Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-07-08T11:02:30Z
dc.date.available2020-07-08T11:02:30Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationYaşar, Ş, Çengelci Köse, T, Göz, N. L, Gürdoğan Bayır, Ö. (2015). Sosyal bilgiler dersinde öğrenci merkezli öğretme-öğrenme süreçlerinin etkililiği: bir meta analiz çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), 5 (1), 38-56.en_US
dc.identifier.issn2146-4014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23702
dc.description.abstractSosyal Bilgiler öğretiminin gelişiminde, öğrenme ve öğretme süreçleriyle ilgili araştırma bulguları yol gösterici nitelik taşımaktadır. Bu nedenle, eğitim kurumlarında öğretmeöğrenme sürecinde çeşitli yöntem, teknik, materyal ve yaklaşımların etkililiğini sınayan araştırmaların yapılması son derece önemlidir. Bu araştırmaların bulguları Sosyal Bilgiler dersinde akademik başarıyı artırmaya yardımcı olan öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi bakımından önemlidir. Araştırmanın amacı meta analiz yöntemiyle, ilköğretim Sosyal Bilgiler derslerinde kullanılan öğrenci merkezli öğretme-öğrenme süreçlerinin akademik başarıya etkisini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, 2005 yılı sonrasında Türkiye’de yapılan ve Yükseköğretim Kurulu Ulusal Dijital Tez arşivinde yer alan toplam 52 yüksek lisans ve doktora tezi araştırmanın verilerini oluşturmuştur. Araştırmada verilerin analizinde Comprehensive Meta Analysis (CMA) programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde işlem etkisi meta-analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan çalışmaların tümünün akademik başarıya artırmada pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlar Sosyal Bilgiler dersinde öğretim sürecinde kullanılan öğrenci merkezli yaklaşım, yöntem, teknik ve materyallerin öğrenci başarısını artırdığını ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractResearch findings about teaching-learning process play important role in developing Social Studies teaching. Therefore, studies should be conducted to investigate effectiveness of different teaching methods and techniques in educational institutions. Findings of these studies are significant to figure out teaching methods and techniques which may have a positive effect on academic achievement. Purpose of this study is to analyze the effect of student-centered teaching learning process on academic achievement in the Social Studies course via meta-analysis method. Data of the study were obtained from 52 Master and PhD theses which were submitted to the YÖK National Digital Thesis/Dissertation Archives after 2005 in Turkey. Comprehensive Meta-Analysis (CMA) software was used to conduct the meta-analysis. The present study used “study effect” meta-analysis for the analysis of the data. Findings of the study revealed that student-centered teaching approaches, methods, techniques, and materials had a positive effect on academic achievement in the Social Studies course.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilgileren_US
dc.subjectÖğrenci Merkezli Öğretimen_US
dc.subjectMeta-Analizen_US
dc.subjectSocial Studiesen_US
dc.subjectStudent-Centered Teachingen_US
dc.subjectMeta-Analysisen_US
dc.titleSosyal bilgiler dersinde öğrenci merkezli öğretme-öğrenme süreçlerinin etkililiği: bir meta analiz çalışmasıen_US
dc.title.alternativeThe effectiveness of student-centered teaching- learning processes in the social studies: a meta-analysis studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI)en_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage38en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYaşar, Şefik
dc.contributor.institutionauthorÇengelci Köse, Tuba
dc.contributor.institutionauthorGöz, Nur Leman
dc.contributor.institutionauthorGürdoğan Bayır, Ömür


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record