Gelişmiş Arama
 

Bu bölüm içindeki alt bölümler

Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • 1980 sonrası Türk resim sanatının örgütlenmesi 

  Başaran, Şeyma (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu araştırmada Türkiye'de 1980 ve sonrası resim sanatı ve resim sanatının günümüz koşullarında bir piyasaya dönüşmesi ve küresel sanata adapte olma süreciyle sanat piyasasına etki eden aktörlerin üzerinde durulmuştur. Bu ...
 • Sanat pratiklerinin bilinçdışı ile ilişkisinde hız faktörü 

  Cengiz, Burcu Nur (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  21. yüzyılın değişen parametreleri içinde hız kavramı her alanda bir öncelik olarak karşımıza çıkmakta ve hız kültürü olgusunu gerçek kılmaktadır. Hız kültürü yerleşik kalıp ve kökleşmiş alışkanlıkları içinde barındırmayarak ...
 • Antropomorfizm kavramı ve sanatta hayvan imgesi 

  Akçaoğlu, Zeliha; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Kaya, Şule (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  İnsanlık tarihi boyunca, insan ve hayvan varlıkları sürekli etkileşim halinde olmuştur. Bu etkileşimleri temsil etme açısından hayvan imgesi, ilk çağlardan günümüze kadar sanatın çeşitli disiplinlerinde yer edinmiştir. ...
 • Türkiye'de 2000-2021 yılları arasında resim sanatında yeni eğilimler 

  Varlık Şentürk, Leyla; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Özdemir, Çağıl Sezin (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Araştırmada Türkiye'de 2000-2021 yılları arasında, sosyal, politik, ekonomik değişimlerin ve hızla gelişen bilim ve teknolojinin sağladığı yeni olanakların resim sanatına etkilerinin örnekler aracılığıyla ele alınması ...
 • 1990 sonrası sanatta karnavalesk kuramı bağlamında eser incelemeleri 

  Araz Ay, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Reisoğlu, Deniz (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu tezde karnavalesk kuramın günümüz görsel sanatlarında eser incelemede yeni açılımlar sağlayıp sağlayamayacağı tartışılmıştır. Rus filozof Mihail Mihayloviç Bahtin'in ortaya attığı karnavalesk kuramı, François Rabelais'nin ...
 • Toplumsal ve kültürel bağlamda 20. yüzyıl avrupa resminde bireysel anlatımlar 

  Varlık Şentürk, Leyla; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Aldoğan, Altay (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  20. yüzyıl Avrupa’sında sanayi alanında yaşanan gelişmeler büyük dönüşümlerin yaşanmasına sebep olmuş ve bu dönüşümler toplumsal anlamda yeni bir yapılanmanın da kapılarını aralamıştır. Bunun yanı sıra toplumsal açıdan ...
 • Güncel sanatta kültürel kodların kullanımında imgenin algısal etkileri 

  Araz Ay, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; İsayeva, Nergiz (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Tarih boyunca çeşitli kültürlerin temsilleri sanatta imgeler yoluyla anlam kazanmıştır. Bu imgeler, dönemin izini sürdüren kültürel hafızanın taşıyıcısı görevini üstlenmiştir. Yıllar boyunca tekrarlanan ve hatırlanan ...
 • Avangard kuram bağlamında manzara resminde kolaj 

  Araz Ay, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Lakot, Şeyma (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Doğa, sanat tarihi boyunca sanatçının ilham kaynağı olmuştur. Bu birliktelik ile beraber sanatın insana dair, insanın da doğaya dair bir yakınlık içerisinde olması, sanatın, insanın yaşam döngüsü içerisinde karşılaştığı ...
 • Eren Eyüboğlu'nun resim sanatında kültürel imge olarak ikonografik etkiler 

  Azra, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Atan, Bişeng (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  İkonografi, Hristiyanlık tarihinin başlangıcından, geleneksel resim anlayışına karşı anlayışların geliştiği döneme kadar resim sanatında önemini korumuştur. Tarihsel süreçte sanat tarihindeki gelişmeler resim tekniğindeki ...
 • Manzara resminde boşluk olgusu ve sanatçının mizacı ile olan ilişkisi 

