Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Açık ve uzaktan eğitimde öğrencilerin okulu bırakma nedenleri : Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi üzerine bir araştırma 

  Kurulgan, Mesut; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Aguş, Faruk Samet (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu betimleyici nicel araştırmanın amacı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin okulu bırakma nedenlerinin ve bu nedenlerin demografik gruplar arasındaki farklılıklarının ortaya çıkarılmasıdır. Veriler ...
 • Açık ve uzaktan öğrenenlerin öğrenme strateji ve ortam tercihlerinin Hofstede'nin kültürel boyutlarına göre farklılıkları 

  Erdem, Aydın; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Taltekin, Aslı (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmanın amacı, açık ve uzaktan öğrenenlerin öğrenme ortam ve strateji tercihlerinin Hofstede'nin kültürel boyutlarından biri olan Bireycilik ve Toplulukçuluk boyutuna göre farklılık gösterip göstermediğinin ...
 • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı programının bağlam, girdi, süreç ve ürün modeli çerçevesinde öğrenen görüşlerine göre değerlendirilmesi 

  Karadağ, Nejdet; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Yücesan Kaya, Hatice (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Programı'nın Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün (CIPP) değerlendirme modeli çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Karma araştırma yönteminin ...
 • Açık ve uzaktan öğrenenlerin transaksiyonel uzaklık algıları 

  Kumtepe, Evrim Genç; Uçar, Hasan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Altunkaya, Nilüfer (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu araştırmanın amacı, açık ve uzaktan öğrenenlerin algılanan uzaklık düzeylerini ve bu bağlamda transaksiyonel uzaklık kuramının bileşenlerinden diyalog, yapı ve özerklik ilişkisini incelemektedir. Nicel araştırma ...
 • Açık ve uzaktan eğitimde görme engellilerin desteklenmesi AÖF ders kitapları için erişilebilirlik araştırması 

  Özkul, Ali Ekrem; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Arı, Süleyman (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu tez, görme engelli öğrencilerin giderek dijitalleşen ve görsellik boyutu artan eğitim ortamlarında karşılaştıkları erişilebilirlik sorununa odaklanmaktadır. Bu bağlamda, ilk bölümde, engellilik olgusu, görme engellilere ...
 • Açık ve uzaktan öğrenenlerin öğrenme yaklaşımları ile başarı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

  Kumtepe, Alper Tolga; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Kara, Nurten (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu araştırmada açık ve uzaktan öğrenenlerin öğrenme yaklaşımları ile başarı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Anadolu ...
 • E-öğrenme ortamlarında sözsüz iletişim öğelerinden yüz ifadelerinin kullanımı 

  Kesim, Mehmet; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Aydın Menderes, irem (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada açık ve uzaktan öğrenenlerin videolar yoluyla aldıkları derslerde konu anlatıcısının yüz ifadelerinin öğrenen motivasyonuna olan etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda Açıköğretim Fakültesi e-kampüs üzerinden ...
 • Önceki öğrenmenin tanınması ve Türk yüksek öğretim sistemi için politika önerisi 

  Özkul, A. Ekrem; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Aydemir, Mesut (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Önceki Öğrenmelerin Tanınması (ÖÖT) nerede, ne zaman ve hangi bağlamda gerçekleştiğine bakılmaksızın edinilmiş bilgi ve becerilerin tanınması sürecidir. Yakın zamana kadar formel kurumlarda edinilen bilginin tanınması ...
 • Programlama öğreniminde soru-yanıt web sitelerinin kullanım durumu : Stack Overflow örneği 

  Yüzer, T. Volkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Pamukçu, Cavidan Bilge (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Yeni nesil Web 2.0 platformları, işbirlikli, sosyal ya da profesyonel ağ niteliğindeki araçlardır. Bu araçların ortak niteliği, kullanıcılarının içerik oluşturma rolünü üstlenmiş olmalarıdır. Soru-yanıt Web siteleri, son ...
 • Çevrimiçi öğrenme ortamlarında transaksiyonel uzaklık algısını etkileyen faktörler 

  Toprak, Elif; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Uzun, Özlem (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Dewey ve Moore öncülüğünde ortaya çıkan transaksiyonel uzaklık kavramı uzaktan öğrenme bağlamına uyarlanmış ve öğrenen ile öğreten arasındaki mesaj akışında boşluklara ve yanlış anlaşılmalara neden olabilecek iletişimsel ...
 • Açık ve uzaktan öğrenmede program değerlendirme : çevrimiçi İngilizce sınav eğitimi uygulaması 

