Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Genel sağlık sigortası ve gelir testinde yeni dönem 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı; Karabacak, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Sosyal güvenlik reformu kapsamında hayata geçirilen gelir testi sistemi, 2008 yılından itibaren birtakım değişikliklerle uygulanmaya devam etmiştir. 08.03.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile ...
 • Uluslararası hukukta amirin emrini ifa 

  Bilke, Efe (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Ulusal ve uluslararası hukuk bazında amirin emrini ifa konusu hakkında mutabakat yoktur. Bu durum Türk hukuku açısından da geçerlidir. Amirin emri savunması tarihin ilk çağlarından itibaren sıklıkla kullanılmıştır. Dönem ...
 • Ülkemizde sanatçıların sendikalaşma ve toplu pazarlık hakları 

  Hoş, Zeynep (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Geçmişten günümüze oluşturduğu birikim üzerinde şekillenen sanat kavramı, yaratıcı ve eleştirel niteliği ile toplumların sosyal ve kültürel birikimlerine katkı sunması yanında, toplumsal politikaların şekillenmesinde de ...
 • Siyasi kültür ile parti İçi demokrasi arasındaki ilişki 

  Karabay, Huzeyfe (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Siyaset, devlet işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi bağlamında ortaya çıkan anlayışı ifade etmektedir. Bu anlayışın uygulamadaki temel oyuncuları, kuşkusuz siyasi partilerdir. Toplumlar, yönetişim yeteneklerini siyasi ...
 • Türk Medeni Kanunu’na göre evlatlık ilişkisinin kaldırılması 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı; 0000-0001-5099-0178; Çağlayan Aygün, Gözde (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Evlat edinme kurumuyla, evlat edinen ile evlatlık arasında kurulan ilişkinin sürekli olması, böylelikle doğal soybağı ilişkisine benzer bir ilişkinin ortaya çıkması amaçlanmaktadır. Bu süreklilik ve ilişkinin ortadan ...
 • Temsilde adalet ilkesi açısından genel seçimlerde ittifak 

  Çirkin, Furkan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Türkiye’de parlamento seçimlerinde 1961’den beri d’Hondt sistemi uygulanmaktadır. Ayrıca parlamento seçimlerinde ulusal düzeyde uygulanan yüzde onluk seçim barajı mevcuttur. Ülkemizde uygulanan barajlı d’Hondt sistemi, ...
 • Uluslararası düzenlemeler ışığında babanın ebeveyn izni: İspanyol hukuku ve Türk hukuku bakımından karşılaştırmalı bir inceleme 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0003-4376-656X; Ezer, Burcu (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Ailevi sorumlulukların anne yerine her iki ebeveyn tarafından üstlenilmesi gerektiğine yönelik gelişmeler, ebeveyn izinlerinin uluslararası alanda yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Günümüzde çocuk bakım sorumluluğuna ...
 • Kalıcı çözüm türü olarak gönüllü geri dönüş ve geçici koruma kapsamında yer alanlar bakımından Türk hukukundaki düzenlenme şekli 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı; 0000-0002-5997-9597; Kaya, Cansu (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Uluslararası hukukta mültecilerin sürekli olarak statüsünün devam etmesi istenen bir durum olmamıştır. Bu sebeple, BMMYK Tüzüğünde uluslararası korumanın kalıcı çözüm türlerinden birisi ile sona ermesi gerektiği belirtilmiştir. ...
 • Cumhurbaşkanlığı kararnameleri; hukuki niteliği, rejimleri,denetimi ve mukayeseli hukukta yeri 

  Duman, Berat (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  21 Ocak 2017 tarihli Anayasa değişiklikleri ile Cumhurbaşkanına, herhangi bir yetki kanununa veyahut bir kanuna dayanmaksızın meşruiyetini doğrudan anayasadan alan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile devleti ve yürütmeyi ...
 • Anonim şirket yönetim kurulu karar ve işlemlerine karşı pay sahiplerinin korunması yolları 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0001-5175-8987; Bahar Sayın, Hediye (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Yönetim kurulu, anonim şirketin temsil ve idare organıdır. Bu organ sıfatıyla alacağı kararlar, yapacağı işlemler sebebiyle mevcut/müstakbel pay sahiplerinin, şirketin ve alacaklıların hukuki durumları doğrudan veya dolaylı ...
 • Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında avukatın yükümlülük ve sorumlulukları 