  Ateşli, Murat; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Algül, Ahmet (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Sanatsal üretimin en genel motivasyonu yaratıcılık ve hayal gücü olarak ifade edilmektedir. Sanatın hangi dalı olursa olsun sanatçı, eserini bir ifade biçimi olarak kullanmaktadır. Bazen her şey göründüğü gibidir, bazen ...
 • Pikolo flütün tarihsel gelişimi ile kullanım teknikleri ve orkestrada önemli soloları 

  Koçyiğit, Özlem; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Yılmaz, Çağla (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu araştırma flüt ailesinin ve orkestranın en küçük enstrümanı olan pikolo flütü tanıtmak amaçlı yapılmıştır. Pikolo flüt hakkında flüt kadar fazla kaynak bulunmamaktadır. Aynı zamanda pikolo flüt için ayrı bir eğitim ...
 • Feminist kuram bağlamında üçüncü dalganın sanatta ifadesi 

  Araz, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Öcal, Sema (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Eşitsizlikler bağlamında kadın hakları üzerinden bir ideolojiye dönüşen feminizmin üçüncü dalgası, disiplinlerarası sanat ürünleri olarak güncel sanat ortamında yankı bulduğu varsayımı üzerinden araştırılmıştır. Tez ...
 • Sanatta malzemeyle ifadenin doku bağlamında incelenmesi 

  Araz, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Uğrul, Damla Ezgi (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  20.yüzyılda sanatçıların farklı malzeme arayışlarına girdiği ve teknik olarak farklı yaklaşımlar sergilediği görülmektedir. Bu değişimler süreç içerisinde boyanın yüzeyde oluşturduğugörünümün değişmesinin ötesinde, doku ...
 • Doğa görünümlerinin sanal uzaya yansımasının dijital sanat bağlamında incelenmesi 

  Araz, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  20. yy. ortalarından itibaren sanatçıların malzeme arayışına girdiği ve çalışmalarında birçok farklı yöntemi kullandıkları görülmektedir. Bilgisayar sistemlerindeki gelişim, medya araçlarının sanatçılar tarafından kullanılması ...
 • İmge endişesi 

  Akçaoğu, Zeliha; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü; Yücelen, Ayşe Selcen (Tez (sanatta yeterlik) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Dünyaya gelmiş her sağlıklı insanın yaptığı ilk şeylerden biri bakmaktır. İlk andan beri var olan bu yeti, bedenin ve zihnin gelişimiyle orantılı olarak gelişmektedir. Bu gelişim sürecinde etrafa bakınma sonucunda oluşan ...
 • “ FEMİNİST ELEŞTİRİ KURAMININ MARY CASSATT’NIN YAPITLARINA UYGULANMASI ” 

  XIX. yüzyılın ataerkil toplum yapısı; dönemin düşünür ve bilim adamlarının ırk-cinsiyet söylemleriyle güçlü bir temel üzerine oturtulmuştur. Kadının görevinin üreme olduğu salık verilerek kamusal- özel olarak ayrılan ...
 • Çağdaş sanatta groteskin estetiği 

  Gündüz, Deniz (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  21.yy sanatını kısımlara ayırmayı, çerçeveye sokmayı amaçlayan tutum, kavramsal, çağdaş, postmodern, güncel gibi bazen eserlerin bulunduğu zamana, bazen de içeriklerine dair, anlamları üzerinde fikir birliğine varılmamış ...
 • Çağdaş Türk resim sanatında kuş imgesinin hareket bağlamında incelenmesi 

  Musal, Harika (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Bu araştırmada, resmin temelini oluşturan ve tasarım elemanları olarak da ifade edilen çizgi, biçim, ışık-gölge ve renk öğelerinin hareket ilkesi ile olan ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ...
 • Kültürel öge olarak su kavramı ve Türk Resim Sanatına etkileri 

  Öner, Özge (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Su, evrenin varoluşundan bu yana temel ihtiyaç maddesi olmasından öte, farklı anlamlar yüklenerek ihtiyaçlara, inançlara, kültürlere ve teknolojiye göre değişim, gelişim ve çeşitlilik göstermektedir. Sınırları ayırmasının ...
 • Resim sanatında bir imge olarak kent 

  Selim, Samed Arda (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Kent, insanlık tarihi boyunca temelde barınak olarak işlev görmüştür fakat zaman içerisinde bu işlevi çeşitlenmiştir. Önceleri sadece barınak olarak kullanılan kentin, bireylerin estetik algılarını da şekillendirdiği ...

Daha Fazla