  Genç Kumtepe, Evrim; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Korkmaz, Mutlu (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUÖ) ortamları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yabancı dil eğitimlerinde özellikle de İngilizce alanında artan ihtiyaçlara karşılık vermek ...
 • Açık ve uzaktan öğrenmede evrensel tasarım ilkeleri çerçevesinde artırılmış gerçekliğin kullanılabilirliği 

  Kesim, Mehmet; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Altınpulluk, Hakan (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu araştırmanın temel amacı, artırılmış gerçekliğin, evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında kullanılabilirliğini saptamak ve bu konuya ilişkin, uzman görüşlerinin Delphi tekniği ...
 • Endüstri 4.0'ın açık ve uzaktan eğitim sistemine etkilerine ilişkin uzman görüşleri 

  Özdamar, Nilgün; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Öz, Ömer (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Bu çalışmanın temel amacı endüstri 4.0’ın açık ve uzaktan eğitim sistemine etkilerini keşfetmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada Otto Peters’in endüstrileşme kuramında ele alınan unsurlar çerçevesinde endüstri 4.0’ın ...
 • Açık ve uzaktan öğrenmede oyuncu tiplerinin motivasyon ve akademik başarı bağlamında incelenmesi 

  Büyük, Köksal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Şenocak, Dilek (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BİT) görülen hızlı ilerleme ve yaşam boyu öğrenme kavramının son yıllarda önem kazanması Açık ve Uzaktan Öğrenmeye (AUÖ) duyulan ihtiyaç ve talebi arttırsa da, bu artışı düşük öğrenen ...
 • Açık ve uzaktan öğrenmede mezun bilgi sistemlerinin geliştirilmesi : Anadolu Üniversitesi örneği 

  Fırat, Mehmet; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; İbileme, Ali İhsan (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Kitlesel öğretim yapan, açık ve uzaktan öğrenme yoluyla öğretimi sürdüren kurumlarda mezunlara yönelik çalışmalar ve uygun mezun bilgi sistemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde ...
 • Açık ve uzaktan öğrenme bağlamında verilen bir çevrimiçi dersin etkinlik kuramı çerçevesinde incelenmesi 

  Özdamar, Nilgün; Bozkurt, Aras; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Düzenli, Hülya (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019, 2019)
  Açık ve uzaktan öğrenme çok farklı etkileşim öğelerini ve dinamikleri içinde barındıran karmaşık sosyal bir süreçtir. Etkinlik kuramı sosyal ortamlarda belirlenen gerçekliğin keşfedilmesini sağlar. Bu bağlamda, söz konusu ...
 • Açıköğretim Uygulamları ve Araştırmaları Dergisi: güncel çalışmalara ilişkin bir içerik analizi 

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; 0000-0001-6423-1914; Uygun, Derya (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Uzaktan eğitimle ilgili Türkiye Türkçesiyle yayın yapan, alanla ilgili güncel ve değerli çalışmaların yayınlandığı Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları (AUAd) dergisinde yayınlanan makalelerin içerik analizine ihtiyaç ...
 • Mobil öğrenme üzerine güncel çalışmalarla ilgili bir içerik analizi 

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Uygun, Derya; Sönmez, Abdulvahap (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Teknolojik gelişmeler eğitim sistemlerini etkilemektedir. Bilgisayar kullanımı ve eğitim sistemlerinde internet ile bilgiye ulaşma yolları değişmiştir ve mobil öğrenme gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Son yıllarda, mobil ...
 • Eğitimde dijital dönüşüm ve eğitim bilişim ağı (EBA) 

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Özen, Emin (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Gelişen teknolojiye paralel olarak sanayi toplumundan bilgi toplumuna hızlı bir dijital değişim yaşanmaktadır. Toplumun en temel yapı taşı olan eğitimin ve eğitimi veren kurumların dijital dönüşüme ayak uydurması gerektiği ...
 • Uzaktan eğitimde kurumsal modeller ve öğrenen destek hizmetleri uygulamaları 

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; 0000-0003-1834-0110; Genç, Hakan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Yükseköğretimde yaşanan paradigma değişiminin meydana getirdiği rekabetçi ortamda yükseköğretim kurumları da işletme modeline doğru bir geçiş yaşamaktadır. Bu gelişmeler kurumların rekabetçi üstünlük kurmaları gerekliliğini ...

View more