  Memiş, Burak (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Bu çalışmada, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2019 tarihinde verdiği karar temel alınarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında avukatın yükümlülükleri incelenecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması ...
 • Kira bedelinin ödenmesini teminat altına almaya yönelik hukuki çareler 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı; 0000-0002-9186-4407; Şen Doğramacı, Hayriye (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Kişileri sözleşme ilişkisine taraf olmaya yönelten sebepler birbirinden farklı olsa da sözleşenlerin ortak amacı alacağının yerinde, zamanında özetle gereği gibi ifasını temin etmektir. Bu durum büyük ölçüde borçlunun ...
 • Suç siyaseti tercihleriyle İtalyan ceza hukukunda trafikte öldürme suçu 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0002-7497-218; Taşkın, Ozan Ercan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  İtalya’da 1990’lı yıllardan itibaren, uyuşturucu madde ve/veya alkol tesiri altındayken ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarına yol açan faillere yönelik olmak üzere müeyyide sisteminin katılaştırılmasını talep ...
 • Vekalet verenin vekilin uğradığı zararı giderme borcu 

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı; 0000-0001-5860-7305; Kesim, Nilsu (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda vekalet verenin vekilin uğradığı zararı giderme borcu 510. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Şöyle ki ilgili maddede ilk olarak vekilin vekaletin ifası sebebiyle uğradığı ...
 • Roma aile hukukunda patria potestas 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Roma Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0003-0303-5252; Sütken, Elvan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Patria potestas’ın (baba hakimiyetinin), familia (Roma ailesi) kelimesi ile asıl işaret edilmek istenen oluşuyla vurgulanan önemi ve Roma ailesinin (familia’nın), devletin (civitas’ın) ilk oluşumundaki temel taşı oluşu, ...
 • Avukatlarda işkoliklik, iş-aile çatışması, tükenmişlik üzerine bir alan çalışması 

  Macit,Mustafa (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Bu çalışmada işkoliklik, iş-aile çatışması ve tükenmişlik konuları çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini serbest ve ücretli çalışan avukatlar oluşturmaktadır. Bu değişkenlerle ilişkisi olan demografik değişkenler belirlenmiş, ...
 • Uluslararası ilke ve standartlar bağlamında engelli hakları 

  Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü; 0000-0003-3493-8446; Gökçek Karaca, Nuray (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Dünya nüfusunun görülmemiş hızla yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış engelli sayısını gün geçtikçe artırmaktadır. Bu nedenle günümüzde engellilerin toplumsal yaşama katılımının önündeki engellerin kaldırılması ve ...
 • Deniz iş hukukunda alt işverenlik ilişkisi 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0002-3024-6285; Küçük, Doğukan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Bazı işlerin uzmanlık gerektirmesi ve çalışma yaşamında meydana gelen ekonomik gelişmeler, atipik bir istihdam şekli olan alt işverenlik ilişkisinin hızla yayılmasına neden olmuştur. Asıl işverenler yardımcı işlerde yahut ...
 • Olağanüstü mal rejimi 

  Kocar, Serra (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Evlilik birliğinin kurulması eşlerin bir arada yaşamaları ve ekonomik hayatı paylaşmalarına neden olur. Eşlerin bir arada olduğu zaman diliminde edindiği hak ve borçlar mal rejimi kavramının kapsamını oluşturmaktadır. Mal ...
 • Kurumsal yönetim kavramının genel çerçevesi ve Türk hukukundaki yansımaları 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0003-2047-6033; Tuğ, Mehmet Arif (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Doksanlı yıllarda yaşanan ve dünya çapında etkiler doğuran şirket içi skandallar, halka açık anonim şirketlerin yönetiminde yeni anlayışların gelişmesine sebep olmuştur. Zira söz konusu türde şirketlerde meydana gelen ...

View more