yakın bir ilişki vardır. Erken dönem çağdaş Türk resim sanatında Osmanlı ressamları, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa'da görülmeye ...
 • Avrupa resim sanatında ölümcül kadın figürler 

  Serbest Yılmaz, Betül (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen bu projede, Avrupa sanat tarihinin 9. yüzyıl ile 20.yüzyıl tarihleri arasını kapsayan süreçte oluşturulmuş resimler içinde yer alan "Femme ...
 • Resim sanatında biçimsel öğe olarak yazı 

  Sak, H. İlker (Anadolu Üniversitesi, 2004)
  Yazı, tarihinde ilk kullanımından günümüze kadar, görsel, işlevsel ve içerik olarak büyük değişimler göstermiştir. Aynı yazı, farklı dil kökenlerinden doğan farklı yazılar halini almış bu yazılar farklı dillerde farklı ...
 • Görsel anlatımda denge 

  Şener, Nilgün (Anadolu Üniversitesi, 2004)
  "Görsel Anlatırnda Denge" adlı araştırmada, görsel öğelerin bir araya gelişlerini ve ilişkilerini düzenleyen ilkelerden biri olan dengenin oluşmasını sağlayan unsurların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, tarama ...
 • Resim sanatında renk-içerik, form-içerik ilişkisi 

  Aktürk, Ebru (Anadolu Üniversitesi, 2004)
  Bu araştırmada resim sanatında ifade aracı olan renk ve formun kullanım nedenleri araştırılarak belirli sonuçlara varılmış, renk ve formun içerikle bağlantıları incelenmiştir. İnsan beyninin bilinçaltı görüntüleri ve ...
 • Resim sanatında cinsellik ve erotizm imgesi 

  Özgenç, Neslihan (Anadolu Üniversitesi, 2002)
  Kendine özgü bütünlüğü içersinde, toplumsal ve kültürel bir varlık olan insan, tüm eylemlerini özünde kendine dönüştürerek ilerlemektedir. Tarih boyunca cinsel eylemlerini de farklı anlayışlara yükleyerek, kendine dönüşüm ...
 • Bauhaus felsefesinin günümüz sanatına etkisi 

  Erdoğdu, Memet (Anadolu Üniversitesi, 2002)
  Bu araştırma, insanın modern topluma varabilme yolunda, endüstrinin neden olduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulan Bauhaus Tasarım Okulu'nun felsefesini ve günümüz sanatına etkilerini incelemek için yapılmıştır. İlk ...
 • Resim sanatında renk-öz bağlantıları 

  Coşkun, Necla (Anadolu Üniversitesi, 2006)
  Doğa karşısında kendine bir yer edinmeye çalışan ilk İnsanın mağara duvarlarına çizgiyle başlatmış olduğu süreç, o günden bugüne insanın kendini ifade etme biçimlerinin temelini oluşturmuştur. Sosyolojik ve kültürel ...
 • Mekan yanılsamasından resim yüzeyine espas 

  Ülker, Derya (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Plastik sanatlar, biçim oluşturma sanatlarıdır. Mimari ve heykelde bu biçim üç boyutlu, görsel sanatlarda ise iki boyutludur. Biçimi oluşturmak, aynı zamanda etrafındaki mekanı, onu çevreleyen uzamı da oluşturmaktır. Bir ...
 • Sanat, iktidar, beden 

  Kılınç, Gökçen Meryem (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  İnsan türünün en yaratıcı üretim ve eylem biçimlerinin bir bölümünün somutlaşmış biçimi/yansıması olan sanat, her dönemde yalnızca sanatçının hür iradesiyle var olan bir niteliğe sahip değildir. Etki gücünü her alanda ...

View more